Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

IĽJA IĽF-JEVGENIJ PETROV: PUTOVANIE PO AMERIKE

Prebehnúť sa po „Amerike“ môžeme tak, ako to spísal Jack Kerouac, alebo tiež tak, ako to popísali I. Iľf a J. Petrov. Kniha Putovanie po Amerike, ktorá obohatila knižnicu Inštitútu ASA, nie je motorkárskym opusom, ale svojim opisom nahliada do vnútra americkej spoločnosti 30-tych rokov. Vydalo ju Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (ISBN 978-80-8061-631-1) vo veľmi kvalitnom preklade Yulie (Júlie?) Smetanovej. Kniha je aj po rokoch aktuálna. Neveríte? Citujeme: „....nikdy sa nezadlžujte a pomáhajte jeden druhému...“ (s.93), alebo: „....my robíme automobily, ale medzi nami stojí Wall Street, stoja banky, ktoré chcú z NAŠEJ práce podiel...(s.92). Peter Juza

MACHÁČEK L., KROŠLÁK S.: DVE „ŠKOLY“ DEMOKRACIE

Dňa 16. marca 2005 schválila vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č.216 dokument, v ktorom sa osobitne formulujú aktuálne priority a ciele politiky mládeže. Jednou z priorít bola (a je) podpora vzdelávania k aktívnemu občianstvu a participácii mládeže a v rámci nej cieľ, utvárať štruktúrne príležitosti, ktoré umožňujú reálnu občiansku a politickú participáciu mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Skúsení autori Ladislav MACHÁČEK (FSV UCM v Trnave) a Stanislav KROŠLÁK (FF UKF v Nitre) v publikácii: Dve „školy“ demokracie (UP v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-224-3429-2) charakterizujú na podklade výsledkov niekoľkých výskumov slovenských žiakov a študentov z obdobia rokov 2005-2012 situáciu rozvoja občianskeho hnutia mládeže usilujúceho sa o nové možnosti participácie na rozhodovacích procesoch prostredníctvom školskej samosprávy. Autori venujú aj téme zmien vo vyučovaní predmetov, ktoré majú bezprostredný vplyv na úroveň občianskych vedomostí študentov. Recenzentmi publikácie boli Jana Miháliková, Pavel Šaradín a Radoslav Štefančík. Peter Juza

ŠMIHULA, D.: EVOLÚCIA PRÁVA

Hlavným cieľom najnovšej práce z pracovného stola JUDr. et MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr.iur, je poskytnúť nový netypický pohľad na vývoj právneho systému. A to pohľad, ktorý berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti tak v širšom meradle, ako aj v prípade jednotlivých kultúrnych a sociálnych fenoménov. Doteraz však nebol v dostatočnej miere využitý pri analýze práva a jeho vývoja. A o tom je text EVOLÚCIA PRÁVA (vyd. EPOS Bratislava, 2013, ISNB 978-80-8057-987-6, 271 strán), ktorý o.i. vysoko hodnotili aj excelentní recenzenti z rôznych vedeckých oblastí (R. Beňuš, P. Holländer, J. Klimko, D. Krošlák a M. Kusý). Publikácia rozšírila odbornú knižnicu Inštitútu ASA. Peter Juza

ZBORNÍK: MALACKY A OKOLIE 5 - HISTÓRIA

Mestské múzeum Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo zborník „Malacky a okolie 5 - história“ (ISBN 978-80-969620-5-1). Ide o zborník štrnástich odborných príspevkov historikov a politológov, ktoré zazneli na historickom seminári Židia v Malackách (24. mája 2012), v rámci pravidelných mesačných podujatí „Stretnutie s históriou“. V zborníku prezentujú svoje názory autori: S. Bellan, T. Šenigová, T. Tandlich, M. Fiamová, M. Macejka, P. Juza, M. Hoferka a iní.... Zborník je záujemcom k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

ČECH, J.: POLICAJNÁ PSYCHOLÓGIA I. - III.

