Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

ŠMIHULA, D.: NAJSTARŠIE DEJINY SPOLOČNOSTI, ŠTÁTU A PRÁVA

 Knižnicu Inštitútu ASA obohatila najnovšia publikácia JUDr., et. MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr. iur., s názvom Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva (ISBN 978-80-8057-936-4), ktorá vyšla koncom roku 2011 vo vydavateľstve EPOS Bratislava.


V práci (206 strán), ktorú autor venoval svojim rodičom a učiteľom, sa dokázal odpútať od štandardného vedeckého štýlu a napriek komplikovanosti problematiky, praktizuje jednoduchý rozprávačský štýl, čo zvyšuje jej príťažlivosť.
 
Jeden z recenzentov publikácie (prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. a prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.) vo svojom posudku napísal: „....tento autorský pokus je dôležitý aj preto, lebo v súčasnosti sme svedkami globálnej transformácie sveta v strede so zmenami spôsobu existencie ľudstva a zmien hodnotových orientácií, najmä v čase, keď sú politické „elity“ presvedčené, že štát, či štáty sú ich vlastníctvom...“
Odporúčame preštudovať!
 
Peter Juza
 

Juza, P.: Z DEJÍN RUSKEJ DIPLOMACIE (vybrané osobnosti)

Ostatný knižný text  doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD.  mapuje niektoré historicko-diplomatické fakty prostredníctvom konkrétnych osobností (pričom jedna z nich sa narodila na území dnešného Slovenska).
Vznikla na základe prednášok pre študentov z dejín diplomacie so špeciálnym zameraním na dejiny ruskej diplomacie, ktoré sú v našich podmienkach akosi cielene zamlčované (v tom lepšom prípade), alebo deformované, či o ne nie je záujem.
Rukopis práce „Z dejín ruskej diplomacie (vybrané osobnosti)“  (ISBN 978-80-970784-7-8)  recenzovali Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.  a predstaviteľ nastupujúcej generácie „rusológov“  Mgr. Matej Kresáč.
Bližšie o publikácii, ktorá má dobové grafické spracovanie, pozri aj… http://www.noveslovo.sk/

Krejčí, O.: LIDSKÁ PRÁVA

 Najnovšia práca z dielne prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc. pod názvom Lidská práva (ISBN 978-80-7437-056-0) sa venuje téme, ktorú rámcuje jej názov.
Okrem všeobecne známych faktov týkajúcich sa problematiky ľudských práv, kniha prináša v podmienkach Česka a Slovenska nové pohľady na tieto otázky, vrátane netradičnej a originálnej periodizácie vývoja idey ľudských práv.
Práca, ktorá je rozdelená do 9-tich kapitol (174 strán), vyšla vo vydavateľstve Professional Publishing, Praha 2011 a recenzovali ju prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. a PhDr. František Pertl.
Úryvok z knihy pozri: www.noveslovo.sk/c/27072/Ludske_prava___vizia_a_skutocnost.

Peter Juza

BARTÁK, P., JANAS, K.: FILOZOFICKÁ ČÍTANKA

Ako uvádzajú klasici, osvojovanie si základov filozofie sa deje pomocou dvoch súbežne prebiehajúcich procesov - vlastným filozofovaním a štúdiom myšlienkového odkazu významných filozofických osobností.
Recenzovaný text, ktorého druhá dotlač (prvé vydanie 2005) z roku 2011, obsahuje vybrané úryvky prác od Platóna, Epikurosa, cez F. Bacona, K. Marx, K. Jaspersa, či M. Webera, H. Rickerta, až po českého J. Patočku a slovenského I. Hrušovského, reflektuje na potrebu ponúknuť čitateľom - študentom nielen materiál k štúdiu systematickej filozofie, prípadne dejín filozofie, ale aj k vybraným otázkam etiky, axiológie, politickej filozofie či filozofickej antropológie.
Filozofickú čítanku ( ISBN 978-80-8075-480-8) určenú k štúdiu myšlienkového odkazu zostavili a obohatili o sprievodný text prof. PhDr. Peter Barták, DrSc. a doc. PhDr., PeaDr. Karol Janas, PhD. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Peter Juza

