Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

Michael Augustín (ed.): Eseje o sociálnom občianstve

Kniha prináša vôbec prvý preklad textu významného britského marxistického sociológa Toma Bottomora na Slovensku, v ktorom Bottomore nadväzuje na koncept vývoja ľudských práv T. H. Marshalla a aktualizuje ho v prelomových podmienkach počiatku 90. rokov. Pridanou hodnotou publikácie sú štyri eseje jedného českého a troch slovenských politológov, z ktorých každá z vlastnej teoretickej perspektívy kriticky reflektuje Bottomorovu esej. Ich autormi sú Milan Znoj, Ľuboš Blaha, Peter Daubner a Erik Leško. Kniha vytvára priestor pre diskusiu o otázkach sociálnych práv, sociálneho občianstva, sociálnej inklúzie, chudobe, sociálnej spravodlivosti a pokúša sa analyzovať otázky premien demokratického občianstva, venuje sa novým otázkam vzťahu kapitalizmu, socializmu a občianstva, problematike spoločenských tried a nových vyvstávajúcich otázok ohľadom občianstva.

Dinuš P. : Politika bez masky (Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989)

Vo vydavateľstve VEDA Bratislava vyšiel veľmi zaujímavý a poučný príspevok k analýze vývoja našej spoločnosti po roku 1989 z pera talentovaného politológa Petra Dinuša „Politika bez masky. Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989“ (VEDA Bratislava 2015, ISBN 978-80-224-1439-5, 240 strán). Metodologickým základom tejto analýzy je historický materializmus. Predstavuje preto alternatívny pohľad na niektoré základné aspekty ponovembrovej slovenskej spoločnosti. Na základe charakteristiky triednej situácie sa venuje predovšetkým ponovembrovej politike a ideológii. Kniha, ktorá je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA, sa dotýka aj otázky československého štátneho (ne)prevratu z novembra 1989.

JUZA P.: Diplomacia: politologické, historické a právne aspekty

Známemu slovenskému diplomatovi a politológovi Petrovi Juzovi, ktorý t,č, pôsobí v zahraničí, vyšla vo vydavateľstve PeIn Astana poučná publikácia v ruskom jazyku „Дипломатия: политологические, исторические и правовые аспекты „ (PeIn Astana 2015, ISBN 967-22-077-5, 102 strán). Daný text (v prílohe doplnený o plné znenie základných dokumentov: Viedenský dohovor o diplomatických stykoch 1961 a Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch 1963) na pomerne malej ploche komplexne predstavuje samotnú diplomaciu, jej politologické, historické a právne zdroje, ďalej jej inštitúty a funkcie. Autor v texte zdôrazňuje, že hlavným cieľom diplomacie je dosiahnuť a stabilizovať mierové vzťahy, pritom na dosiahnutie tohto cieľa používať výlučne mierové prostriedky. Kniha obohatila knižný fond príručnej knižnice Inštitútu ASA.

KREJČÍ, O.: SAMETOVÁ REVOLUCE

Útla knižka z pera prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc. - v čase novembra 1989 bol poradcom dvoch predsedov federálnych vlád: Ladislava Adamca a Mariána Čalfu - je zaujímavým a v spleti oficiálnych interpretácii potrebným príspevkom k „oslavám“ výročia udalostí z dní spred dvadsaťpäť rokmi. Novembrová revolúcia prerozdelila osudy jednotlivcov a celých skupín. Z privilegovaných urobila vydedencov a z niektorých vybraných páriov urobila mocensky a majetkovo vyvolených.... Autor ale svojou prácou akcentuje, že poukazovanie na toto nebolo primárnym cieľom textu. Ten je zakódovaný v jeho úvodnej v konštatácii: „...spomínať, opakovať si pôvodné zámery je dôležité pre porozumenie budúcnosti...“ Samotná kniha nabádajúca porozumieť budúcnosť vznikla na základe už skôr publikovaných a následne upravených autorových statí: Záhadný listopad, Pohled ze Strakovky, Desatero o polistopadové svobodě a mravnosti a nakoniec bol využitý aj text vystúpenia na jednej vedeckej konferencii v roku 2012 v Bratislave: Konec českých dějin. Vyšla vo vydavateľstve Professional Publishing, Praha 2014 (ISBN 978-80-731-138-3, 159 strán). Peter Juza

Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Inšitút ASA (analýzy - stratégie - alternatívy), Klub Nového slova a Mladí sociálni demokrati sa spoločne podieľali na vzniku novej vedeckej monografie, ktorá interdisciplinárne mapuje hudobnú kontrakultúru šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Autorom je mladý kulturológ a hudobník Lukáš Perný. Cieľom monografie je oboznámiť slovenskú verejnosť nielen s kvalitatívnym odkazom hudobnej a umeleckej kultúry na prelome šiestej a siedmej dekády 20. storočia, ale aj s progresívnymi myšlienkami novo-ľavicových hnutí, ktoré sú dodnes v celom bývalom východnom bloku tabu. Vedecká monografia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov, 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Ide o autorov knižný debut, ktorý vznikol na pôde Katedry kulturológie FF UKF. Luboš Blaha, PhD. vo svojej recenzii o knihe napísal: \\\"Rok 1968 a postmaterialistická revolúcia je v slovenskej politologickej literatúre málo skúmaná, a preto je text L. Perného niečím avantgardným, novátorským a revolučným. Pozitívnom textu je jeho radikálnosť a dynamika. Prepojenie s politikou a filozofiou je citeľné v celej práci a autor ponúka živé interdisciplinárne dielo, ktoré nielenže čitateľa/čitateľku informačne obohatí, ale zároveň ho/ju núti premýšľať a prehodnocovať svoje morálne horizonty. Kniha nie je písaná encyklopedicky, jej zámerom je niesť určité normatívne posolstvo. Knihu L. Perného úprimne vítam a dúfam, že odštartuje novú vlnu záujmu o hodnoty, ktoré v 60. a 70. rokoch v západnej spoločnosti viedli k revolučným premenám v kultúre a myslení.\\\" Recenzent práce doc. Július Fujak píše: \\\"Hoci sa primárne zameriava na hudobnú kontrakultúru, neopomína ani iné kultúrno-umelecké aktivity v tejto sfére (film, módu, organizačnú \\\"infraštruktúru\\\"), nejde mu však len o ich výpočet, ale súvzťažnosť s istým hľadaním, nachádzaním a zaujímaním alternatívnych svetonázorových, politických a životných postojov.\\\"

BOČÁKOVÁ, O. (ed.): NOVÉ TRENDY, SMEROVANIA A VÍZIE V TREŤOM TISÍCROČÍ

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vydala ďalší zo série súborov vedeckých prác: BOČÁKOVÁ, O.: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (politicko-ekonomické atribúty) - /TUAD v Trenčíne 2013, ISBN 978-80-8075-594-2/. V zborníku, ktorý recenzovali J. Gabura, V. Jakušová a P. Juza, renomovaní slovenskí a zahraniční autori (O. Bočáková, F. Cammori, A. Čemez, R. Kucharčík, R. Pawera, A. Tomášiková, F. Vojtech....) analyzujú tému pripravenosti spoločnosti na nárast populácie seniorov. Sociálna politika, ktorá patrí do arzenálu ľavicových politických subjektov viac než si vieme predstaviť, je určitým výrazom solidarity vo vnútri každého politického systému. Kvalita života je pritom veľmi subjektívna a veľmi individuálna - predstavuje rôzne veci pre rôznych ľudí a v rôznom čase. Publikácia je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

ZALA, B.: EUROPEANIZMUS (POZA GEOGRAFIU, GEOTEOLÓGIU A GEOPOLITIKU)

Europoslanec Boris Zala vo svojej práci: Europeanizmus (Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku), ktorá je sumárom štúdií a ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram (Bratislava, 2013, ISBN978-80-8101-779-7), predkladá na 318-tich stranách svoje videnie konceptu hodnotového založenia Európy, ktoré autor nazval „europeanizmom“. Podľa B. Zalu ide o filozofický projekt opretý o historické, politické a sociálnovedné analýzy, ktorým sa venoval posledné desaťročie. Tento text umožňuje ktorémukoľvek čitateľovi preniknúť hlbšie do problematiky hodnotového dedičstva Európy a aktuálneho diškurzu o jej minulosti i budúcnosti. Pre záujemcov je kniha k nahliadnutiu v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

EKONOMICKÁ DIPLOMACIE - ÚLOHA, VÝZNAM, PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Na pôde Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů v Prahe sa 24. apríla 2013 konala I. medzinárodná konferencia: EKONOMICKÁ DIPLOMACIE - ÚLOHA, VÝZNAM, PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ. Na konferencii, ktorá bola pripravená v spolupráci s Medzinárodným višegrádskym fondom, vystúpili zaujímaví hostia: M. Tlapa, D. Kuchtová, J. Štouračová, I. Švihlíková, O. Krejčí.... Zborník z konferencie (ISBN 978-80-7431-126-0), ktorý vydala spomenutá Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha vo vydavateľstve Professional Publishing, je k dispozícii pre záujemcov v odbornej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza