Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Trump vs. neoliberálna globalizácia (Gunduličova 12, Bratislava, 16. Február 2017)

Prof. Ivan Haluška a prof. Milan Šikula sa podujali z pozícií renomovaných ekonómov začať sériu diskusií k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Prof. Haluška predniesol referát analyzujúci súčasnú situáciu v svetovej ekonomike v súvislosti s opatreniami nového prezidenta USA. Následne predniesol prof. Šikula kritický koreferát reagujúci na prednášku prof. Halušku. Prof. Haluška začal úvahou o vzťahu politickej a ekonomickej moci v štáte, keď povedal, že politická moc v demokratickom štáte spravidla závisí od veľkosti ekonomickej moci. V tejto súvislosti upozorinil na skutočnosť, ktorú si všimli viacerí, že D. Trump bol zvolený kvalifikovanou väčšinou voliteľov, ktorí rozhodli v prospech kandidáta, ktorý oficiálne nebol podporovaný zo strany Wall Street. Túto voľbu vníma ako dôsledok vzrastajúcich nerovností a rozdielov v oblasti tvorby bohatstva a jeho držby.

Upozornil, že je potrebné všímať si, kto v štáte je držiteľom ekonomickej moci a kto vytvára bohatstvo. Problém zadlžovania a zadĺženie USA vo vzťahu k HDP je podľa prof. Halušku ďalší významný bod, ktorý súvisí so zmenami v USA, pretože USA už nemôžu a nevedia riešiť svoje zadĺženie prostriedkami, ktoré používali v minulosti – ako napr. cez svoju finančnú oligarchiu, teda skutočnosť, že dolár je svetovou menou, alebo vojenskou dominanciou. Dnes sa ekonomická sila multilateralizuje a v perspektíve sa presúva z atlantickej zóny do ázijskej, dolár sa odsúva z pozície hlavnej svetovej meny. Fenomén financializácie ekonomiky označil na významný príspevok k poklesu podielu priemyselnej produkcie na HDP. Trump na tento fenomén reagoval silnou kritikou hospodárskych výsledkov USA. V jeho návrhoch preto zaznieval tzv. nacionálny kapitalizmus, chce viac participovať na bohatstve, podporiť reálnu ekonomiku – protekcionizmom, colnou ochranou, investíciami do infraštruktúry, znížením daní. Trump sa však nevyjadril napr. k téme kurzov, dolára, v tej súvislosti sa však už objavili prvé kroky FEDu. Prof. Haluška vyjadril obavy, že v súvislosti s avizovanými opatreniami novej administratívy môžu nastať nepriaznivé javy aké sa objavili napr. v období perestrojky, rozpočtová pasca, pokles životnej úrovne, riziko inflácie a ďalšie krízy. Východiskom je podľa neho potreba prehodnotiť súčasne platné prístupy v ekonomike. Neoliberálna ekonomika podľa neho už dokázala, že je neliečiteľná a jej opatrenia nefungujú, a preto v jej podaní nedokáže tovarová ekonomika potlačiť financializáciu. Je potrebné roztočiť investície do produkčných prostriedkov. Prof. Haluška vo svojom návrhu „novej ekonomiky“ odporúča zásadnú zmenu zdaňovania – nezdaňovať len ľudské zdroje, ale v súvislosti s nastupojúcou 4. priemyselnou revolúciou začať zdaňovať aj pridanú hodnotu – produkčné prostriedky aj ľudské zdroje. Prof. Šikula vo svojom koreferáte upozornil na nejasnosti ohľadne vnímania príčin zlej ekonomickej situácie v USA, tak ako ich pomenoval Trump, pretože ukazovateľ HDP nie je postačujúci pri hodnotení ekonomickej sily štátu. Podľa neho v HDP nie je definovaná podstata toho, čo robí z USA svetovú veľmoc. Oproti minulosti je dnes podstatná zmena v podiele finančného sektora, keď ten má viac ako 40 % a reálna ekonomika len asi 15 %. Aj v Trumpových víziách presunu zdrojov do reálnej ekonomiky je podľa neho problém, pretože dnes nevieme, akú časť zdrojov je vlastne možné zreálniť a presunúť do reálnej ekonomiky z virtuálnej. Problém je aj vo vnímaní USA ako nositeľa ekonomickej moci, pretože po hospodárskej kríze sa svetové podiely na držbe ekonomickej moci zmenili, čo môžeme vidieť aj na zmenách postojov a konaní napr. Číny vo finančnej oblasti. Upozornil aj na rozdiely medzi skoršou internacionalizáciou, kde štáty určovali pravidlá a dnes v procese globalizácie svetovej ekonomiky pravidlá určujú transnacionálne korporácie a centrum je v globálnej finančnej špičke. V priebehu ani nie 10 rokov sa do vedenia globálnej firemnej špičky dostali finančné inštitúcie, predtým tu kraľovali podniky pôsobiace v reálnej ekonomike. O novej vláde v USA si prof. Šikula myslí, že to, čo bude reálne Trump robiť bude v pozadí toho, čo sa bude verejne prezentovať. Rozdiel bude podľa prof. Šikulu pravdepodobne v tom, že nové firmy, už v podobe inteligentných podnikov 4. priemyselnej revolúcie budú umiestňované na území USA, nie mimo hraníc. Rozhodujúce bude aj to, ako dokáže naplniť D. Trump sľuby o znenách vo vzdelávacom systéme.
Fotogaléria
Komentáre