Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe

Predstava o mužskosti a ženskosti (alebo naopak) je prítomná v každej kultúre. Nájdeme ju vo folklóre, obradoch, v mytológii... Na druhej strane stereotypizácia a hodnotová stupnica sú v rôznych kultúrach rôzne, tak ako sú rôzne úlohy muža a ženy v spoločnosti. Tieto úlohy sú spravidla reglementované a reglementácia sa spravidla stereotypizuje a vytvára sa schéma: správne/nesprávne. Podobne sa formuje aj politické správanie na báze rodových rozdielností, kde stereotyp plnú úlohu programového správania sa. Text: Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe (Univerzita sv. CaM v Trnave 2013, ISBN 978-80-8105-487-7) z pera S. Dončevovej obsahom a celkovou koncepciou je návodom na fundovanú diskusiu o danej problematike v komunite aktívnych tvorcov slovenskej praktickej politiky. Svojou pracou S. Dončevová, akcentuje tému pochopenia rodovej rovnosti a rozdielnosti, ponúka dobrú príležitosť oboznámiť sa s hľadaním odpovedí v dosahu rodovej témy. Publikácia je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

POLÁK, M.: TRIEDA, NADPRODUKT A DEĽBA PRÁCE. POSTMARXOVSKÝ PRIESKUM

Karol Marx očakával, že robotnícka trieda vytvorí „hnutie obrovskej väčšiny v záujme obrovskej väčšiny“. Ale takéto hnutie v skutočnosti nikdy a nikde nevzniklo. Prinajmenšom jedným z dôvodov je, že tradičná marxistická predstava o spoločnosti polarizovanej do dvoch znepriatelených tried sa veľmi nezhoduje s dnešnou rôznorodou a komplexnou spoločnosťou. Michal Polák sa v tejto knihe - ktorá obohatila fond knižnice Inštitútu ASA - snaží zájsť za hranice prísneho dvojtriedneho modelu a viac sa priblížiť empirickej realite. V priebehu tohto procesu autor nanovo skúma samotné základy marxistickej teórie a okrem iného ukazuje, že sraffovská kritika pracovnej teórie hodnoty sa dá plodným spôsobom vykladať aj ako jej zovšeobecnenie. Hoci autor zostáva verný duchu K. Marxa, prichádza s viacerými originálnymi a vynaliezavými rozšíreniami tradičných pojmov, čo mu nakoniec umožňuje vytvoriť lepší vysvetľovací priestor pre rozmanitosť „triednej mapy“ vyspelých kapitalistických spoločností.

DVOŘÁK, P., NOVOTNÝ, A.: SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Eurokodex Bratislava a Paneurópska vysoká škola, 2013, ISBN 978-80-8155-000-3, 488 s.), ktorý obohatil knižnicu Inštitútu ASA, je výkladovým slovníkom, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť základné obsahové a metodické predpoklady pre ďalšie skúmanie zložitej oblasti spoločenských vzťahov. Autori slovníku P. Dvořák a A. Novotný spracovali text, ktorý sa zameriava na najdôležitejšie a najvýznamnejšie javy a udalosti v druhej polovici 20. storočia a na počiatku 21. storočia. Z hľadiska výberu hesiel sa jedná o vyčerpávajúce dielo, ktoré má potenciál uspokojiť aj náročnejších čitateľov. Súbežne ide o významnú publikáciu, ktorá je logicky štruktúrovaná a patrí do rúk nielen študentom, ale aj profesionálom. Slovník odborne recenzovali Jan Eichler a Peter Juza.

