Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

NÁRODNÝ ZÁUJEM A ZODPOVEDNOSŤ V SLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKE

Ďalší z členov odborného kolégia Inštitútu ASA pre medzinárodné vzťahy a dezignovaný mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarskej republike PhDr. Peter Weiss, CSc., vydal svoju prácu Národný záujem a zodpovednosť v slovenskej zahraničnej politike (Kalligram Bratislava 2009, ISBN 978-80-8101-195-5).
Autor v texte, ktorý obsahuje výber jeho esejí a úvah , ktoré publikoval v rokoch 1984-2008, ponúka čitateľom zaujímavý pohľad na vnútropolitické a zahraničnopolitické kontexty rôznych politických rozhodnutí.
Ako červená niť sa textom tiahne myšlienka potreby konsenzusu hlavných politických síl Slovenskej republiky v chápaní a presadzovaní základných štátnych a národných záujmov.

                                                                                                                                                                    Peter Juza

SCIENTIFIC HORIZONT/VEDECKÝ OBZOR – časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici zahájila vydávanie nového periodika SCIENTIFIC HORIZONT/VEDECKÝ OBZOR – časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ktorý má ambíciu publikovať pôvodné vedecké a odborné články, state a recenzie z oblasti medzinárodných vzťahov a tvorby ochrany životného prostredia.
Pilotné číslo je tematicky venované histórii a odkazu troch významných výročí, ktoré formovali, ovplyvňovali a stále svojim spôsobom determinujú moderné dejiny, súčasnosť i budúcnosť Slovenska. Zaplnili ho renomovaní autori, ktorí o.i. spolupracujú aj s Inštitútom ASA (napr. Miroslav Pekník, Peter Juza, Michal Štefanský, Peter Kopecký, Peter Barták...).
Šéfredaktorom časopisu je rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Publikácia je v knižnici Inštitútu ASA.
                                                                                                                                                                    Peter Juza

Publikácia: POSTSOVIETSKY ZÁPAD

Publikácií, či vedeckých štúdií, ktoré sa korektne zaoberajú postsovietskym priestorom je na Slovensku ako šafranu. Voľné miesto zapĺňa práca doc. PhDr. Svetozára Krna, CSc.: Postsovietsky západ (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2009,ISBN 978-80-8094-440-7).
Autor v nej analyzuje moderný politický vývoj priestoru, ktorý sa dotýka bývalých západných hraníc Sovietskeho zväzu.
Na 372 stranách knihy (recenzenti: doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., JUDr. Jaroslav Savinský, PhD. a doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.) autor poukazuje na hodnotovú podobu transformácie, hospodársky pohyb, orientáciu obyvateľov, politickú kultúru, vnútropolitický vývoj a geopolitické turbulencie v postsovietskom priestore.
Publikácia je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

Peter Juza

Publikácia: ORGANIZAČNÁ KULTÚRA

Na pôde Inštitútu ASA sa uskutočnil dňa 29. januára 2009 okrúhly stôl na tému: Organizačná kultúra.
Hmatateľným výsledkom tohto podujatia je publikácia z pera prof. PhDr. Rastislava Tótha, CSc., s rovnakým názvom: Organizačná kultúra, ktorá nedávno obohatila odbornú knižnicu Inštitútu ASA. Publikáciu v rámci edície „Studijní texty“ vydalo ju Nezávislé centrum pro studium politiky o.s. Kolín.
V práci, ktorá je príťažlivá a čítavá, skúsený autor o.i upozorňuje, že životnosť organizácií závisí nielen od realistického postoja ich tvorcov k okoliu, ale tiež od prispôsobivosti novým požiadavkám, tvoriacim sa normám, od vzťahu k vývoju ideí a reality. Na jednej strane môžeme pozorovať veľmi dlhoveké organizácie, akými sú čínsky štát, alebo katolícka cirkev. Hoci sa v priebehu tisícročí výrazne zmenili, predsa prežili všetky okolité organizácie s podobným zameraním. Na druhej strane vidíme politické strany na Slovensku, ktoré sú mladé a predsa nestabilné, ťažkopádne sa prispôsobujú požiadavkám vlastných prívržencov, meniacej sa medzinárodnej situácii, stále menej sa vedia prihovárať obyvateľom štátu, v ktorom pôsobia.
                                                                                                                                                                    Peter Juza

