Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Závery a odporúčania zo seminára (Dnešok a budúcnosť slovenskej kultúry) (Bratislava, 21. Január 2006)

1. Kultúra nie je majetok štátu, kultúra je najrýdzejším vyjadrením potrieb občana a spoločnosti. Štát bez kultúry nemá zmysel. Preto je nevyhnutné nanovo sformulovať národnú kultúrnu politiku, opierajúc sa o rešpektovanú a osvedčenú zásadu, že kultúra nemôže byť dominantným spôsobom podriadená trhu. 2. Jednou z priorít štátu musí byť rozvoj národnej kultúry a podpora národnostnej tradičnej a miestnej kultúry. To znamená: NIE - štátnej kultúre, ÁNO - štátom podporovanej národnej kultúre a z verejných zdrojov dotovanej národnostnej, tradičnej a miestnej kultúre. 3. Pripraviť a schváliť také zákony, ktoré budú vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a umenia, osobitne zákona o financovaní kultúry, resp. verejných služieb v oblasti kultúry na úrovni štátu, regiónov, miest a obcí. Rovnako naliehavý je aj problém daňového zvýhodnenia sponzoringu, zníženia nepriamych daní (DPH) v oblastí kultúrnych služieb, vrátane vydávania kníh a učebníc.

Odborný seminár 21. 1. 2006 organizovaný inštitútom ASA
Slovenským odborovým zväzom kultúry a spoločenských
organizácií v Bratislave


"Dnešok a budúcnosť slovenskej kultúry"Závery a odporúčania

1. Kultúra nie je majetok štátu, kultúra je najrýdzejším vyjadrením potrieb občana a spoločnosti. Štát bez kultúry nemá zmysel. Preto je nevyhnutné nanovo sformulovať národnú kultúrnu politiku, opierajúc sa o rešpektovanú a osvedčenú zásadu, že kultúra nemôže byť dominantným spôsobom podriadená trhu.
2. Jednou z priorít štátu musí byť rozvoj národnej kultúry a podpora národnostnej tradičnej a miestnej kultúry. To znamená: NIE - štátnej kultúre, ÁNO - štátom podporovanej národnej kultúre a z verejných zdrojov dotovanej národnostnej, tradičnej a miestnej kultúre.
3. Pripraviť a schváliť také zákony, ktoré budú vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a umenia, osobitne zákona o financovaní kultúry, resp. verejných služieb v oblasti kultúry na úrovni štátu, regiónov, miest a obcí. Rovnako naliehavý je aj problém daňového zvýhodnenia sponzoringu, zníženia nepriamych daní (DPH) v oblastí kultúrnych služieb, vrátane vydávania kníh a učebníc.
4. Zachovať umelecké fondy, najmä Literárny fond na princípe podporného princípu ako jedinečnej ustanovizne, umožňujúcej motivačne podporiť tvorbu nových diel, najmä mladých autorov a schopnej vypomôcť tvorcom v sociálnej núdzi.
5. Povinnosťou štátu je zabezpečiť dostupnosť kultúrnych aktivít pre každého občana, vychádzajúc z princípu rovnosti príležitostí, ale rovnako je dôležité zabezpečiť vyvážený rozvoj služieb v oblasti kultúry vo všetkých jej segmentoch. Kľúčovú úlohu tu musia zohrávať národné kultúrne inštitúcie, ktorých postavenie a financovanie by mal riešiť samostatný zákon o národných kultúrnych inštitúciách.
6. Kultúra musí zohrávať dôležitú úlohu v systéme základného, všeobecného, odborného, neformálneho i celoživotného vzdelávania. Tieto úlohy je žiadúce riešiť v súčinnosti so školskou a sociálnou politikou.
7. Odmietnuť prerozdeľovanie disponibilných zdrojov netransparentnými metódami v rámci rezortu kultúry a spracovať návrh na vytvorenie autonómneho verejného fondu, resp. agentúry, podporujúcich tvorbu a šírenie kultúrnych a umeleckých hodnôt, bez ohľadu na ich zriaďovateľskú pôsobnosť (napr. British Council, Pro Helvetia, Agentúra pre výskum a vývoj v Slovenskej republike).
8. Vytvárať podmienky pre aktívnejšie a efektívnejšie zbližovanie Slovákov doma a Slovákov v zahraničí. Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí, chápať ako súčasť národného kultúrneho dedičstva.
9. Zabezpečiť kompetenčnosť, funkčnosť, operatívnosť a komunikatívnosť Ministerstva kultúry SR ako zodpovedného ústredného orgánu štátu pre túto oblasť.
10. Pokračovať v otvorených odborných seminároch, organizovaných inštitútom ASA a Slovenským odborovým zväzom kultúry a spoločenských organizácií aj v rámci regiónov, napr. v Košiciach a v Banskej Bystrici. Sústrediť sa na hľadanie efektívnejších a transparentnejších modelov fungovania kultúrnych inštitúcií na Slovensku.

Bratislava 21. január 2006Komentáre