Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

SLOVÁCI A ICH NÁRODNÉ BYTIE V EURÓPE

V Bratislave sa 24. novembra 2012 konala konferencia pod názvom Slováci a ich národné bytie v Európe s podtitulom „Snahy o asimiláciu slovenského národa“. Odbornú knižnicu Inštitútu ASA obohatil zborník z uvedenej konferencie, ktorý vydalo o.z. Panslovanská únia (ISBN 978-80-970685-4-7). Na 248 stranách fixuje texty vystúpení jednotlivých autorov na uvedenej konferencii (I. Uhrík, A. Hrnko, J. Darmo, L. Lysák....). So zborníkom z konferencie sa možno zoznámiť v Inštitúte ASA. Peter Juza

PEKNÍK, M. s KOL.: Dr. VAVRO ŠROBÁR POLITIK, PUBLICISTA

Kolektívna monografia, ktorú koncom roku 2012 vo vydavateľstve VEDA Bratislava vydal Ústav politických vied SAV, je výrazným príspevkom k výskumu slovenských dejín a politiky. Medzinárodný kolektív autorov (42 autorov zo Slovenska, Čiech a Holandska, z ktorých sa žiaľ päť vydania už nedožilo) pod vedením PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., na úctyhodných 826-tich stranách mapuje osobu Vavra Šrobára (ISBN 978-80-224-1210-0). Samotný V. Šrobár je nesporne neštandardný a nekonvenčný typ politika - intelektuála, ktorý sa radí medzi najvýznamnejšie postavy slovenských dejín. Samozrejme ide aj o osobu, ktorá - aj keď história o tom mlčí - patrí medzi tie, ktoré sa zvlášť zaslúžili o samotnú existenciu slovenského národa a jeho vstup do moderných európskych dejín. Monografiu, ktorá je doplnením chýbajúceho článku v mozaike významných politických osobností Slovenska a súbežne solídnym základom a východiskom na pokračovanie výskumu osobností slovenskej politiky, oponovali Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Goňec, DrSc. Pre záujemcov je k nahliadnutiu v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

JUZA, P. (ed.): VLASTENEC A EURÓPAN VLADIMÍR CLEMENTIS

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 20. septembra 2012 konala medzinárodná spomienková konferencia „Vlastenec a Európan Vladimír Clementis“. V rámci tejto konferencie, ktorá bola pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, prezentovali svoje pohľady na osobu Vladimíra Clementisa renomovaní slovenskí autori: E. Londáková, J. Špaček, A. Soldán, P. Kopecký, M. Krno, J. Lysý, F. Škvrnda, M. Štefanský a Ľ. Jurík. Recenzovaný zborník (108 strán) z uvedenej konferencie (ISBN 978-80-971139-0-2), ktorého zostavovateľom bol Peter Juza a vydal ho Inštitút ASA, obsahuje okrem textov, ktoré odzneli na konferencii aj bonus a prejav úcty - spomienkovú časť bývalých spolupracovníkov V. Clementisa a niektoré doposiaľ nepublikované fotografie. Peter Juza

Political Science Forum

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zahájila vydávanie nového periodika so zameraním na politické vedy POLITICAL SCIENCE FORUM/POLITOLOGICKÉ FÓRUM. Ide o polročne vydávaný medzinárodný vedecký a recenzovaný časopis konzorcia dvoch európskych univerzít (TUAD v Trenčíne a Katolíckej univerzity vo Valencii). Časopis je určený odborníkom a študentom, ako aj širšej verejnosti a má ambíciu sa venovať témam z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov, filozofie, sociálnej politiky, sociálnej antropológie a práva. Pilotné číslo zaplnili domáci autori Peter Csányi, Dušan Štrauss a Getnet Tamene. Hlavným redaktorom je Karol Janas a výkonným Marian Bušša. Kontakt: politologicke.forum@tnuni.sk Publikácia je v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

