Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve (Bratislava, 15. Október 2014)

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Inšitút ASA (analýzy - stratégie - alternatívy), Klub Nového slova a Mladí sociálni demokrati sa spoločne podieľali na vzniku novej vedeckej monografie, ktorá interdisciplinárne mapuje hudobnú kontrakultúru šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Autorom je mladý kulturológ a hudobník Lukáš Perný. Cieľom monografie je oboznámiť slovenskú verejnosť nielen s kvalitatívnym odkazom hudobnej a umeleckej kultúry na prelome šiestej a siedmej dekády 20. storočia, ale aj s progresívnymi myšlienkami novo-ľavicových hnutí, ktoré sú dodnes v celom bývalom východnom bloku tabu. Vedecká monografia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov, 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Ide o autorov knižný debut, ktorý vznikol na pôde Katedry kulturológie FF UKF. Luboš Blaha, PhD. vo svojej recenzii o knihe napísal: \\\"Rok 1968 a postmaterialistická revolúcia je v slovenskej politologickej literatúre málo skúmaná, a preto je text L. Perného niečím avantgardným, novátorským a revolučným. Pozitívnom textu je jeho radikálnosť a dynamika. Prepojenie s politikou a filozofiou je citeľné v celej práci a autor ponúka živé interdisciplinárne dielo, ktoré nielenže čitateľa/čitateľku informačne obohatí, ale zároveň ho/ju núti premýšľať a prehodnocovať svoje morálne horizonty. Kniha nie je písaná encyklopedicky, jej zámerom je niesť určité normatívne posolstvo. Knihu L. Perného úprimne vítam a dúfam, že odštartuje novú vlnu záujmu o hodnoty, ktoré v 60. a 70. rokoch v západnej spoločnosti viedli k revolučným premenám v kultúre a myslení.\\\" Recenzent práce doc. Július Fujak píše: \\\"Hoci sa primárne zameriava na hudobnú kontrakultúru, neopomína ani iné kultúrno-umelecké aktivity v tejto sfére (film, módu, organizačnú \\\"infraštruktúru\\\"), nejde mu však len o ich výpočet, ale súvzťažnosť s istým hľadaním, nachádzaním a zaujímaním alternatívnych svetonázorových, politických a životných postojov.\\\"

Komentáre