BOČÁKOVÁ, O. (ed.): VÝZVY SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA

Pod vedením doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. sa podarilo autorom: O. Bočáková, P. Hrivík, P. Juza, Z. Kubišová, M. Lincényi, A. Tomášiková, F. Vojtech...., obsahovo pestro a bohato naplniť zborník vedeckých prác: VÝZVY SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA (Trenčín, 2013, ISBN 978-80-8075-574-4, 292 strán). V publikácii sa autori snažia poukázať, vysvetliť a hľadať určité dimenzie riešenia problémov spoločnosti Publikácia, ktorú recenzovali prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc. a PhDr. Peter Horváth, Ph.D., je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

ACTA HUMANITAS (časopis pre spoločenské vedy)

Vedecký recenzovaný časopis pre spoločenské vedy ACTA HUMANITAS sa všeobecne zameriava na publikovanie vedeckých a odborných štúdií a článkov, recenzií a informácií zo spoločenských vied (filozofia, politológia, sociológia, história...). Jeho široké zameranie dáva priestor pre vedeckých a akademických pracovníkov, ktorí môžu publikovať výsledky svojich výskumov, alebo diskutovať o otvorených otázkach. Časopis, ktorý vydáva Nezávislé centrum pro studium politiky o.s. pri Vysokej škole politických a společenských věd Academia Rerum Civilium v Kolíne vychádza polročne. V ostatnom čísle, ktoré obohatilo knižnicu Inštitútu ASA, sa môžeme zoznámiť s názormi autorov z Ruska: B.A. Dorošin, A.N. Prochorova, z Poľska: Miierzejewski, Slovenska: J. Buček, ale aj z Čiech: I. Lisový... Časopis je k dispozícii na preštudovanie. Peter Juza

BOČÁKOVÁ, O., ŠPAČKOVÁ, A.: AKTÍVNE A ZDRAVÉ STARNUTIE – DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV

V dňoch 23.-24. januára 2013 sa v Nemšovej konalo vedecké podujatie, z ktorého dostala knižnica Inštitútu ASA, ako dar od organizátorov, recenzovaný zborník vedeckých prác: BOČÁKOVÁ, O., ŠPAČKOVÁ, A.: Aktívne a zdravé starnutie - dôstojný život seniorov (FSV UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-455-6, 234 strán.). V zborníku sú predstavené texty popredných slovenských a zahraničných odborníkov (P. Horváth, J. Gabura, J. Garaj, M. Igazová, M. Dlužniewska, P. Juza, M. Lincényi, G. Tamene, F. Vojtech...) , ktorí z rôzne uhlu pohľadu: sociálneho, zdravotníckeho, politologického, právneho..., ale tiež ekologického, nazerajú na tému seniorov a súčasnej spoločnosti. Peter Juza

MORAVČÍK, L.: BASTARDI V POLITIKE

Dvanásť príbehov o dvanástich bastardoch v politike je zachytených v najnovšej knihe Leopolda Moravčíka (ISBN 978-80-8046-588-9). Napriek tomu, že je písaná skúsenou rukou žurnalistu, popisuje dva fundamentálne politologické fenomény. Moc ako základnú kategóriu a fakt, že masy (ako to potvrdzuje teória davu) sú schopné jednotlivca vyniesť k vrcholu moci (zrodiť ho) tak, aby túto moc potom použil reverzne voči svojim zroditeľom. Reálpolitika má aj takéto dôsledky! Kniha je síce koncipovaná populárne ale stojí na faktoch (aj keď má prvky vedeckosti, ale populárna dimenzia je určujúcou). Personálny záber „bastardov“ je prierezový, tak ako je prierezové geografické umiestnenie príbehov: Európa, Ázia, Afrika....Južná Amerika. Kniha je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

ŠMIHULA, D.: „O PRÁVE A ŠTÁTE“

Najnovšia práca JUDr. Et MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr. iur., má stručný názov: „O PRÁVE A ŠTÁTE“ (EPOS Bratislava, 2013, ISBN 978-80-8057-997-5). V tejto štúdii sú zhrnuté autorove názory na súčasnú spoločnosť a štát. Ide o výber vedeckých článkov a esejí autora o problematike práva štátu, ktoré publikoval v rokoch 1997-2012 v českých a slovenských časopisoch a zborníkoch. Práca je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza