Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

BOČAKOVÁ, O., TOMÁŠIKOVÁ, A. (eds.): AKTUALNE OTÁZKY POLITIKY

Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky politiky (ISBN 978-80-8075-585-3), ktorá sa konala 4. februára 2011 v Trenčíne na 397 stranách zachytáva aktuálny vedecký, vedecko-praktický a praktický pohľad na súčasný stav politiky. Odborníci zo Spolkovej republiky Nemecko, Českej republiky a domáci špecialisti analyzovali dva okruhy: a) sociálnu a zdravotnú politiku, b)teóriu politiky a medzinárodné vzťahy.
Zborník zostavili O. Bočáková a A. Tomášiková z Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, ktorá bola aj organizátorom podujatia.
V texte je možné sa zoznámiť sa názormi a výsledkami vedeckej práce skúsených, publikačne známych a ostrieľaných slovenských autorov (M. Kusý, P. Juza, P. Horváth, J. Lasicová, P. Hrivík, G. Tamene....), ale aj s pohľadmi nastupujúcej generácie politológov a analytikov ( A. Mikulčíková, R. Kucharčík, D. Strauss, S. Garajová....), ako aj zahraničných hosťov (J. Vencálek, H. Struncz, M. Glass...).
Zborník je vo fonde odbornej knižnice Inštitútu ASA.
Peter Juza

MORAVČÍK, L.: Výhybky dejín

Niekedy stačilo naozaj málo, aby sme žili iný svet alebo nežili vôbec. Aj o tom je dvadsiate storočie, aj o tom je práca špičkového slovenského novinára a zahraničnopolitického komentátora Leopolda Moravčíka: Výhybky dejín (udalosti, urobili svet takým, aký je). Na príklade dvanástich príbehov (ozaj prečo dvanásť?), o ktorých mnohí málo vieme, autor dokumentuje, že existujú výhybky dejín, ktoré spravili svet taký, aký je. Na 147 stranách textu L. Moravčík popisuje, ako sa posúval vývoj a zamýšľa sa nad večnou dilemou, „keby bolo keby“ a či bolo prehodenie výhybky správne a či sa svet dopracoval do súčasnej podoby tak, že si nemusíme niekde vo svojom podvedomí prezerať fotografie toho iného, (asi) nostalgického.
Kniha vyšla vo vydavateľstve PERFEKT a.s. Bratislava, 2011 (ISBN 978-80-8046-497-4) a jej vydanie podporili Literárny fond a United Industries a.s. Bratislava
Pre záujemcov je práca prezenčne dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
Peter Juza

SCHWEICKART, D.: Po kapitalizme Ekonomická demokracia

Na nedávnom bratislavskom podujatí System Alternatives to Capitalism (29. apríla 2011) bola o.i prezentovaná aj práca Davida Schweickarta: Po kapitalizme Ekonomická demokracia, ktorá vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (Bratislava, 2011, ISBN 978-80-8061-428-7).
Táto práca profesora politickej filozofie na Loyola Universtiy v Chicagu unikátnym spôsobom spája kritiku kapitalizmu s praktickým programom demokratickej alternatívy a s akcentom na fakt, že mediálne optimistická alternatíva globalizovaného kapitalizmu vedie k absolútnemu kolapsu!
V texte D. Schweickart upozorňuje na nutnosť(!) stanovenia vízií spoločensko-ekonomického rozvoja v budúcnosti. Toto je odkaz zo Spojených štátov tým, ktorí hrubo ignorujú a znevažujú dokument Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (http://www.eeagrants.sk/data/files/4180.pdf) a ktorí si nechcú priznať, že nie koniec dejín podľa F. Fukuyamu, ale ekonomická demokracia je budúcnosťou pre ľudstvo.
Publikácia rozšírila fond odbornej knižnice Inštitútu ASA.
Peter Juza

KARÁSKOVÁ, I. a kol. : Rusko-čínske vzťahy a EÚ: potenciál spolupráce a konfliktu

Štvorica českých autorov: Ivana Karásková, Slavomír Horák, Jakub Kulhánek a Bohuslav Litera spracovali excelentnú štúdiu: Rusko-čínske vzťahy a EÚ: potenciál spolupráce a konfliktu (UK FSV, Praha 2011, ISBN 978-80-7378-150-7). Totiž nárast moci a významu aktérov mimo euroatlantický región je evidentný, nezadržateľný a je jednou z hlavných tém súčasnej medzinárodnej politiky (o čom sa pravidelne expertne diskutovalo a diskutuje aj na pôde Inštitútu ASA). Spomenutí štyria autori analyzujú Rusko-čínske vzťahy v celom historicko-mentálnom kontexte a predikujú ich pravdepodobný vývoj vo vzdialenejšom časovom horizonte.
Ako naznačuje názov štúdie, je jednou z jej kľúčových otázok aj otázka vzťahu oboch aktérov s Európskou úniou.  Nakoľko vyexcerpovali, ako jednu z hlavných tém vzťahu Číny a Ruska s EÚ tému energetiky, je celkom logické a správne, že v texte je venovaná seriózna pozornosť Strednej Ázii ako miestu, ktoré môže byť konfliktným priestorom medzi Pekingom a Moskvou.
Prácu recenzovali Rudolf Fürst a Ján Šír. Je určená všetkým záujemcom o medzinárodnú a bezpečnostnú politiku.
Práca je dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

