Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

VÝBEROVÉ KONANIE - AKADÉMIA SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE 2016 (Gunduličova 12, Bratislava, 21. December 2015)

Inštitút ASA v spolupráci s Friedrich - Ebert Stiftung, zastúpenie v Českej a Slovenskej republike a Masarykovou demokratickou akadémiou vyhlasuje otvorené výberové konanie na účastníčky a účastníkov VI. cyklu slovensko - českého vzdelávacieho programu sociálnodemokratického hnutia Akadémia sociálnej demokracie 2016. Výberové konanie prebehne na základe životopisu s motivačným listom doručeným na adresu strapata@fes.sk do 22. januára 2016. Vo februári prebehnú s vybranými uchádzačmi a uchádzačkami ústne pohovory.

 Prečo Akadémia sociálnej demokracie?
Sociálnodemokratické hnutie je dnes konfrontované s výzvami, na ktoré nie je jednoduché nájsť adekvátnu odpoveď. Pokiaľ sú Vám blízke sociálnodemokratické hodnoty slobody, spravodlivosti a solidarity a angažujete sa na úrovni parlamentnej, komunálnej alebo mládežníckej sociálnodemokratickej politiky, pracujete v odbornom zázemí sociálnodemokratickej strany, ste zapojení do aktivít rôzne sociálne či ekologicky zameraných organizácií alebo hnutí bojujúcich proti rasizmu či inej forme neznášanlivosti a spoločenskej segregácie, potom robíte dnes a denne rozhodnutia, ktoré treba obhájiť tvárou tvár komplexnej a rýchlo sa meniacej realite. Akadémia sociálnej demokracie ponúka práve vám možnosť hľadať sociálno-demokratické odpovede na výzvy 21. storočia v česko-slovenskom aj globálnom kontexte.
Akadémia sociálnej demokracie je platformou pre intenzívne vzdelávanie spojené s argumentačnými a mediálnymi tréningami pre sociálne demokraticky zmýšľajúcich ľudí – pre progresívnych sociálnodemokratických politikov a političky, aktivistov a aktivistky, aktívnych odborárov a odborárky a iných spoločensky angažovaných ľudí. Kladie si za cieľ prispieť prepojovaním aktívnych politikov a političiek s aktivistami občianskej spoločnosti vrátane odborov k úspechu sociálnodemokratickej politiky v Českej a Slovenskej republike.
 
Prínos pre účastníkov a účastníčky
Akadémia prináša kľúčové poznatky o sociálnej demokracii a sprostredkuje jej základné hodnoty a odpovede na socioekonomické výzvy súčasnosti v podobe konkrétnej politiky na česko-slovenskej aj globálnej úrovni tak, aby sa získané vedomosti v kombinácii s praktickými zručnosťami mohli stáť východiskom pre prax, v ktorej sa účastníčky a účastníci pohybujú.
Prínos je teda možné vidieť na niekoľkých úrovniach:
hodnoty, teória, dejiny a súčasná prax sociálnodemokratického hnutia sprostredkované renomovanými osobnosťami z akademickej, politickej a neziskovej sféry,
prehĺbenie argumentačných schopností pre prax v konfrontácii s aktuálnymi politickými výzvami,
tréning profesionálnej prípravy politických textov, projektov a ich mediálne účinnej prezentácie,
sprostredkovanie kontaktov v českom, slovenskom aj medzinárodnom meradle,
zapojenie do alumni programu Akadémie po jej skončení.
 
Ako Akadémia prebieha
Akadémia prebieha vo forme šiestich víkendových škôl, v roku 2016 v nasledujúcich termínoch:
11.-13. marca 2016 (ČR)
8.-10. apríla 2016 (SR)
20.-22. mája 2016 (ČR)
17.-19. júna 2016 (SR)
23.-25. septembra 2016 (ČR)
21.-23. októbra 2016 (SR)
Ich zameranie je nasledujúce: História, hodnoty a teoretické východiská sociálnodemokratického hnutia; sociálna politika a financovanie sociálneho štátu, dane a rozpočet ako nástroj sociálnodemokratickej politiky; Verejné politiky sociálnej demokracie; Komunálna politika a udržateľný rozvoj v pojatí sociálnej demokracie; Európska únia a globálne problémy; Politika menšín, vylúčených komunít a genderovej rovnosti, odbory a občianska spoločnosť.
Program prebieha vždy od popoludnia v piatok (cca. od 15. hodiny) do skorého nedeľňajšieho popoludnia (cca. do 15. hodiny). Skupina v rámci jedného ročníka Akadémie má vždy 22 účastníkov a účastníčok (11 z Českej a 11 zo Slovenskej republiky). Skúsení lektori a lektorky Akadémie, medzi ktorými nechýbajú bývalí aj súčasní politici a političky českej, slovenskej aj európskej sociálnej demokracie, vedci, novinári, aktivisti a angažovaní odborári kladú vedľa osvojení si základných teoretických znalostí dôraz na rozvoj schopností a zručností a sprostredkovanie praktických skúseností. Pred jednotlivými stretnutiami majú účastníčky a účastníci pre prípravu k dispozícii reader s výberom relevantných textov a zoznamom ďalšej odporúčanej literatúry.
Poplatok za účasť na Akadémii je 2 500 Kč pre účastníkov z Českej republiky a 100 EUR pre účastníkov zo Slovenskej republiky. Organizátori nehradia poistenie účastníkov, cestovné hradia iba v prípade využitia organizovaného skupinového transportu. Ostatné náklady spojené s účasťou na Akadémii sú účastníkom plne hradené.
 
Podmienky úspešného absolvovania Akadémie
Pre úspešné absolvovanie Akadémie je nutná účasť na minimálne piatich víkendových školách, predpokladá sa pravidelná domáca príprava. Podmienkou pre získanie diplomu o absolvovaní je ďalej splnenie jednej písomnej úlohy v priebehu Akadémie a odovzdanie a úspešná obhajoba záverečnej eseje na jednu z preberaných tém.
Výberové konanie
Prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto je sociálnodemokraticky zmýšľajúci a zároveň spoločensky aktívny, napríklad ako začínajúci politik či politička, aktívny odborár alebo odborárka, aktivistka alebo aktivista, člen či členka spolku, ľudia dobrovoľne či profesionálne pôsobiaci v neziskových organizáciách a podobne. Účastník či účastníčka by v termíne výberového konania mal/mala byť vo veku 23-33 rokov. Výberové konanie prebehne na základe doručeného životopisu s motivačným listom na dole uvedenú adresu. Jedenásť účastníkov a účastníčok každej krajiny budú vybraní na základe osobných rozhovorov, ktoré v Slovenskej republike pod odbornou záštitou bývalej ministerky financií SR a vysokoškolskej pedagogičky Brigity Schmögnerovej a politickou garanciou predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR Vladimíra Faiča.
Termín pre zaslanie elektronických prihlášok (tzn. životopisu a motivačného listu) do výberového konania na e-mailovú adresu strapata@fes.sk je 22. januára 2016. Rozhovory s výberovou komisiou sa budú konať vo februári 2016.
Komentáre