Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Expertná diskusia:Vývoj vonkajšieho prostredia - kľúčový determinant Stratégie. (Bratislava, 14. August 2009)

Inštitút ASA v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV zrealizovali dňa 15. augusta 2009 v rámci komplexu odborných podujatí expertnú diskusiu týkajúcu sa problematiky vzniku a vývoja globálnej krízy, vrátane pokusu identifikovania vonkajších faktorov, ktoré budú vplývať na postkrízovú adaptáciu, čo by sa malo odraziť v pripravovanom dokumente Stratégia rozvoja Slovenskej spoločnosti do roku 2015. Úvodnú prednášku na podujatí, ktoré moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., predniesol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, ktorý je súbežne garantom spracovania dokumentu (text prednášky bude publikovaný v Ekonomickom časopise - časopise pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku a spoločensko-ekonomické prognózovanie, www.ec.sav.sk).

V bohatej, fundovanej a miestami aj emotívnej diskusii rečníci (prof. O. Krejčí, doc. P. Magvaši, doc. J. Lysý, Dr. D. Šmihula, Ing. J. Hudec., doc. Balko, Dr. J. Chlebo....) akcentovali potrebu eliminácie sociálnych dopadov súčasnej krízy, ako aj potrebu nedopustenia inštitucionalizácie morálneho hazardu. Diskutujúci sa súbežne zhodli, že kríza nie je len prejavom šoku z budúcnosti, či produktom revolúcie vedľajších dôsledkov moderny, ale aj na tom, že pripravovaný dokument Stratégia... je treba vnímať ako ouvertúru k už spracovanej a publikovanej Vízii rozvoja slovenskej spoločnosti (http://www.vlada.gov.sk/11289/vizia-a-strategia-rozvoja-slovenskej-spolocnosti.php).

Peter Juza
Fotogaléria
Komentáre