Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Problematika starobných dôchodkov (Bratislava, 3. Júl 2007)

Na pôde inštitútu ASA sa 3. júla 2007 konalo konzultačné zasadnutie JDS k riešeniu problému starobných dôchodkov Cieľom je prezentovať stanovisko, názor a návrh JDS k riešeniu situácie v oblasti sociálneho poistenia a starobných dôchodkov. Návrhy a pripomienky JDS predkladané v priebehu rokov 2004, 2005 a 2006 k zákonu č. 461/2003 Z.z. a jeho novelám neboli vo väčšine prípadov zo strany MPSVR SR akceptované. Keby tieto pripomienky JDS boli akceptované mohlo sa predísť súčasným nedostatkom dôchodkového systému, resp. bolo možné veľkú časť nedostatkov zákona už odstrániť. Súčasné prepočítavanie dôchodkov podľa novely zákona...

Seminár - Možné riešenia problémov dôchodcov

V Programovom vyhlásení Vlády SR (PVV SR) schválenom v NR SR v auguste 2006 sa vychádza z idey, „že podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú ... sú ....aj vecou verejnou“ a že podporuje sociálnu súdržnosť a zvyšovanie kvality života pre všetkých.
Vláda SR má tiež za cieľ, že „Systém sociálnej politiky bude ....sociálne spravodlivý“.
Prijalo sa, že „Vláda bude presadzovať dôsledné dodržiavanie ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie obyvateľov v starobe“.
Osobitne významné je, že „Vláda bude popri valorizácii riešiť zmierňovanie rozdielov medzi tzv. starodôchodcami a dôchodcami, ktorým bol dôchodok vymeraný podľa nového zákona o sociálnom poistení“ a že „Vláda vynaloží maximálne úsilie na stabilizovanie miery náhrady mzdy a naštartuje jej zvýšenie“.
Vládna a štátna klíma pre riešenie jestvujúcich problémov dôchodcov
deklarovaná bola.
Tzv. operacionálne prístupy ako riešiť problémy dôchodcov sú pochopiteľne rôzne. A to tak na úrovni štátnych orgánov ako aj v diskusiách medzi nami.
Oceňujeme, že niektoré čiastkové riešenia sa už uplatnili, resp. sa pripravujú na uplatnenie.
1. Je názor a snaha zabezpečiť vianočný príspevok dôchodcom aj v roku 2007 a 2008. Má byť zrejme naďalej diferencovaný. Budeme však odporúčať výraznejšie zvýšiť príslušné hranice.
2. Vítame a pozitívne oceňujeme návrh MPSVR SR na nový príplatok v sume 300 Sk mesačne k prídavku na nezaopatrené deti, a to poberateľom starobného a invalidného dôchodku, ktorí nemôžu mať tzv. daňový bonus. Bude sa to týkať približne 20 tis. dôchodcov a 34 tis. detí. Vyžiada si to ročne okolo 120 mil. Sk.
3. V oblasti valorizácie JDS navrhlo:
- a/ valorizovať dôchodky vždy už od 1.1., čiže najbližšie už od 1.1.2008 (podobne ako v ČR) a
- b/ v záujme znižovania neopodstatnene nízkych dôchodkov tzv. starodôchodcov - dôchodky valorizovať diferencovane. Konkrétne do výšky priemernej mzdy /pre r. 2008 pribl. 20 tis. Sk/ podľa doterajšieho valorizačného systému. To zn. o polovicu rastu miezd a polovicu rastu cien. U dôchodkov nad výšku priemernej mzdy valorizovať len z titulu rastu cien /buď plne, alebo len o polovicu rastu cien ako doteraz/.
4. Na PVV SR predpokladané „zmierňovanie rozdielov medzi tzv. starodôchodcami a tzv. novodôchodcami“ odporúčame uvážiť mimoriadnu valorizáciu starodôchodkov, a to napr. k 1.7.2008. Predstava je zvýšiť dôchodky starodôchodcov:
- buď napr. o 20 %,
- alebo pevnou sumou – napr. 3 tis. Sk.
To by si žiadalo v r. 2008 približne 11 mld Sk a v roku 2009 a v ďalších rokoch približne po 20 mld Sk.
Odôvodnenie návrhu nevyplýva len z riešenia problému vzniku relatívne nízkych dôchodkov vo vzťahu k novodôchodcom, ale aj z problému, že napr. priemerné starobné dôchodky sú stále v reálnom vyjadrení oproti roku 1989 nižšie o 14%, hoci od vtedy HDP vzrástol v stálych cenách o približne 40%.
Predchádzajúce vlády v SR uplatnili vo vzťahu k bankám, bankárom a dlžníkom bánk tzv. „bankový socializmus, až komunizmus“. Obyvateľstvo im „dalo“ a „dáva“ len pre ich zisky, práci neprimerane vysoké platy a lacný výpredaj zahraničným vlastníkom viac ako 100 mld Sk. Nie je neodôvodnené aby terajšia Vláda SR odstránila zaostávanie dôchodkov dôchodcom mimoriadnou valorizáciou. Zdroje nájsť napr. vyhlásením už t.r. racionalizačného a úsporného programu vo všetkých rozpočtových kapitolách napr. o 11 %, ich blokáciu a prevod do kapitoly MPSVR SR a tým Sociálnej poisťovni. Malo by to aj pozitívny vplyv na rast ekonomiky z titulu rastu spotreby. Z nej v podobe 19% DPH by sa príslušná suma vrátila do štátneho rozpočtu.
5. Rokuje sa o možnosti zrušenia platieb dôchodcov na zdravotné poistenie – pokiaľ sú zamestnaní.
6. Diskutuje sa o možnosti jednotného prepočítania všetkých priznaných dôchodkov jednotným princípom /pozri v príspevku J. Klocoka/.

Bratislava 8.6.2007 Ing. Michal Majtán, PhD.
podpredseda JDS a predseda
sociálnej komisie JDS

Fotogaléria
Komentáre