Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: MARX A SPOLOČENSKÉ ZMENY PO ROKU 1989 (, 7. December 2011)

Uvedený zborník textov vydal Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied ako čiastkový výsledok riešenia úlohy vedeckého projektu VEGA 2/001/09 Vzťah politiky a histórie - vyrovnávanie sa s minulosťou.
      Význam monografie je v pokuse vrátiť Marxa a marxizmus späť do vedeckých diskusií a zbaviť ho apriórneho vnímania a odmietania ako ideológie a ako píše v úvodnej časti editor P. Dinuš: „...vyvažovať často jednostranné reflexie v rámci skutočnej snahy o pluralitu teoretických výkladov a hodnotení...“
      Nie všetci autori, ktorí sa na tvorbe textu podieľali (L. Blaha, M. Brabenec, M. Čarnogurská, P. Dinuš, M. Hauser, L. Hohoš, M. Hrubec, J. Lysý, F. Novosád a F. Škvrnda) sú marxisti, pritom vo svojich príspevkoch reflektujú a hodnotia závery Marxovej teórie a súbežne moderne komentujú interpretácie, resp. dezinterpretácie teoretického odkazu K. Marxa.
        Publikácia Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 (ISBN 978-80-8106-016-8) je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza
Komentáre