Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

Publikácia: ANTOLÓGIA TEXTOV K ODBORNÉMU SEMINÁRU A VÝBEROVÉMU PREDMETU V RUSKOM JAZYKU

Mnohí z nás si uvedomujú, že vzdelanie bez dobrého poznania jazykov je tak akosi neúplné. Ak táto téza platí všeobecne, špeciálne sa to týka tých, ktorí študujú, študovali, alebo sa len zaujímajú o politickú vedu.
Texty, ktoré sú v prezentovanej v Antológii... sa skladajú z dvoch častí. Prvá časť sa venuje samotnému predmetu politickej vedy ako akademickej disciplíne. Druhá, rozsiahlejšia časť, je venovaná názorom, postojom, myšlienkam a pozíciám celej palety autorov, od Platóna, Thomasa Mora, cez Maxa Webera, až po Samuela Huntingtona. Ich filozofii, typológii jej chápania, základným koncepciám tak vzhľadom na dejinnú retrospektívu, ako aj súčasné koncepcie.
Antológia textov k odbornému semináru a výberovému predmetu v ruskom jazyku zostavovateľa Petra Juzu, ktoré vydalo Nezávislé centrum pro studium politiky v českom Kolíne a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne ( ISBN 978-80-86879-15-1) je pre záujemcov k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
                                                                                                                  Peter Juza

Publikácia: SLOVENSKÁ VOJENSKÁ SOCIOLÓGIA

Medzník 15 rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky a jej armády sa stali príležitosťou, aby sa skupina vojenských sociológov - zväčša odborných spolupracovníkov Inštitútu ASA - zamyslela nad zložitým a protirečivým vývojom slovenskej vojenskej sociológie.
Výsledkom zamyslenia autorov pod vedením Františka Škvrndu (Ľ. Berky, P. Czirák, K. Čukan, L. Friesse, J. Matis, K. Murda a O. Plávková) je publikácia: Slovenská vojenská sociológia.
Kolektívna monografia prezentuje v zhutnenej podobe predovšetkým výsledky vedeckovýskumnej činnosti a zaoberá sa aj výučbou vojenskej sociológie. Táto téma je mimoriadne aktuálna, pretože v posledných rokoch sa zhustila diskusia o prepojení vojenskej sociológie s formujúcou sa sociológiou bezpečnosti najmä v súvislosti s tendenciami, ktoré sa prejavujú v zahraničí pri skúmaní problémov vojska v širšom kontexte pôsobenia súčasného bezpečnostného sektora.
Práca je pre záujemcov k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

                                                                                                                  Peter Juza

Publikácia: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ RADY A CESTA K PARLAMENTARIZMU

Publikácia: MIKULÁŠSKA REZOLÚCIA 1. mája 1918 už v predaji !

Inštitút ASA a Ústav politických vied SAV vydali publikáciu z dielne renomovaného slovenského historika Mariána Hronského „Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918 - Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu“. Kniha svojou obsahovou a termínovou načasovanosťou dokumentačne presne poukazuje na dobovo rastúcu angažovanosť slovenskej sociálnej demokracie na poli národnooslobodzovacieho zápasu Slovákov a taktiež na historický význam Mikulášskej rezolúcie z 1. mája 1918, ktorá sa stala „....mocným impulzom k ďalšiemu rozmachu národnooslobodzovacieho hnutia i k ďalšej aktivizácii slovenského politického tábora...“ (s.77). Je aj o tom, ako sa slovenskí socialisti vymaňovali zo svojho historického defenzívneho postavenia a o formovaní ich základnej politickej koncepcie. Ako príspevok k rozširovaniu historickej pamäti národa je určená širokému okruhu čitateľov, ktorí majú záujem o dejiny svojho národa, alebo jednoducho si chcú rozšíriť svoje vedomosti. Prácu recenzovali: Vojtech Dangl a Miroslav Pekník. Je dostupná v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, alebo v Inštitúte ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

Cena: 135,- Sk.                                                                               Peter Juza

Publikácia: VÝŽIVNÉ PRE VAŠE DIEŤA už v predaji !