BOĆÁKOVÁ, O., TOMAŠIKOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z politológie

Dejiny politického myslenia sa ako vedná disciplína (samozrejme aj ako učebný predmet) zaoberajú vznikom v historickom kontexte tých názorov, sformovali a dodnes formujú európske chápanie politiky a spoločnosti.
Učebnica trenčianskych autoriek doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. a PeadDr. Aleny Tomášikovej, PhD.: Vybrané kapitoly z politológie (TNUAD Trenčín 2011, ISBN 978-80-8075-486-0) ponúka čitateľovi (nielen adeptovi študujúcemu politológiu) základný vstup k fundamentom politického myslenia od Platóna, cez N. Machivelliho, M. Bakunina, A.F. Kollára, Ľ. Štura, až po M. Hodžu a jeho miesto v slovenskom politickom myslení.
Práca (99 strán) rozšírila fond odbornej knižnice Inštitútu ASA.
 

Peter Juza

Škvrnda: SÚČASNÁ SVETOVÁ POLITIKA II (vybrané kapitoly - Ázia, Latinská Amerika, Afrika)

Ostatné skriptum z dielne Františka Škvrndu: Súčasná svetová politika II (vybrané kapitoly - Ázia, Latinská Amerika, Afrika), ktoré vydala Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vydavateľstve Ekonóm v roku 2011 (ISBN 978-80-225-3154-2), má zvláštnu príchuť aktuálnosti.
Totiž vývoj situácie v Ázii a najmä v severnej časti Afriky nie je náhodný a má svoju historicko-mocenskú logiku.
Autor textu popisuje aj narastajúcu zložitosť medzinárodných vzťahov v dôsledku zvyšujúcej sa diferenciácie aktérov v nich, ktoré je spojené aj s rozširovaním sa asymetrie, v rámci ktorej sa vytvárajú rôzne pohľady na samotnú regionalizáciu sveta.
Skriptum (202 strán), kde je akcentovaný predovšetkým bezpečnostný a politický rozmer medzinárodných vzťahov, recenzovali slovenskí špecialisti na danú problematiku P. Juza a Ľ. Čech.
Je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza

Publikácia: Dinuš, P.: VYROVNAVANIE SA S MINULOSŤOU?

Najnovšia publikácia Vyrovnanie sa s minulosťou? z pera Petra Dinuša (Vydavateľstvo SAV VEDA Bratislava 2010, ISBN978-80-224-1164-6) potvrdzuje dve zásadné veci. Tou prvou je, že v Ústave politických vied SAV sa pod vedením jeho riaditeľa - Miroslava Pekníka - v ostatnom období sformoval erudovaný a mladý vedecko-autorský, ktorý ponúka čitateľom (či už expertnej, alebo laickej verejnosti) dostatok námetov na rozmýšľanie. No a tou druhou je, že P. Dinuš dokázal v texte akceptovať spoločenskú požiadavku na vyrovnanie sa s vlastnou minulosťou, ale dokázal, ako to plynie z názvu knihy, dať na záver veľký otáznik! Odkaz tohto veľkého otázniku je v tom, že autor pomocou faktov a dokumentov dokázal, že na Slovensku dochádzalo (a dochádza?) cielene k účelovej kriminalizácii dejín slovenskej spoločnosti, ako aj upozornenie, že „...o minulosti tzv. komunistického režimu sa u nás kriticky nediskutuje, táto minulosť sa paušálne odsudzuje...“
Práca (127 strán textu) postihuje aj širšie medzinárodnopolitické súvislosti v kontexte s politickým vývojom slovenskej spoločnosti. A to je ďalšie plus práce, ktorá je k dispizícii v knižnici Inštitútu ASA. Text oponovali Marcela Gbúrová a Peter Zelenák. Vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA MŠ SR-SAV „Vzťah politiky a histórie- vyrovnanie sa s minulosťou“ (č.2/0013/09).

Časopis: STUDIA POLITICA SLOVACA

Ostatné číslo (2/2010) časopisu pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, ktorý vydáva Ústav politických vied SAV: STUDIA POLITICA SLOVACA ponúka odbornej verejnosti veľmi slušné obsahové menu (od problematiky kyberfenoménu, cez výsledky z výskumu občanov SR maďarskej národnosti, až po diplomatický profil M.R.Štefánika, či analýzy diela a postojov M. Šimečku...).
Nosnou však je štúdia autorského kolektívu vedeného M. Pekníkom: Tendencie vývoja politického systému, ktorá reflektuje na dve zásadné publikácie Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (2008) a Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (2010). Okrem iného poslaním štúdie je (spoluautori P. Juza a O. Krejčí) zahájiť diskusiu k problematike politického systému na Slovensku a vo svete.
Autorsky na tomto čísle STUDIA POLITICA SLOVACA ďalej spolupodieľali: Dinuš, P., Klátiková, E., Kmeť, N., Kucharčík, R., Macháček, L., Marušiak, J., Musil, M., Petrovičová, E., Popély, A. a Záhořík, J.
                                                                                                                                      Peter Juza