Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MACHÁČEK L., KROŠLÁK S.: DVE „ŠKOLY“ DEMOKRACIE (Bratislava, 28. Marec 2013)

Dňa 16. marca 2005 schválila vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č.216 dokument, v ktorom sa osobitne formulujú aktuálne priority a ciele politiky mládeže. Jednou z priorít bola (a je) podpora vzdelávania k aktívnemu občianstvu a participácii mládeže a v rámci nej cieľ, utvárať štruktúrne príležitosti, ktoré umožňujú reálnu občiansku a politickú participáciu mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Skúsení autori Ladislav MACHÁČEK (FSV UCM v Trnave) a Stanislav KROŠLÁK (FF UKF v Nitre) v publikácii: Dve „školy“ demokracie (UP v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-224-3429-2) charakterizujú na podklade výsledkov niekoľkých výskumov slovenských žiakov a študentov z obdobia rokov 2005-2012 situáciu rozvoja občianskeho hnutia mládeže usilujúceho sa o nové možnosti participácie na rozhodovacích procesoch prostredníctvom školskej samosprávy. Autori venujú aj téme zmien vo vyučovaní predmetov, ktoré majú bezprostredný vplyv na úroveň občianskych vedomostí študentov. Recenzentmi publikácie boli Jana Miháliková, Pavel Šaradín a Radoslav Štefančík. Peter Juza

Komentáre