Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BOJ O VODU, BOJ S VODOU (Bratislava, 14. November 2008)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 14.novembra 2008 uskutočnil za účasti expertov, poslucháčov vysokých škôl a ostatných pozvaných okrúhly stôl: Boj o vodu, boj s vodou. Jeho hlavným cieľom bolo na odbornej úrovni prediskutovať niektoré odborné otázky spojené s vodou ako fenoménom a najmä geopolitické dôsledky budúceho (predpokladaného) nedostatku (zlej distribúcie) vody. Názov podujatia, resp. hlavným mottom bol názov knihy slovenského akademika Štefana Bellu (1956).

Nosné úvodné vystúpenie na podujatí predniesol Ing. Ján Hríbik, PhD. z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôd v Bratislave. 
 V druhom vystúpení doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., ktoré malo názov Voda ako geopolitický fenomén a zdroj napätia v Strednej Ázii, autor na konkrétnych príkladoch prezentoval, akým spôsobom medzinárodno-právne neregulovaná a ideologicky motivovaná spotreba nedostatkovej vody v Strednej Ázií vytvára konfliktnú atmosféru a nedôveru v rámci regionálnych medzinárodných vzťahov.
V diskusii sa prítomní zamerali na obsah a napĺňanie filozofie Európskej vodnej charty (6.5.1968), myšlienky spojené s formovaním svetového trhu s vodou, pričom cena by nemala byť za vodu, ale za služby spojené s jej výrobou a distribúciou, resp. redistribúciou. Predmetom diskusie bola aj téza: menej spotrebovanej vody - viac potravín, ako aj dôsledky nesprávnej politiky niektorých vlád, ktoré zneužívajúc moc, prehlbujú sociálnu nerovnosť a upevňujú chudobu.
Na záver sa účastníci zhodli na prognóze, podľa ktorej, ak dnes hovoríme o energetickej bezpečnosti, v krátkej dobe sa bude hovoriť o aqua bezpečnosti, na čo je potrebné sa zodpovedne personálne a inštitucionálne pripraviť. 
Komentáre