V súčasnosti sú dominantnými subjektmi v oblasti medzinárodných vzťahov, okrem samotných štátov, predovšetkým medzinárodné organizácie a ich orgány (koncom roku 2011 ich fungovalo viac ako 50 tisíc). Autorský tím Lysák, L., Grešš, M. a Ščepán, M. spracoval 268 stranové skriptá Medzinárodné organizácie (EKONÓM Bratislava, 2012, ISBN 978-80-2255-3392-8), ktoré poskytujú záujemcom osobitnú príležitosť nadobudnúť dostatočný rozsah syntetizovaných poznatkov o medzinárodných organizáciách. Text zachytáva teoretické základy formovania medzinárodných organizácií, či ich historický. Tiež klasifikáciu medzinárodných organizácií, jednotlivé dominantné subjekty svetovej ekonomiky a svetového spoločenstva. Obsahuje aj analýzu mimovládnych medzinárodných organizácií. Peter Juza

KATALÓG VOJNOVÝCH HROBOV VOJAKOV A DÔSTOJNÍKOV ČERVENEJ ARMÁDY PADLÝCH V OBDOBÍ II. SVETOVEJ VOJNY POCHOVANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Katalóg, ktorý rozšíril knižničný fond Inštitútu ASA (ISBN 978-80-811-059-3), je dielom kolektívu slovenských autorov pod vedením Petra Rosbeka (M. Rosbek, P. Šumichrast a L. Jarošová) na základe iniciatívy Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej je analýza historických aspektov vojenských operácií Červenej armády, sumarizácia strát na živej sile...., ale tiež popis dokumentov, ktoré právne upravujú otázky starostlivosti o vojenské hroby a pamätníky. Druhá popisuje pietne miesta a hroby na území Slovenskej republiky podľa jednotlivých obcí. Tretia časť - abecedný zoznam príslušníkov Červenej armády, ktorí padli na území dnešného Slovenska, s dislokáciou ich hrobu. Katalóg je v ruskom jazyku a je k dispozícii v Inštitúte ASA. Peter Juza

ŠTRAUSS, D.: SOCIÁLNY ŠTÁT, SOCIÁLNA POLITIKA, OBYVATEĽSTVO A FINANČNÁ KRÍZA

Pojmy sociálneho štátu asociálnej politiky vychádzajú z permanentného vzťahu spoločnosti a štátu, ktorý vo viacerých dejinných etapách začal zastávať pozíciu ochrancu obyvateľov, ktorí sa vplyvom ekonomických pomerov a deľby práce stali značne zraniteľnými. Publikácia mladého autora Dušana Štraussa (1978): Sociálny štát, sociálna politika, obyvateľstvo a finančná kríza (Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, Trnava 2012, ISBN 978-80-969043-5-8, 126 strán) , ktorá rozšírila fond knižnice Inštitútu ASA, ozrejmuje pojmy sociálneho štátu a sociálnej politiky s uvedením historických skúseností s vykonávaním sociálnych opatrení v jednotlivých krajinách. Tie zároveň plnia úlohu modelov sociálnej politiky. V práci sú uvedené alternatívne nástroje riešenia súčasnej finančnej krízy a modifikácie sociálnej politiky tak, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu. Peter Juza

ŠTOURAČOVÁ, J. A KOL.: PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

Autorský kolektív pod vedením Judity Štouračové (P. Robejšek, I. Švihlíková, V. Rouč, B. Kubešová a ďalší) ponúkol čitateľom publikáciu: Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě, ktorá vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Profesinal Publishing Praha (ISBN978-80-7431-081-2, spolu 254 strán). Ide o fundamentálny príspevok k výkladu a zaradeniu ekonomickej diplomacie do systému a súvislostí, ktoré sú relevantné tomuto fenoménu. Autori sa svojim výkladom nesústredili na rozbor ekonomickej diplomacie „per se“, teda izolovane na rozbor obsahu len samotného pojmu, ale hľadajú väzby ekonomickej diplomacie predovšetkým na zahraničnú politiku krajiny, na jej ekonomickú dimenziu a na ďalšie oblasti jej diplomatických služieb. Práca je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza