Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odborná diskusia k sociálno-ekonomickým súvislostiam hrubého domáceho produktu (Brstislava, 9. Február 2007)

Ekonomický ústav SAV spolu s inštitútom ASA zorganizoval v rámci projektu Vízia a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti odborný teoreticko-metodologický seminár o vypovedacej hodnote HDP. Na tomto podujatí boli popri riaditeľovi EÚ SAV prof. Milanovi Šikulovi hlavnými vystupujúcimi pozvaní hostia z Českej republiky. Prof. Šikula uviedol prítomných do problematiky HDP a prístupov k vymedzeniu cieľového smerovania spoločnosti. Zameral sa aj na to, akú vypovedaciu hodnotu má HDP. Profesor Vojtěch Spěváček poukazoval popri HDP aj na iné alternatívne ukazovatele ekonomickej výkonnosti a blahobytu (napríklad rozdeľovanie vytvoreného dôchodku medzi národnou ekonomikou a svetom). Otázkami ekonomického rastu a reálnou konvergenciou sa zaoberala pani Ing. Růžena Vintrová, DrSc. Vo svojej prednáške sa nevyhla ani pomenovaniu niektorých skutočností, ktoré ukazovateľ HDP neodhaduje.

Posledným hlavným vystupujúcim bola Dr. Jana Sereghyová, ktorá sa venovala problematike zahraničných investícii, čo dokumentovala na skúsenostiach z Írskej republiky. Zvýraznila otázky komparatívnych výhod, ktoré by mali byť vyvážené, tak pre zahraničného investora, ako aj pre domáceho príjmateľa investícii. V diskusii k prerokovaným bodom akcentovali otázky vzťahu hospodárskeho rastu a životných podmienok jednotlivcov, postupného zdokonaľovania štatistického výkazníctva v systéme národných účtov a skvalitňovanie činnosti štátnych orgánov pri zaznamenávaní štatistických ukazovateľov. Účastníci odborného semináru uvítali možnosť vypočuť si názory odborníkov z neutrálneho prostredia susednej Českej republiky.

Odborné prezentácie:
Profesor Vojtěch Spěváček
Prof. Milan Šikula
Růžena Vintrová,DrSc.
 
    Vladimír Faič
    riaditeľ inštitútu  ASA

Komentáre