Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

OBČIANSKE VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE K OBČIANSTVU (Bratislava, 4. Jún 2012)

Občianska výchova cieľavedome ovplyvňuje poznanie i konanie žiakov v duchu humanity, morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a k jej výsledkom. Vplýva na žiakov v tom smere, aby si uvedomili zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Hlavným cieľom okrúhleho stola na tému: Občianske vzdelávanie a výchova mládeže k občianstvu, ktorý pripravil Inštitút ASA v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bola práve aktuálna problematika občianskej výchovy a výchovy k občianstvu. Hosťom a hlavným referujúcim bol prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., z FSV UCaM v Trnave, ktorý vo svojej prezentácii (v prílohe) zverejnil, okomentoval a interpretoval niektoré výsledky výskumu na uvedenú tému v rámci slovenských stredných škôl v kontexte s európskymi parametrami, tak ako tieto zrkadlia nové globálne výzvy vo vzdelávaní. Podujatie, ktoré s

Komentáre