Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Tendencie vývoja politického a právneho systému SR do r. 2030 (Bratislava, 14. Marec 2008)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 14. marca 2008 uskutočnil pracovný seminár „Tendencie vývoja politického a právneho systému Slovenskej republiky do roku 2030“. Podujatie, ktoré moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, CSc., PhD., bolo pripravené v spolupráci Ústavom politických vied SAV v rámci projektu „Slovenská republika: stratégia do roku 2013, vízia do roku 2030“.

Seminár, ktorého sa zúčastnilo 27 expertov z oblasti teórie a praxe otvoril riaditeľ Ústavu politických vied SAV PhDr. Miroslav Pekník, CSc.. Úvodné substantívne vystúpenia, ktoré podrobne analyzovali premeny svetového politického systému a zahraničnej politiky SR, ďalej tiež tendencie vývoja právneho poriadku, politického a straníckeho systému SR predniesli Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., JUDr. Dušan Nikodýn, CSc. a JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Účastníci podujatia zhodli, že hodnotovým rámcom zahraničnej politiky SR dlhodobo ostávajú - úcta k medzinárodnému právu, pomoc pri rozširovaní priestoru demokracie, slobody, stability a prosperity a taktiež pomoc pri presadzovaní základných ľudských práv a solidarity medzi národmi. Do roku 2030 sa tieto hodnoty nezmenia, a taktiež ostanú nezmenené ciele a záujmy slovenskej zahraničnej politiky - zachovanie územnej celistvosti a bezpečnosti občanov SR, podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok na rozvoj trvalo udržateľného a sociálne prijateľného ekonomického, spoločenského, ekologického a spoločensko-kultúrneho rozvoja SR. Napĺňanie týchto hodnotových priorít slovenskej zahraničnej politiky bude závisieť aj na globálnych trendoch vývoja. Ich podoba a rozdiely vychádzajú z odlišnej štruktúry svetového politického systému, teda predovšetkým z rozličného rozloženia moci a vzťahu k medzinárodnému právu.
Pri analýze právneho poriadku bolo konštatované, že na začiatku 21. storočia na území Slovenska platí niekoľko právnych poriadkov, ktorých adresátmi sú v zásade všetky fyzické osoby i právnické osoby súkromného práva nachádzajúce sa pod jej jurisdikciou. Ide o formu právneho pluralizmu, ktorá v skoro rovnakej podobe existuje v celej Únii. Táto situácia znamená neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť a neusporiadanosť platného práva, kedy sa i profesionál orientuje len v jeho časti. Na Slovensku platia prinajmenej nasledovné právne poriadky: a) právny systém Slovenskej republiky, ktorého ohniskovou normou je Ústava SR; b) právny poriadok Európskej únie, ktorého vzťah s právnym systémom SR nie je založený na princípe právnej sily, ale aplikačnej prednosti; c) podstatné časti medzinárodného práva verejného, zvlášť medzinárodného práva ľudských práv. 
Komentáre