Úctyhodných 1.322 strán spolu majú tri diely práce Policajná psychológia (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, ISBN 978-80-8105-415-0), ktorú spracoval tím odborníkov pod vedením prof. PhDr. Jána Čecha, CSc.. Vysokoškolská učebnica Policajná psychológia I.-III. prichádza k svojim čitateľom ako edičný titul spracovaný pre potreby vysokoškolskej výuky v odbore psychológia uskutočňovanej na filozofických, právnických a bezpečnostne zameraných študijných odboroch v Slovenskej republike, Českej republike a je určená aj expertom na otázky bezpečnosti, právnikom, policajtom, pedagógom, psychológom, ale aj iným odborníkom, ktorí si uvedomujú nutnosť využívania psychologických poznatkov pri ochrane bezpečnosti a práv občanov. Za jednotlivými kapitolami sú v celej knihe spracované súhrny a slovníky, na konci knihy sú menné a vecné registre a tiež rozsiahly zoznam použitej literatúry aby učebnica bola prehľadná a svojou metodikou prispievala k efektívnemu štúdiu jednotlivých zahrnutých problémov a uspokojila i záujemcov o hlbšie štúdium. Peter Juza

MEŠŤAN, P.: „JERUZALEM - DUCHOVNÁ METROPOLA SVETA, NÁVRAT NA JAVISKO DEJÍN“

Jubilejný - stý zväzok Edície Judaica Slovaca - z dielne prof. PhDr. Pavla Mešťana, DrSc., je pozoruhodnou esejou o budúcnosti ľudstva založenej na spoločných etických a humánnych normách. „Jeruzalem - duchovná metropola sveta, návrat na javisko dejín“ (SNM - Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-8060-285-7), tento inšpiratívny text kladie dôraz na fakt, že tri hlavné svetové náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo a islam) de facto vychádzajú z princípov svetonázorovej koncepcie Mojžiša. Ďalej v texte autor pri modelovaní mierového spolunažívania ľudstva v 21. storočí upozorňuje na potrebu tolerancie odlišných kultových a národných tradícií. Publikácia, ktorá ma veľmi zaujímavé grafické riešenie a väzbu, je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

ŠMIHULA, D.: ÚVOD DO TEÓRIE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SÚKROMNÉHO

Autor viacerých učebníc JUDr. et MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur, doplnil svoje rukopisy o nový titul: ÚVOD DO TEÓRIE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SÚKROMNÉHO (ISBN 978-80-8057-969-2, vyd. EPOS Bratislava, 2012). V knihe - učebnici - ktorá je určená študentom neprávnických spoločenskovedných odborov, postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného. V texte sa venuje priestor aj problematike európskeho medzinárodného práva súkromného všeobecne, čo je v dnešnej dobe dôležitý vklad do poznania európskeho práva ako celku. Učebnica obsahuje, okrem sumarizácie teórie, tiež konkrétne prípadové štúdie, ktoré pomáhajú čitateľovi pochopiť samotnú matériu témy. Prácu recenzovali renomovaní slovenskí odborníci na medzinárodné právo súkromné: doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. a Mgr. Peter Hoffman, PhD. Učebnica je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

DEŇ EURÓPY - EURÓPSKA ÚNIA A VEREJNÁ SPRÁVA V ČR

V dňoch 2.-3. mája 2012 sa na pôde Eurocentra v Prahe konala už štvrtá medzinárodná vedecká konferencia a okrúhly stôl v rámci Dňa Európy a pod záštitou predsedu vlády Českej republiky Petra Nečasa, tentoraz s názvom: DEŇ EURÓPY - EURÓPSKA ÚNIA A VEREJNÁ SPRÁVA V ČR. Jej hlavným organizátorom bola Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha. Zborník z konferencie (ISBN 978-80-7431-101-7), ktorý vydala spomenutá Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha, je k dispozícii pre záujemcov v odbornej knižnici Inštitútu ASA. Záujemcovia sa môžu zoznámiť s názormi spojenými s budúcnosťou Európskej únie českých, ale aj zahraničných autorov (K. Kořínková, R. Paserman, J. Maštálka, J. Marková, J. Dušek, P. Juza....).