Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Hlavné zmeny ekonomického vývoja Európskej únie a globálnej ekonomiky (Gunduličova 12, Bratislava, 16. December 2014)

Posledné podujatie, ktoré sa ukutočnilo v priestoroch Inštitútu ASA v roku 2014, bolo prioritne venované pohľadu ekonóma a prognostika prof. Petra Staněka na súčasné dianie v Európskej únii. Prof. Staněk sa pokúsil vo svojej prednáške vložiť procesy a prijímané opatrenia v EÚ do širších celosvetových súvislostí a ponúkol tiež prognózy ďalšieho vývoja. V prvej časti prednášky komentoval postupy a stratégie, ktoré EÚ zvolila na riešenie súčasnej situácie, ako napr. opatrenia ECB, situáciu v podnikovej sfére, najnovšie snahy únie v oblasti využiteľnosti a zároveň ekologickosti obnoviteľných zdrojov energie. Venoval sa aj problematike nezamestnantosti v únii, osobitne jednému z často skloňovaných opatrení, ktorým sú tzv. asistentské pracovné miesta.

Ďalej hovoril aj o zadĺženosti obyvateľstva v únii, kde je iná situácia v pôvodných členských štátoch EÚ 15 a iná u nových členov. Osobitne pre Slovensko štatistiky ukazujú, že máme vyšší objem úspor ako objem dlhov domácností. Ale tu je potrené vnímať, že aymetria príjmov sa týka aj asymetrie úspor, pretože u nás 3 - 4 % populácie vlastní 90 % úspor. Ďalšou témou bol jednotný európsky penzijný trh, ktorý má začať fungovať od roku 2016. Túto tému prof. Staněk spojil s problematikou tzv. dlhých peňazí, ktorú banky potrebujú riešiť a hľadajú zdroje. Veľký priestor bol venovaný aj korupcii a boju proti šedej a čiernej ekonomike, ktoré v poslednom čase začali v rámci EÚ, ale aj širších medzinárodných fór zaujímať stále silnejšie pozície.  Nebola obídená ani téma TTIP. Za veľké hrozby pre ďalšie fungovanie EÚ boli označené najmä: spôsob riešenia problematiky korupcie, ktorá je chápaná ako navyšovanie ceny spravovania štátu, ďalej nárast počtu populistických politických strán a celkovo poulizmu v politike, nárast averzie voči imigrantom a možné ďalšie snahy o štiepenie štátnych útvarov. Zároveň boli identifikované aj štyri veľké procesy, ktoré zasiahnu do charakteru spravovania a fungovania európskych spoločností: Industrie 4.0, Big Data, Personalizovaná ekonomika a tzv. Priateľská spoločnosť. Na záver nechýbalo zamyslenie nad možným budúcim vývojom, kde do popredia bola nastolená otázka samotného civilizačného modelu a možnosti prehodnotenia jeho dôležitosti pre ďalšie fungovanie samotnej EÚ. Ak chcete uvedené informácie počuť v súvislostiach, prednáška prof. Staněka je k dispozícii na www.noveslovo.sk.


Komentáre