Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Sociálne bývanie na Slovensku a vo Viedni (Rakúsko) (Gunduličova 12, Bratislava, 6. Október 2016)

Inštitút ASA v spolupráci s rakúskym Renner Inštitútom zorganizovali v priestoroch Inštitútu ASA pracovné rokovanie za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s predsedom Rady mesta Viedeň pre bývanie, bytovú výstavbu a obnovu mesta, zástupkyňou Vienna Insurance Group, rakúskym veľvyslancom na Slovensku a zástupcami Renner Inštitútu. Témou rokovania bola súčasnosť a budúcnosť dotovaného nájomného bývania a jeho legislatívne ukotvenie. Pracovné rokovanie malo za cieľ priblížiť rakúsky model dotovaného nájomného bývania v podobe, v akej funguje v spolkovej krajine Viedeň. Model financovania nájomných bytov v Rakúsku je osobitý, pretože Viedeň je jednou z deviatich spolkových krajín.

V rámci federálneho usporiadania preto fungujú iné princípy ako na Slovensku. Nájomné bývanie má v Rakúsku dlhú tradíciu a naprieč politickým spektrom a spoločnosťou existuje zhoda na potrebe jeho zachovania a rozvíjania. Zároveň je tlak na jeho posilnenie, pretože Viedeň zažila v roku 2015 veľmi silnú prisťahovaleckú vlnu a v Európe má druhú priečku v prírastku obyvateľstva. Je to osobitne silný argument pre vedenie tejto spolkovej krajiny pre ešte silnejšiu podporu dotovaného nájomného a sociálneho bývania. Komunálne byty tvoria 23 % z celkového množstva bytov vo Viedni. Až 62 % občanov žije v dotovaných nájomných bytoch, 32 % tvoria prenájmy bytov v súkromnom vlastníctve. Kedže prírastok obyvateľstva bol v posledných rokoch vo Viedni veľký, nájomné prudko stúpalo. Práve preto mesto považuje za potrebné udržiavať cenu nájomného v bytoch, ktoré má vo vlastníctve. Ako povedal M. Ludwig, predseda Rady mesta Viedeň pre bývanie, bytovú výstavbu a obnovu mesta, hlavným cieľom je cenovo dostupné bývanie. Rakúska strana predstavila model financovania dotovaného nájomného bývania. Slovenskú stranu oboznámili s modelom výstavby dotovaných nájomných bytov. V rámci predstavenia účastníkov trhu s dotovanými bytmi hovorili o podmienkach poskytovania úverov zo strany bánk, motiváciou súkromných bánk vstupovať na trh s dotovanými bytmi vo vlastníctve mesta. Ďalej zúčastnení hovorili o spôsobe výstavby a správy bytového fondu a tiež o aktuálne prebiehajúcich a plánovaných projektoch. V Rakúsku je nájomné bývanie považované za nenahraditeľné pre hospodársky rozvoj. Zabezpečuje nevyhnutnú vnútroštátnu mobilitu, pretože vlastníctvo bytu alebo domu odporuje mobilite. Práve problém nedostatočnej vnútroštátnej mobility je jedným z hlavných problémov, ktoré v súčasnosti bránia lepšiemu rozvoju hospodárstva na Slovensku. Štátny tajomník B. Ondruš vyjadril potrebu získavania ďalších informácií o možnostiach využitia dotovaného nájomného bývania na Slovensku. Zároveň upozornil na potrebu zatraktívnenia nájomného bývania na Slovensku a potrebu zapojenia ďalších aktérov, aby bolo možné rozbehnúť diskusiu o možnostiach a limitoch uplatnenia rakúskeho modelu u nás.
Komentáre