Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Archív

Gustáv Husák očami Moskvy
( hotel Devín, Bratislava, 7. December 2017 )

Klub Nového slova, Inštitút ASA, v spolupráci s Nakladateľstvom Vyšehrad a Ústavom politických vied SAV v priestoroch kaviarne hotela Devín usporiadali besedu a predstavenie knihy Mgr. Michala Macháčka Ph.D. s názvom Gustáv Husák. Okrem autora hovorili o knihe aj jeho hostia Viliam Plevza, Róbert Letz a tiež riaditeľ vydavateľstva Vyšehrad Ing. Pravomil Novák. Kniha, ktorá vyšla v tomto roku, je viac ako 500 stranový, prvý ucelený životopis posledného komunistického československého prezidenta. Autor ju zostavil na základe výskumu doteraz neznámych prameňov z českých, slovenských a ruských archívov, ale aj z materiálov, ktoré mu poskytla rodina G. Husáka. Jeden z recenzentov knihy, prof. R. Kvaček o knihe napísal: „Vznikla práca vskutku kvalitná, heuristicky spracovaním jedinečná, faktograficky dôkladná a štylisticky premyslená.

Môže škola spojiť rozdelenú spoločnosť?
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. November 2017 )

Sociologička Zuzana Kusá prijala pozvanie na diskusiu o témach, ktorým sa venuje vo svojej monografii s názvom: „Škola nie je pre všetkých.“ Monografiu vydal Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v roku 2016. Z. Kusá v nej zhrnula poznatky získané počas výskumu vzdelávacieho systému na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na vzdelávanie v základných školách, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti s iným materinským jazykom, ako je vyučovací jazyk. Prezentuje etnografické pozorovanie v triedach a rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími osobami. Autorka sa snažila poukázať na dlhodobo nedoriešenú premenu našich základných škôl na inkluzívne inštitúcie. Cieľom monografie je prispieť k objasneniu príčin, pre ktoré je Slovensko krajinou s najsilnejším vplyvom socioekonomického postavenia rodičov na školský úspech detí a len málo škôl je inkluzívnou inštitúciou vítajúcou a podporujúcou každé dieťa.

Koniec sovietskej éry
( Gunduličova 12, Bratislava, 7. November 2017 )

V rámci spomienok na udalosti októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku, ktorá sa odohrala pred 100 rokmi, sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila diskusia k udalostiam, ktoré ukončili éru začatú októbrovou revolúciou. Diskutovalo sa o okolnostiach vedúcich k rozpadu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). S prvým príspevkom vystúpil prof. Vasily Lipitsky, ktorý pôsobí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a v minulosti bol spolupracovníkom Michaila S. Gorbačova, generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Prof. Lipitsky venoval svoj príhovor spomienkam na udalosti, ktoré priviedli M. Gorbačova na post a začali program politicko-spoločenských a ekonomických reforiem pod názvom „Perestrojka,“ až po udalosti od zvolenia Gorbačova za 1. prezidenta ZSSR až po jeho pád a následný rozpad ZSSR.

Čo znamená dnes Revolúcia 1917 v Rusku.
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Október 2017 )

Októbrová revolúcia v roku 1917 v Rusku bola začiatkom prevratných spoločenských zmien, ktoré zmenili nielen obraz vtedajšieho Ruska, ale boli začiatkom novej éry, ktorá poznačila celosvetový vývoj. Udalosti spred 100 rokov si preto pripomíname aj dnes a zamýšľame sa nad ich dopadom na súčasný vývoj nielen v Rusku ale aj u nás. Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijali prof. Oskar Krejčí a JUDr. Ján Čarnogurský, ktorí boli v čase rozpadu Sovietskeho zväzu politickými aktérmi v Československu. JUDr. Ján Čarnogurský sa v prvej časti svojej prednášky venoval stručnému zhrnutiu udalostí, ktoré predchádzali vypuknutiu nielen októbrovej, ale aj februárovej revolúcie v Rusku v roku 1917.

