Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odborný seminár Sociálny systém v modeli sociálneho štátu (Bratislava, 20. Február 2006)

Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre širšiu verejnú diskusiu k zásadným otázkam fungovania dnešného dôchodkového systému a o možnostiach zabezpečenia princípov solidarity v podmienkach sociálneho štátu. Diskutujúci účastníci potvrdili, že významným problémom dneška je zabezpečenie udržateľnosti sociálneho systému, jeho modernizácia s dôrazom na realizáciu Lisabonskej stratégie a napĺňanie odporúčaní Európskej komisie (medzigeneračná solidarita, rovnosť šancí, boj proti chudobe a pod.)

Podľa názorov odbornej verejnosti je v blízkej budúcnosti nevyhnutné zadefinovať jasné pravidlá pre realizáciu sociálnej politiky, ktoré vychádzajú z Ústavy SR. Pozornosť politikov a kompetentných inštitúcií sa musí sústrediť prioritne na realizáciu takého modelu, ktorý funguje motivačne a smeruje k dynamickému zvyšovaniu životnej úrovne občanov a pomáha zlepšovať podmienky pre aktívne uplatnenie sa všetkých, ktorí o to majú záujem. V blízkej budúcnosti bude potrebné sústrediť pozornosť do týchto oblastí:
1. stabilizácia základného systému sociálneho zabezpečenia
2. modernizácia systémov sociálnej ochrany
3. odstránenie chudoby detí a posilnenie pomoci rodinám
4. zabezpečenie dostupnosi slušného bývania
5. skvalitnenie sociálnych služieb a zlepšenie ich dostupnosti
6. zmiernenie diskriminácie a zvýšenie integrácie občanov so zdravotným postihnutím
7. zvýšenie účasti na trhu práce
8. vysporiadanie sa so znevýhodnením v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
9. reštrukturalizovanie špecializovanej štátnej správy na úseku práce sociálnych vecí a rodiny.

Bratislava 6. marca 2006

Viera T o m a n o v á
 tieňová ministerka práce sociálnych vecí a rodiny

Na seminári vystúpili:
Viera T o m a n o v á - odborný konzultant ASA
Vojtech Tkáč - odborný konzultant ASA
Ivan Bernátek-odborný konzultant ASA Stanislav Žofčák - gen. riaditeľ- Prvá Penzijná
Komentáre