Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BARTÁK, P., JANAS, K.: FILOZOFICKÁ ČÍTANKA (, 7. December 2011)

Ako uvádzajú klasici, osvojovanie si základov filozofie sa deje pomocou dvoch súbežne prebiehajúcich procesov - vlastným filozofovaním a štúdiom myšlienkového odkazu významných filozofických osobností.
Recenzovaný text, ktorého druhá dotlač (prvé vydanie 2005) z roku 2011, obsahuje vybrané úryvky prác od Platóna, Epikurosa, cez F. Bacona, K. Marx, K. Jaspersa, či M. Webera, H. Rickerta, až po českého J. Patočku a slovenského I. Hrušovského, reflektuje na potrebu ponúknuť čitateľom - študentom nielen materiál k štúdiu systematickej filozofie, prípadne dejín filozofie, ale aj k vybraným otázkam etiky, axiológie, politickej filozofie či filozofickej antropológie.
Filozofickú čítanku ( ISBN 978-80-8075-480-8) určenú k štúdiu myšlienkového odkazu zostavili a obohatili o sprievodný text prof. PhDr. Peter Barták, DrSc. a doc. PhDr., PeaDr. Karol Janas, PhD. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Peter Juza
Komentáre