Publikácia: MARTIN RÁZUS politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ

Energetická Martin Rázus je verejnosti známy predovšetkým ako spisovateľ. V širšom kontexte je pomerne neznáme jeho pôsobenie v politickom živote.
Kolektív autorov pod vedením Miroslava Pekníka si v publikácii MARTIN RÁZUS politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ (Veda Bratislava 2008, ISBN 978-80-224-1031-1) si dal za cieľ „vrátiť“ Martina Rázusa do histórie slovenskej politiky, z ktorej bol v minulosti - ako je zjavné z textu - neprávom vynechávaný.
Na 412-tich stranách sa retrospektívne premieta Rázusov životný príbeh, ktorý ukazuje, že aj v politike možno razantne a ohnivo presadzovať i obhajovať svoje názory a zachovať si pritom ľudský, etický rozmer a stať sa vzorom politika - džentlmena aj pre ďalšie generácie.
Kniha - zborník (recenzent PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.) je verejnosti dostupná v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, alebo v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

                                                                                                                  Peter Juza

Publikácia: STUDIA POLITICA SLOVACA – časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy

Odbornú knižnicu Inštitútu ASA obohatil nový titul - časopis STUDIA POLITICA SLOVACA - časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, ktorý po dlhej príprave vydáva Ústav politických vied SAV (www.upv.sav.sk).
Poslaním tohto nového odborného periodika, je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnému informovaniu o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií.
Bude vychádzať dvakrát do roka v štandardnej akademickej štruktúre a je určený predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.
Šéfredaktorom časopisu je riaditeľ Ústavu politických vied SAV PhDr. Miroslav Pekník, CSc. a výkonným redaktorom je PhDr. Peter Dinuš, PhD..
 

                                                                                                              Peter Juza

Publikácia: EENERGETICKÁ BEZPEČNOST - geopolitické souvislosti

Energetická bezpečnosť sa na začiatku 21. storočia stala jedným z kľúčových faktorov ďalšieho rozvoja. Bez garantovaných dodávok energetických surovín nie je možné zaistiť ekonomickú, sociálno-politickú stabilitu ľubovoľnej spoločnosti, vrátane slovenskej. Energetická bezpečnosť sa tak stala aj dôležitou politickou témou.
O tom a mnohom inom pojednáva zborník Energetická bezpečnost- geopolitické souvislosti do ktorého prispel medzinárodný tím expertov (Vladimír Prorok, Oskar Krejčí, Jaroslav Ungermann, Peter Terem, Ľudmila Iličeva...).
Publikácia vyšla v rámci projektu Nadácie ČEZ (ktorý bude pokračovať) a expertnú oponentúru textov zaistil Inštitút ASA.
Zborník vydaný Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha (ISBN 978-80-86946-91-7) je spolu s doplňujúcim CD k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.


                                                                                                                  Peter Juza

Publikácia: ZAHRANIČNÍ POLITIKA USA

Kniha Zahraniční politika USA z dielne profesora Oskara Krejčího je aktuálnou analýzou historických koreňov a cieľov politiky Spojených štátov amerických.
Obsahuje 437 strán textu, ktorý je obohatený o 139 tabuliek, grafov a máp.
Súčasťou knihy je aj doplnkové CD, kde je digitalizovaných 160 najdôležitejších dokumentov, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky Spojených štátov. Zoznámenie sa s pôvodnými textami dáva čitateľovi možnosť samostatného študovania zdrojov a formulovania svojich stanovísk.
Skladá sa z ôsmych častí a je plná empirických údajov,
Hutná práca podrobne sleduje napr. napätie medzi izolacionizmom a intervencionizmom v dejinách USA, či súboj ultilaternalistov s multilaternalistami
Táto zaujímavá a aktuálna publikácia, ktorú vydalo vydavateľstvo Profesional Publishnig Praha (ISBN 978-80-86946-68-9) je k dispozícii aj v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
                                                                                                                  Peter Juza