Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Diskusné fórum venované problematike dôchodkovej reformy na Slovensku (Bratislava, 29. Jún 2005)

Dňa 26.9.2005 sa v priestoroch inštitútu ASA uskutočnilo diskusné fórum zamerané na dôchodkovú reformu na Slovensku. Úvodné vystúpenia predniesli generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán Marek Lendacký, pán Peter Gajdoš, člen rady riaditeľov Sociálnej poisťovne, pán Vojtech Tkáč, poslanec NR SR, a pani Mária Svoreňová, expertka KOZ SR.

Quo vadis (format Word)

Úvodné vystúpenie Mareka Lendackého

Diskusné fórum venované problematike dôchodkovej reformy na Slovensku

"QUO VADIS - dôchodková reforma"


Diskusné fórum venované problematike dôchodkovej reformy na Slovensku
"QUO VADIS - dôchodková reforma"

Dňa 26.9.2005 sa v priestoroch inštitútu ASA uskutočnilo diskusné fórum zamerané na dôchodkovú reformu na Slovensku. Úvodné vystúpenia predniesli generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán Marek Lendacký, pán Peter Gajdoš, člen rady riaditeľov Sociálnej poisťovne, pán Vojtech Tkáč, poslanec NR SR, a pani Mária Svoreňová, expertka KOZ SR.
Vystupujúci prezentovali doterajšie skúsenosti s uplatňovaním nových reformných zákonov upravujúcich dôchodkovú sféru. V prezentácii odzneli názory na vývojové trendy systému dôchodkového zabezpečenia v krajinách združených v rámci OECD, Rady Európy a EÚ, faktory ovplyvňujúce dôchodkový systém v SR, dôsledky súčasného slovenského systému dôchodkového zabezpečenia vrátane rizík tohoto systému. V bohatej diskusii prezentovala svoje stanoviská odborná verejnosť pochádzajúca zo širokého spektra názorových skupín, zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností a tiež poslanci NR SR - členovia výboru pre sociálne veci a bývanie. S výnimkou MPSVR SR boli v prezentáciách zaznamenané kritické hodnotenia súčasného modelu dôchodkového zabezpečenia, najmä vo vzťahu k neúnosne vysokej miere rizík uplatňovaného systému sociálneho poistenia/dôchodkového sporenia, k vysokej transformácii finančných nákladov na reformu a ich nedostatočného zabezpečenia, k rozsahu štátnych garancií základných ľudských práv, k celkovému zdevastovaniu doplnkového dôchodkového poistenia a nemocenského poistenia, k diskriminačným prvkom zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, k aktuálnym a predikovaným problémom II. piliera vrátane chaosu s prevodmi finančných prostriedkov na účty sporiteľov a k absencii previazanosti reformných krokov jednotlivých vnútorných subsystémov sociálnej sféry a previazanosti sociálnej reformy s reformami reforiem v oblasti verejnej správy, školstve a v zdravotníctve. Osobitne sa kritické pripomienky zamerali na legislatívny chaos sprevádzajúci dôchodkovú reformu.
Jednotlivé prezentácie boli cieľovo orientované na spôsob, mieru a vecný záber zmien súčasného dôchodkového systému, ku ktorým bude v blízkej budúcnosti nevyhnutné prikročiť.
Otázka dôchodkového zabezpečenia patrí v súčasnosti nielen na Slovensku, ale prakticky vo všetkých štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru medzi najaktuálnejšie a najdiskutovanejšie témy. Dôvodom sú nielen demografické zmeny, ale najmä prehlbujúca sa diskrepancia medzi verejnými financiami a zabezpečením základných sociálnych práv obyvateľstva.
Zámerom inštitútu ASA bolo vyvolať diskusiu odborníkov - reprezentantov širšieho názorového spektra, ktorá jednak zhodnotí súčasný stav a vývojové trendy dôchodkové systému na Slovensku, ale zároveň aj upozorní na riziká zavedeného modelu dôchodkového zabezpečenia a načrtne možné cesty stabilizácie systému ako takého a zamedzenie zrúteniu systému v budúcnosti.
Okrem poslancov NR SR (Robert Fico), členov výboru pre sociálne veci a bývanie (Igor Federič, Ľubica Návrátilová, Edita Angyalová) a členov bankovej rady NBS sa diskusného fóra zúčastnili členovia akademickej obce, odborníci pôsobiaci v sociálnej oblasti a v oblasti poisťovníctva vrátane pána Františka Halmeša, predsedu rady riaditeľov Sociálnej poisťovne, zástupcovia DSS (Allianz, Credit Suisse, VÚB Generali, Aegon, Prvá dôchodková sporiteľňa), ako aj zástupcovia Hayekovej nadácie (Ivan Švejna), Jednoty dôchodcov na Slovensku, predstavitelia KOZ SR a odborníci zo ZMOS.
Zhodnotenie diskusie:
· Diskutujúci sa zhodli na tom, že súčasný systém dôchodkového poistenia je poznačený viacerými závažnými systémovými chybami a je nevyhnutné prikročiť minimálne k jeho zásadnej oprave.

· Prevažná časť diskutujúcich poukázala na rizikovosť súčasného systému dôchodkového zabezpečenia a jeho nepriaznivé dôsledky na verejné financie, ekonomickú výkonnosť slovenskej ekonomiky a na obyvateľstvo.

· Viacerí diskutujúci sa zhodli na nevyhnutnosti odstrániť diskriminačné prvky súčasného systému dôchodkového poistenia vrátane odstránenia favorizujúcich prvkov v základnom pilieri sociálneho poistenia zamestnancov silových rezortov, transparentne upraviť vlastnícke vzťahy v II. pilieri, zaviesť inštitút minimálneho dôchodku, zmeniť účasť v II. pilieri u všetkých skupín poistencov na dobrovoľnú bázu.

· Zhoda bola aj v otázke nevyhnutnosti prehodnotenia a primeraného nastavenia princípu solidarity a princípu zásluhovosti v jednotlivých pilieroch dôchodkového poistenia/sporenia vrátane potreby posilnenia princípu solidarity v I. pilieri.

· Zaznamenal sa konsenzus v otázke nevyhnutnosti urýchleného riešenia vybilancovania jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne.

· Účastníci sa zhodli aj na nevyhnutnosti pravdivého a objektívneho informovania verejnosti, a to nielen o pozitívach, ale aj o rizikách a možných dopadoch jestvujúceho dôchodkového systému, predovšetkým s dôrazom na II. pilier.
Komentáre