Je určená najmä rodičom, ktorí sa starajú o svoje deti a domáhajú sa výživného pre dieťa od druhého rodiča. Publikácia rovnako pomôže aj plnoletým deťom, ktoré žiadajú od svojich rodičov výživné.
Dozviete sa,
·na aké výživné má Vaše dieťa nárok,
·ako postupovať na súde v konaní o výživnom,
·aké otázky vám budú klásť pred súdom,
·ako vymáhať výživné,
·ako podať trestné oznámenie,
·a ako požiadať o náhradné výživné,
to všetko nájdete v publikácii VÝŽIVNÉ PRE VAŠE DIEŤA.
Autor publikácie je Mgr. Róbert Madej. Náklad 6000 ks.
Dostupné v predajnej sieti stánkov MEDIAPRINT - KAPA v každom okresnom meste.
Cena: 19,- Sk

Publikácia: Návrh koncepcie racionálneho rozvoja systému zdravotníctva.

Publikácia od kolektívu autorov pod vedením Pavla Pašku a Milana Kamenského. Z dvadsiatichštyroch spoluautorov publikácie väčšina predstavuje mimostranícky rámec. Len pre zaujímavosť je vhodné spomenúť : m. prof. MUDr. Milana Dragulu, DrSc., prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc., h. prof. Ľudevíta Martinca, CSc., doc. MUDr. Ivana Rovného, CSc., doc. JUDr. Karola Tótha, PhD., MPH a ďalších.

NEPREDAJNÉ!

Celú publikáciu si môžete prečítať tu vo formáte pdf.

kapitola 1 kapitola 2 kapitola 3 kapitola 4 kapitola 5 kapitola 6 kapitola 7 kapitola 8 kapitola 9 kapitola 10

Zborník: Sociálny štát a Slovensko - súčastnosť a perspektívy.

Kolektív autorov: Peter Staněk, Vladimír Báleš, Ján Slezák a Jozef Troják.

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,
dostáva sa Vám do rúk zborník Sociálny štát a Slovensko, ktorý je ďalšou publikačnou aktivitou inštitútu ASA. V predvolebnom období na čom spolupracoval štvorlístok autorov, ktorí patria k renomovaným odborníkom s bohatou vedeckou, pedagogickou ako aj publikačnou činnosťou. V deviatich kapitolách nám autori načrtnú niektoré problémy v sociálnej a dôchodkovej oblasti, priblížia problematiku vysokého školstva a výskumu a poskytnú pohľad na Slovensko v kontexte európskych a svetových trendov. Nezanedbateľnú časť publikácie tvorí analýza hospodárskej politiky, verejných financií a podnikateľského prostredia. Priestor v zborníku dostávajú v jednotlivých kapitolách aj perspektívy ďalšieho vývoja s dôrazom na návrhy a odporúčania riešenia nastolených problémov, čo vlastne bolo jedným z hlavných cieľov tejto prierezovej publikácie. Hlavnou myšlienkou bolo určiť perspektívnu líniu pre Slovenskú republiku ako ústavou predpokladaný sociálny štát, štát založený síce na trhovom, ale súčasne na ekologicky a sociálne orientovanom hospodárstve. Kľúčovým východiskom pre Slovensko v rámci európskeho sociálneho modelu môže byť spoločnosť založená na hodnotách sociálnej spravodlivosti a solidarite. Stratégia solidarity by sa mohla uplatniť najmä v solidarite medzi generáciami, solidarite medzi bohatými a chudobnými a solidarite medzi regiónmi. Tieto tézy výrazne zarezonovali v programovej práci v predvolebnom období a získali podporu obyvateľov Slovenska. Princípy solidarity, sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitosti boli konečne adekvátne premietnuté aj do programového vyhlásenia vlády a pevne verím, že v prospech väčšiny obyvateľov.
Zborník Sociálny štát a Slovensko nemôže svojím rozsahom priblížiť celú problematiku sociálnej sféry ani na to neašpiruje. Dúfam, že táto naša publikácia Vás, vážené dámy a vážení páni, podnieti k zamysleniu a hlbšiemu záujmu o danú problematiku. Inštitút ASA privíta všetky Vaše pripomienky a ohlasy, ktoré sa týkajú tejto publikácie na adrese: 
asa@inst-asa.sk

NEPREDAJNÉ!                                                                                                                                   Vladimír Fajč - riaditeľ inštitútu ASA

Celú publikáciu si môžete prečítať tu.
kapitola 1  kapitola 2  kapitola 3  kapitola 4  kapitola 5  kapitola 6  kapitola 7  kapitola 8  kapitola 9