Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti (Bratislava, 24. Máj 2007)

Ekonomický ústav SAV a výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút ASA /analýzy, stratégie, alternatívy/, usporiadali vo štvrtok 24. mája 2007 v Bratislave - v sídle ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v čase 10,00 – 13,30 hod.pracovný odborný seminár k problematike vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Seminár otvoril riaditeľ ASA p. Dr. Faič s uvedením jeho významného pracovného charakteru pre ďalší postup prác súvisiacich s vypracovaním vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. V prvom bloku uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. okruh problematiky utvárania znalostnej ekonomiky a spoločnosti.

Považuje ju za základný determinant prístupu k vízii a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti. V obsiahlej diskusii viacerých účastníkov sa kritizovalo len čiastočné dodanie
téz vystúpení (len od doc. Staněka) a súčasné nedodržanie plánovaného harmonogramu prác. Prízvukovala sa potreba dôslednejšieho smerovania k plneniu cieľov zadania úlohy, formovania tendencií vývoja a ich použiteľnosti vládnymi garnitúrami. Diskutovala sa tiež problematika štatistických údajov.
Upozorňovalo sa na aktuálnosť dôsledkov klimatických zmien, štruktúry poľnohospodárskej výroby, zavlažovania, infraštruktúry, vplyvu pôsobnosti nadnárodných spoločností, regionálneho vývoja, pôsobenia Slovenska ako objektu alebo subjektu budúceho svetového vývoja. Vyslovovali sa požiadavky na jasnejšie smerovania a konkrétnejšie úlohy v oblasti stratégií a politík vládnych orgánov, prácu vedy a výskumu a jej hodnotenia, inovačnej politiky, špecifík Slovenska, priorít a etapizácie ich realizácie a riešenia. Upozornilo sa na potrebu zosúlaďovania prác aj so stratégiami EÚ a rezortnými i prierezovými stratégiami schválenými Vládou SR, resp. plánovaných na spracovanie podľa Programového vyhlásenia Vlády SR z augusta 2006.
K postupu prác a kvalite výsledkov sa bude rokovať aj na kontrolnom dni na úrovni vládnej koordinačnej skupiny.
V druhom bloku doc. Staněk uviedol vybrané kľúčové problémy a výzvy ekonomickej, sociálnej, enviromentálnej a etickej dimenzie vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. V rámci toho sa venoval otázkam solidarity, verejného sektora, služieb, daní a odvodov, konkurencieschopnosti, klimatických zmien, pôsobnosťou a vplyvom nadnárodných spoločností a malých a stredných podnikov /vr. živnostníkov/ v SR, vody, dopravy, energií a palív, zdrojov z EÚ, štruktúry spoločnosti, podnikavosti, kvantifikáciou budúcich výdavkov na infraštruktúru, technologických zmien a iné.
Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté v podkladoch k semináru.
Záverom sa pozitívne hodnotila vysoká úroveň informácií a poznatkov o súvislostiach budúceho vývoja, a to najmä z vystúpenia doc. Staněka ako aj poznámky k metódam práce výskumu problematiky vízie a stratégie SR v ďalšom období.
Spracoval: odborný expert ASA – M. Majtán
 

ASA, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava

Odborné prezentácie:
Prof. Milan Šikula
 

Komentáre