Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Diskusné fórum k zákonu o preukazovaní pôvodu majetku (Bratislava, 7. Jún 2005)

Niekoľko dní po podpise zákona o preukazovaní pôvodu majetku prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, prijali pozvanie inštitútu ASA, poslanec NR SR Doc. JUDr. Robert Fico CSc., minister spravodlivosti SR JUDr. Daniel Lipšic, a generálny prokurátor SR JUDr. Dobroslav Trnka. Diskusné fórum venované téme: "Nová cesta v boji s finančnou krimina-litou a korupciou " ,...

K zákonu o preukazovaní pôvodu majetku

Niekoľko dní po podpise zákona o preukazovaní pôvodu majetku prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, prijali pozvanie inštitútu ASA, poslanec NR SR Doc. JUDr. Robert Fico CSc., minister spravodlivosti SR JUDr. Daniel Lipšic, a generálny prokurátor SR JUDr. Dobroslav Trnka. Diskusné fórum venované téme: "Nová cesta v boji s finančnou kriminalitou a korupciou " , bolo za účasti navrhovateľov zákona, poslancov parlamentu, odborníkov z právnej vedy a boja proti finančnej kriminalite, niekoľkých prokurátorov, predstaviteľov vedeckej, akademickej a novinárskej obce.
Vladimír Faič, riaditeľ inštitútu ASA.
Dovoľte aby som Vás všetkých privítal dámy a páni. Po diskusnom fóre s českým ministrom Škromachom a predsedom českej vlády Paroubkom sa dnes stretávame na diskusnom fóre inštitútu ASA, k téme skutočne živej , aktuálnej, ktorú sme nazvali " Nová cesta v boji s finančnou kriminalitou a korupciou. " , ktorú by mala priniesť aplikácia zákona o preukazovaní pôvodu majetku.
Dnes sú medzi nami tak povediac traja muži zákona, ústavní činitelia, ktorí výraznú časť svojho života venujú otázkam právnej regulácie spoločenských vzťahov. Možno každý iným spôsobom a na inom poste, právo je však neoddeliteľnou súčasťou ich života.
Som rád , že odborným garantom dnešného diskusného fóra je doc. Robert Fico, poslanec NR SR , predkladateľ návrhu zákona v parlamente, ktorí v našom mene na fórum pozval ministra spravodlivosti SR JUDr. Daniela Lipšica, a generálneho prokurátora SR JUDr. Dobroslava Trnku. Srdečne Vás vítam páni.Napriek tomu, že slovenská spoločnosť je veľmi citlivá na otázky nelegálneho nadobúdania majetkových statkov, otvoriť otázku právnej regulácie odnímania majetkov , najmä ústavným činiteľom, vyšším štátnym funkcionárom a ďalším osobám prijímajúcim dôležité hospodárske alebo finančné rozhodnutia, predsa len vyžaduje určitú odvahu a guráž. Na jednej strane dlhé roky existovala silná spoločenská objednávka na normatívnu reguláciu vzťahov súvisiacich s posudzovaním a vyvodzovaním konzekvencií ohľadom nelegálne nadobudnutého majetku, na strane druhej doteraz nebola politická vôľa uvedenú právnu normu prijať.
Zákon o preukazovaní pôvodu majetku patrí do skupiny tých právnych predpisov, ktoré majú čo povedať do vzťahov medzi záujmami jednotlivca, skupín, právneho štátu a občianskej spoločnosti.
Okrem kardinálnej otázky, ktorá zaznievala počas celého legislatívneho procesu - kto má znášať bremeno dokazovania, sa na našich hostí chceme obrátiť aj s ďalšími:
- Ako sa prejaví regulatívne pôsobenie zákona na oblasť nelegálneho a nepreukazateľného nadobúdania majetku?
- Bude hrozba sankcie dostatočným varovaním?
- Nepribudne do právneho poriadku SR ďalší právny predpis a život spoločnosti pôjde ďalej tak, ako doteraz?
- Aká je predstava o praktickej realizácii právnych noriem obsiahnutých v zákone?
- Kedy a ako začnú štátne orgány zákon aplikovať?
Po dohode s našimi hosťami bude priebeh diskusného fóra nasledovný:
Na úvod vystúpi odborný garant dnešného fóra doc. Fico, po ňom pán minister dr. Lipšic a pán gen . prokurátor dr. Trnka. Po ich vystúpeniach bude odborná diskusia riadená doc. Ficom.
Robert Fico, ako jeden z navrhovateľov zákona opísal jeho miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky, vzťah k ústavnosti a medzinárodnej judikatúre. Modelovo naznačil možné kroky odporcov danej právnej normy. V časti venovanej aplikácii zákona sa nevyhýbal možným problémom, ktoré považuje za riešiteľné.
Daniel Lipšic prvýkrát verejne poďakoval poslancom parlamentu za schválenie prijatia zákona. Zaoberanie sa problematikou nelegálneho nadobúdania majetku označil za legitimný cieľ. Podľa názoru pána ministra zákon spĺňa všetky otázky ústavnosti.
Odporcov zákona rozdelil do dvoch skupín: 1. osoby, proti ktorým môže byť zákon aplikovaný; 2. určitú časť odbornej verejnosti. O názoroch tých druhých bude naďalej korektne diskutovať.
Šéf rezortu spravodlivosti ďalej poznamenal - prijatie zákona je vždy len prvým krokom, omnoho náročnejšia je fáza jeho aplikácie. Verí, že zákon preukáže efektivitu, napriek súčasnej kritike.
Dobroslav Trnka -verejne vyhlásil, že nie je nepriateľom zákona, ale nemôže byť ľahostajný voči problémom s aplikovateľnosťou zákona. Častým odlišným názorom, pán generálny prokurátor detailne rozoberal otázky praktickej realizácie zákona a zároveň pomáhal navodiť impozantnú atmosféru demokratickej výmeny názorov.
V diskusii široké zastúpenie odborníkov z oblasti právnej vedy vylúčilo zúžený pohľad na problematiku upravenú uvedeným zákonom. Možno až neuveriteľne tolerantná atmosféra podporila vecnú výmenu názorov. Takmer 30 diskutujúcich sa skôr zameralo na aplikačnú stránku zákona a jeho pôsobenie na spoločenské vzťahy.
Záver
Cieľom diskusného fóra (DF) bolo získať argumentačný materiál, ktorý bude veľmi dôležitý v rôznych názorových súbojoch ku ktorým je predpoklad, že dôjde. Oceňujeme otvorenosť diskutérov, vrátane postoja prokuratúry, ktorá povedala kvalifikovaný názor, čo je veľmi dôležité pre naozaj kvalitný priebeh diskusie.

