Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Emerson M., Boonstra J. (ed.): MONITORING THE EU´s CENTRAL ASIA STRATEGY (, 7. December 2011)

V súčasnosti predstavuje Stredná Ázia región, ktorý prešiel (najmä od roku 1991, teda po zániku Sovietskeho zväzu) rozsiahlymi politickými a ekonomickými zmenami. Možnosti realizácie zmien boli tiež spojené s „otvorením“ sa priestoru pre nových geopolitických aktérov a s kvalitatívne inými možnosťami zapojiť sa do systému medzinárodných vzťahov. Geopolitické posuny a participácia jednotlivých krajín Strednej Ázie a regiónu ako celku na formovaní aktuálnej úrovne systému medzinárodných vzťahov. Jedným z nových aktérov sa snaží byť aj Európska únia, preto je pochopiteľné, že sama má záujem o monitoring akceptácie vlastnej stratégie voči Strednej Ázii. Publikácia Monitoring the EU´s Central Asia Strategy, na ktorej sa autorsky ešte podieľali N. Hasanova, M. Laruelle a S. Peyrouse, vydali Centre for European Policy Studies Brussels a Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior Madrid (ISBN 978-92-9079-966-5, 143 strán) analyzuje postavenie EÚ v Strednej Ázii, ako aj niektoré pre Európu mimoriadne zaujímavé čiastkové témy (napr. dopravný koridor, problematika vody, energetické suroviny...). Súčasťou knihy je aj úplný text dokumentu z roku 2007 „The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership“.
Peter Juza
Komentáre