Kam kráčaš Európa, kam kráčaš Slovensko ?!
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Október 2017 )

Vypracoval: Ing. Ján Vasilko Miesto: Bratislava Dátum: október 2017 I.) ÚVOD Ak by sme použili túto otázku v latinčine, a to aj s pôvodným kresťanským znením: Quo vadis, Domine? (Kam kráčaš, pane ?), dali by sme tomu možno aj úplne iný podtext – odchod či odstúpenia Európy od kresťanstva ... (V prenesenom či v inom význam totiž podľa kresťanskej tradície, stretol apoštol Peter na svojom úteku z Ríma Ježiša Krista a opýtal sa ho „Quo vadis, Domine?“ /„Kam kráčaš, pane?“/).

Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos: Řecká tragedie
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. September 2017 )

Doc. Ilona Švihlíková a prof. Jan Keller prišli do Bratislavy predstaviť svoje nové publikácie, ktoré prinášajú veľmi podnetné zamyslenie nad súčasným stavom Európskej únie. Ilona Švihlíková sa z pohľadu ekonómky spolu so žurnalistom Konstatinosom Tsivosom zamerala na odhaľovanie príčin tzv. gréckej dlhovej krízy. V knihe nechýba historické, ekonomické a politické pozadie vývoja Grécka, jeho politického systému a vývoja gréckeho dlhu. Autori odmietajú stereotypný pohľad, ktorý nám roky podsúvajú médiá, že za vzniknutú situáciu môže výhradne grécka vnútorná politika. Problémy Grécka spájajú s mocenským bojom vnútri EÚ a chybnou politikou najväčších veriteľov Nemecka a Francúzska. Úloha tzv. veriteľov pri modelovaní gréckej krízy podľa autorov dokazuje veľké demokratické deficity v prístupe voči Grécku. Viacerí významní predstavitelia svojími vyhláseniami podporili názor autorov, že v celom procese riešenia gréckeho dlhu je viacero významných pochybení.

Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace
( Bratislava, 21. September 2017 )

Doc. Ilona Švihlíková a prof. Jan Keller prišli do Bratislavy predstaviť svoje nové publikácie, ktoré prinášajú veľmi podnetné zamyslenie nad súčasným stavom Európskej únie. Jan Keller sa vo svojej knihe zameral na rozpory, ktoré sú v súčasnosti príčinou najsilnejších rozporov vnútri Európskej únie. Migračnú krízu nepovažuje za prvotnú príčinu rozporov, ale za produkt dlhodobo zlej politiky únie a jej nečakaný následok. Kritizuje schizofrénnu politickú pozíciu únie v oblasti migrácie, ktorú presadzuje od roku 1995 aj v oficiálnych dokumentoch. Únia sa asi od uvedeného roku snaží do Európy pritiahnuť rádovo desiatky miliónov migrantov. Posledný oficiálny dokument venujúci sa politike migrácie je podľa autora z roku 2014. V ňom únia pokračuje v oficiálnej línii, ktorá chce do únie dostať kvalifikovanú pracovnú silu zo severnej Afriky a Blízkeho východu. Po vypuknutí migračnej krízy sa však stal opak – nekontrolovane sa do EÚ dostali veľké množstvá nekvalifikovanej pracovnej sily. Navyše

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (I. a II. časť)
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. September 2017 )

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vydal vo vydavateľstve Veda dvojzväzkovú publikáciu s názvom Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. V rámci obidvoch zväzkov publikácie vyšli príspevky 34 autorov zo Slovenska aj Českej republiky. Na pozvanie Klubu Nového slova, Futurologickej spoločnosti na Slovensku a Inštitútu ASA prišiel zostavovateľ a vedúci autorského kolektívu Miroslav Pekník spolu s autormi príspevkov - Marcelou Gbúrovou, Ivanom Laluhom, Vladimírom Srbom a Petrom Dinušom predstaviť knižné dielo. Publikácia Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 je výsledkom niekoľkoročnej práce autorského kolektívu. Podnetom pre jej vznik bola vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie v Československu na tému Slovensko a odkaz novembra 1989, ktorá sa konala 13. novembra 2009 v Bratislave. V nadväznosti na ňu sa 13. – 14. decembra 2012 uskutočnila vedecká konferencia Pohľady na politický vývoj Slovenska po vzniku samostatného štátu v roku 1993.