Diskusné fórum potvrdilo 4 závery:
1.Zákon o preukazovaní pôvodu majetku (ďalej len "zákon") má naozaj skôr mimoriadny charakter a že má byť aplikovaný na mimoriadne prípady zjavných rozdielov medzi legálnymi príjmami a skutočným majetkom podozrievanej osoby.

2.Zákon obsahuje niektoré prvky, najmä
-zvýrazňuje spätnú účinnosť;
-rozdelenie dôkazného bremena;
-významné oprávnenia finančnej polície.
Tieto sa môžu stať predmetom ústavno-právneho posúdenia zákona. Bez týchto prvkov by však zákon nebol dostatočne efektívny a nemohol by napĺňať účel na ktorý bol NR SR prijatý.

3.DF potvrdilo, že prax môže priniesť situácie a prípady pokusov o legalizáciu nelegálne nadobudnutého majetku, ktoré zákonodarca pri formulovaní zákona nemohol v plnej miere postihnúť a že môže preto v budúcnosti vzniknúť potreba ďalšieho otvorenia zákona a jeho doplnenia.

4.Verejnosť je potrebné dostatočne informovať o občiansko-právnom charaktere tohto zákona a o jeho obsahu, osobitne o účele tohto zákona postihovať prípady veľkých rozdielov a nie prípady anonymných podaní príp. prípady keď ide o veľmi malé rozdiely medzi legálnymi príjmami a skutočne nadobudnutým majetkom týchto osôb.Fotogaléria
Komentáre