Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Okrúhly stôl: Aký môžeš byť postkrízový svet? (Bratislava, 9. Júl 2009)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 9. júla 2008 uskutočnil štvrtý okrúhly stôl v rámci dlhodobého projektu: Postmoderna a zahraničná politika SR, pripravovaného ako príspevok k odbornej diskusii o pripravovanom dokumente Stratégia Slovenska do roku 2015 (najmä časti týkajúcej sa zahraničnej politiky) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Friedrich Ebert Stiftung na tému: Vypočítateľnosť vývoja medzinárodných vzťahov ako jednej z ich hlavných čŕt v postmoderných podmienkach - aký môže byť postkrízový svet?

Hlavné vystúpenie predniesol odborný garant projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava (vystúpenie v prílohe), ktorom o.i. analyzoval perspektívnosť troch scenárov postkrízového vývoja sveta, tak, ako ich sformulovala BND (výzvedná služba NSR) a prezentovala na stránkach júnového čísla časopisu Internationale politik (1. pomalý ekonomický rast s dominanciou USA, 2. ázijské storočie pod vedením Číny, 3. skĺzavanie sveta do nestability).
Druhé vystúpenie: „Závery zasadnutia Šanghajskej organizácie spolupráce v Jekaterinburgu a prvého summitu BRIC v kontexte s východným vektorom zahraničnej politiky Slovenskej republiky predniesol doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., výkonný riaditeľ Inštitútu ASA. Upozornil na perspektívnosť projektu ŠOS a postkrízovo pozitívnu kapacitu krajín BRIC (jednotlivo, aj ako celok), na čo by sa mal v rámci EÚ, ale tiež aj v bilaterálnom koncepte klásť akcent.
V bohatej a živej expertnej diskusii sa zúčastnení tiež kriticky postavili ku skutočnosti, že kríza je tu už takmer rok a neobjavila sa žiadna socialistická vízia, ako napätú situáciu vyvolanú nezodpovednosťou finančného kapitálu, prekonať (pozn. bezradnosť socialistických a sociálnodemokratických strán v "boji" s dôsledkami krízy môže byť aj jednou z príčin ich neúspechu pri voľbách do európskeho parlamentu). Taktiež bolo konštatované, že spojitosť medzi krízou a angažovanosťou pod tlakom USA v Afganistane je väčšia, než si predstavujeme.


Peter Juza
Fotogaléria
Komentáre