Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy (Gunduličova 12, Bratislava, 30. November 2015)

JUDr. Branislav Fábry, PhD. prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova, aby priblížil svoje právne analýzy niektorých vybraných ustanovení pripravovanej dohody medzi USA a EÚ, ktorú verejnosť pozná pod názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je rámcová dohoda o voľnom obchode a investíciách. Začiatkom roka 2013 oznámil prezident USA zámer zahájiť rokovania o uvedenej dohode s Európskou úniou. Aj keď sa pôvodne hovorilo, že primárnym účelom TTIP je stimulovať obchod odstránením taríf mezi EÚ a USA, dnes už obe strany priznávajú, že to tak nie je, pretože tie sú v súčasnosti aj tak minimálne. Postupne bolo priznané, ze cieľom TTIP je odstrániť rôzne regulácie, ktoré pôsobia obmedzujúco pre zisky nadnárodných spoločností pôsobiacich v USA a EÚ. Je potrebné hlbšie skúmanie pripravovaných ustanovení dohody, aby sme zistili, ako môže zasiahnuť do života občanov EÚ.

Veľkým problémom však zostáva nedostatok informácií prenikajúcich z rokovaní o TTIP. To čo doposiaľ vieme, odhaľuje, že pripravovaná dohoda môže vážne ohroziť niektoré sociálne štandardy a ekologické regulácie. Hovorí sa napr. o zamestnaneckých právach, pravidlách pre bezpečnosť potravín, vrátane geneticky modifikovaných potravín, o regulácii používánia toxických chemikálií, ohrození práva na digitálne súkromie a dokonca aj o ohrození nových ochranných opatrení vo sfére bankovníctva, ktoré boli zavedené ako prevencia opakovania finančnej krízy z roku 2008. TTIP si kladie za cieľ vytvoriť nové trhy tým, že verejné služby a štátne zákazky otvorí konkurencii nadnárodných korporácií a môže tak spustiť ďalšiu vlnu privatizácie napr. v zdravotníctve alebo školstve. Najviac obáv vyvoláva časť dohody, ktorá zahraničným investorom zaisťuje právo žalovať vlády štátov pred ad hoc zvolanými arbitrážnymi súdmi za straty na ziskoch spôsobené politickými rozhodnutiami štátu, čomu venoval veľkú časť svojej prednášky dr. Fábry. Zameral sa najmä na dopad TTIP na princípy fungovania slovenského právneho štátu. Podľa jeho analýzy, doteraz známe ustanovenia dohody pri posudzovaní investora a jeho vlastníckeho práva, skôr poukazujú na skutočnosť, že investori si budú môcť chrániť svoje vlastnícke právo lepšie ako ostatní účastníci sporov, čím sa spochybňuje demokratické chápanie vlastníckych práv a slobôd podľa Ústavy Slovenskej republiky. Tiež poukázal napr. na inštitút nepriameho vyvlastnenia, kde sú účinky rovnaké ako pri priamom vyvlastnení a nie je teda jasné kde je hranica medzi priamym a nepriamym vyvlastnením. Spomenul aj tzv. princíp spravodlivého a rovného zaobchádzania vo vzťahu k investorovi. Právne potom konanie mnohých zahraničných a nadnárodných investorov budí dojem, že chcú využívať, resp. získavať neoprávnené výhody v porovnaní s domácimi investormi. Nebezpečenstvo tohto mechanizmu riešenia právnych sporov medzi investorom a štátom povyšuje nadnárodný kapitál na úroveň národných štátov, a tým ohrozuje základné princípy demokracie nielen v Európskej únii ale aj v USA. TTIP sa uvedenými opatreniami vymyká zmluve medzi dvomi súťažiacimi obchodnými partnermi a javí sa ako snaha nadnárodných korporácií o dereguláciu a ovládnutie trhov na oboch stranách Atlantiku. Dr. Fábry neobišiel ani postup Európskej komisie k pripravovanej dohode. Osobitne upozornil na iniciatívu, ktorá sa objavila v podobe návrhu ustanovenia o predbežnej vykonateľnosti dohody, kde sa určité kruhy snažia presadiť, aby existovala možnosť vykonateľnosti dohody aj pred tým, ako vstúpi v platnosť. Ako veľmi problematická sa javí aj ochrana ústavných hodnôt slovenského právneho poriadku, pretože vzťah právnych noriem platných na našom území a noriem únie nie je dodnes dostatočne v našom právnom poriadku vyriešený. Na jednotlivé ustanovenia pripravovanej dohody sa však nevieme pripraviť, ani ich kvalifikovanie posúdiť, pretože stále nie sú nielen jasné, ale dokonca ani známe niektoré základné princípy TTIP. Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na: www.noveslovo.sk.
Komentáre