GERBERY, D. (eds.) a kol.: Potrebujeme sociálny štát? – Úvahy (nielen) o verejnej politike

Sociálny štát predstavuje jednu z kľúčových inštitúcií moderných spoločností. Vytvára priestor pre verejnú, kolektívnu ochranu pred sociálnymi rizikami a podmienky pre budovanie spoločenskej dôvery a súdržnosti.
Zborník, na vzniku ktorého sa podieľala skupina slovenských expertov (D. Gerbery, M. Barošová, Z. Kusá, M. Čambálikova, D. Škobla, R. Džambazovič a R. Geist), si kladie za cieľ ukázať, že sociálny štát je vitálna, moderná a potrebná inštitúcia, ktorá však čelí určitým problémom.
Kniha potvrdzuje aj poznanie, že sociálny štát je predmetom verejných diskusií, ktoré sa - žiaľ - venujú len ekonomickej dimenzii fungovania sociálneho štátu. Publikácia Potrebujeme sociálny štát? – Úvahy (nielen) o verejnej politike
(ISBN 978-80-89149-16-2), ktorú vydal partner Inštitútu ASA - Fridrich Ebert Stiftung (2011) - je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza

Časopis: PUBLIC OPINION-HUMAN RIGHTS - časopis pre verejnú mienku a ľudské práva

V hlavnom meste Uzbekistanu v Taškente vychádza trojjazyčnej mutácii vplyvný odborný časopis Public Opinion - Human Rights (Общственное мнение - права человеа, Ижтиоий фикр - инсoй хукулари ), ktorý sa obsahovo venuje problematike ľudských práv.
V čísle 1/2010, ktoré obohatilo odbornú knižnicu Inštitútu ASA, je aj spoločná štúdia dvoch slovenských autorov Petra Juzu a Ján Liďáka, ktorá na základe historických faktov a reality analyzuje koncept spoločenskej zmluvy a prirodzeného stavu z pera anglického mysliteľa Johna Locka.

Peter Juza

MAŘÍK, K. (eds.) a kol.: Doktríny mocností a nejdůležitejších aliancí na počátku 21. století

 12. apríla 2011 sa pod záštitou podpredsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Z. Škromacha a pod odbornou gesciou Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (www. vip-vs.cz) konala v Prahe medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: Doktríny mocností a nejdůležitejších aliancí na počátku 21. století.
Skupina expertov zo Slovenska, Ruska a Česka (doc. I. Švihlíková, doc. J. Lasicová, prof. Z. Sikievič a iní...) sa zamyslela na rôznymi doktrínami a stratégiami, ktoré v súčasnosti priamo ovplyvňujú svet. Či už ide o bezpečnostnú stratégiu USA, ekonomickú a energetickú stratégiu Číny, politické doktríny a stratégie v dejinách ČR, alebo strategickú koncepciu NATO a doktrínu EÚ. Tón konferencii udal svojim úvodným vystúpením na tému Doktrinální myšlení pro 21. století prof. O. Krejčí.
Súčasťou konferencie bola aj samostatná študentská sekcia.
Zborník z konferencie (ISBN 978-80-7431-054-6), ktorý je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA, recenzovali doc. P. Juza a prof. Z. Veselý, vyšiel vydavateľstve Profesional Publishng, Praha (179 strán).
Peter Juza

BALABÁN, M., RAŠEK, A. a kol.: Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Pražské vydavateľstvo Karolinum vydalo koncom roku 2010 veľmi zaujímavú a potrebnú monografiu z dielne skúsených českých autorov M. Balabána a A. Rašeka a kol., ktorá o.i. analyzuje politický, ekonomický a bezpečnostný vývoj v zoskupení krajín BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína).
Autori sa vo svojej 133 stránkovej monografii (ISBN 978-80-246-1721-3) venujú analýze súčasného politického a ekonomického vývoja v spomenutých krajinách, ich vzťahu k stále viac zadýchaným Spojeným štátom a stále ešte nedospelej Európskej únii.
Súčasťou monografie je aj sumarizácia kľúčových štatistických údajov, ktoré determinujú - najmä ekonomické postavenie - zoskupenia BRIC v súčasnom globálnom svete.
Monografia je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.


Peter Juza