Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európska integrácia - výzva pre mladú generáciu Slovenskej republiky. (Gunduličova 12, Bratislava, 5. Jún 2014)

Prodekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ladislav Macháček prišiel na Inštitút ASA prezentovať čiastkové výsledky projektu Európskej komisie s názvom „MYPLACE,“ ktorý je zameraný na občiansku, politickú a sociálnu participáciu mladých ľudí v 14 európskych krajinách. Prebieha od júna 2011 do mája 2015. Špecificky skúma, ako je súčasná mládež ovplyvnená minulými, súčasnými a budúcimi tieňmi a dôsledkami totalitarizmu a populizmu v Európe. Koncepčne projekt presahuje jednoduché porovnanie národnej „politickej kultúry“ alebo rigidnej klasifikácie politického dedičstva, ako napr. „postkomunizmus“ alebo „liberálna demokracia.“ Projekt sa viac zameriava na paneurópsku povahu rôznorodých radikálnych a populistických politických tradícií a ich cyklickosť a popularitu medzi súčasnou generáciou mladých ľudí v Európe a jednotlivých národných štátoch. MYPLACE sa od ostatných projektov odlišuje svojimi multi-metodologickými prístupmi, vrátane sociologického dotazníkového prieskumu, hĺbkových rozhovorov a etnografických prípadových štúdií, ktorých cieľom je informovať na úrovni politickej a praktickej. Projekt sa nesnaží výsledky zovšeobecňovať na komplexnej národnej úrovni, ale naopak, výskum historickej kolektívnej pamäte, dotazníkový prieskum a hĺbkové rozhovory boli uskutočnené v rámci dvoch kontrastných výskumných lokalít v každej krajine s cieľom poukázať na interakcie medzi lokálnou, národnou a medzinárodnou úrovňou názorov, postojov a správania mladých ľudí. Takto je možné poskytnúť hlbšie porozumenie kontextov, ktoré formujú názory a správanie mládeže, čo poskytuje základ pre efektívnejšiu tvorbu národných politík a stratégií.

Fotogaléria
Komentáre