Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Spoločnosť prosperity a sociálny štát (Bratislava, 20. Marec 2006)

Inštitút ASA v spolupráci so stranou SMER-sociálna demokracia zorganizoval ďalšie z odborných podujatí a diskusií k otázke fungovania sociálneho štátu. Pozornosť sa v rámci seminára sústredila predovšetkým na udržateľnosť ekonomického rastu a problematiku verejných financií. Odborná verejnosť sa venovala otázkam použitia ekonomických nástrojov štátu k vytváraniu solidárnej spoločnosti a taktiež problematike investovania verejných zdrojov do celej terciálnej sféry. Seminár s názvom "Spoločnosť prosperity a sociálny štát" vytvoril priestor pre vecnú diskusiu k otázke rozvoja spoločnosti z hľadiska sociálno-demokratickej politiky, k otázke investovania zdrojov do sociálneho systému či podpory budovania vedomostnej spoločnosti.

Výber referátov, ktoré odzneli na semináry:
doc. Ing. Jozef Troják, CSc.
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Komuniké
Ekonomický rast, problematika verejných financií tvorí jednu z kľúčových tém súčasného obdobia. Odborná verejnosť sa na seminári venovala otázkam použitia ekonomických nástrojov štátu k vytváraniu solidárnej spoločnosti a taktiež problematike investovania financií do verejného sektora.

Z prezentácií a diskusie jednoznačne vyplynulo, že:
- najväčším problémom doteraz realizovaných reforiem bola ich vzájomná vnútorná nepreviazanosť;
- súčasný stav má negatívne, ale aj pozitívne dopady reforiem a to nielen z vývoja z komplexného pohľadu, ale aj z pohľadu financovania školstva, zdravotníctva a penzijných systémov;
-prednášatelia ponúkli systémové riešenia na stabilitu ekonomického rastu;
- je nutné podporiť sociálne prostredie a to predovšetkým prostredníctvom podpory vzdelanostnej spoločnosti;
- je potrebné zabezpečiť efektívnu alokáciu verejných zdrojov na aktivity jednotlivých subjektov verejnej správy, so zámerom budovania prosperujúceho sociálneho štátu;
- je nutné venovať sa regionálnym disparitám a následnému vytváraniu predpokladov pre efektívne a včasné čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Veľmi prínosnou bola diskusia o daňovom systéme - o rovnej dani a možnosti zdaňovania dividend. V súvislosti s podnikateľským prostredím a podporou podnikania je potrebné jednoznačne formulovať smerovanie štátnej pomoci a vzťahu štátu a podnikateľských subjektov.

V závere sa účastníci zhodli v názore, že je nevyhnutné prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť verejných financií a následne tak vytvoriť predpoklady pre udržateľný a sociálne vyvážený ekonomický rozvoj Slovenska.

Bratislava, 20.3.2006 
Komentáre