Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

O financializácii svetovej ekonomiky a jej hlavných aktéroch
( Gunduličova 12, Bratislava, 28. Jún 2016 )

Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Podeliť o bohaté vedomosti zo sveta veľkých peňazí, ktoré získal počas pôsobenia v globálnych finančných inštitúciách, sa prišiel finančný analytik Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Svoju prednášku uviedol exkurzom do histórie najpodstatnejších udalostí, ktoré priviedli globálny finančný systém až do jeho súčasnej podoby. Postupne priblížil formovanie tzv. štyroch fáz financializácie svetovej ekonomiky a jej dopady na reálnu ekonomiku. Prvú fázu charakterizuje dominancia finančných trhov, druhú fázu dominancia finančných inštitúcií, tretiu fázu dominancia finančných elít a štvrtú fázu, nazvanú aj ako dominanciu finančného motívu, charakterizuje prevaha segmentu špekulatívnej ekonomiky, ktorá sa rozvíja popri reálnej ekonomike a nespadá pod žiadne mechanizmy regulácie a kontroly.

„Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom.“
( Gunduličova 12, Bratislava, 23. Jún 2016 )

Dňa 23. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA konal krst knižnej novinky prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Ing. Pavlíny Ivanovej, PhD. s názvom Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom. Vedecká monografia P. Staněka, a P. Ivanovej, obsahuje veľa nových informácií,analýz, myšlienok a paradigiem. Prof. Staněk považuje za hlavný prínos knihy snahu o metodologickú a obsahovú inováciu v prístupe k skúmaniu ekonomického vývoja. Autori v knihe upozorňujú, že štvrtá priemyselná revolúcia nie je víziou vzdialenej budúcnosti, ale skutočnosťou, ktorá je už tu a je potretné sa jej prispôsobiť.

Stretnutie s veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky Ho Dac Minh Nguyet
( Gunduličova 12, Bratislava, 9. Jún 2016 )

Dňa 9. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila beseda s pani Ho Dac Minh Nguyet, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku. Podujatie spoluorganizoval Klub Nového slova, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Ústav politických vied.

Jak sme se stali kolonií, Inštitút ASA
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. Máj 2016 )

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. prijala pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišla do Bratislavy prezentovať svoju novú monografiu, ktorá má názov Jak sme se stali kolonií. Podujatie moderoval predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku doc. Phdr. Ladislav Hohoš, CSc. Ilona Švihlíková patrí v súčasnosti k najaktívnejším českým ekonómom. Do jej odborného záujmu patrí najmä medzinárodná ekonomika, globalizácia, energetika a politická ekonómia. Nová monigrafia, Jak sme se stali kolonií, analyzuje celé obdobie od roku 1989 až do súčasnosti a zároveň ponúka aj svoj pohľad na budúci vývoj.

Fašizmus v sklenenej klietke liberálnej demokracie
( Gunduličova 12, Bratislava, 31. Marec 2016 )

V posledných rokoch sa po voľbách vo viacerých európskych štátoch dostali do parlamentov krajne pravicové politické strany. Klub Nového slova sa v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA podujal rozbehnúť diskusiu na tému vzostupu krajnej pravice v Európe. S hlavným referátom vystúpil Mgr. Erik Leško, PhD. a koreferát predniesol Mgr. Michael Augustín. Erik Leško sa vo svojom referáte zameral na samotný fenomén vzostupu krajnej pravice vo všeobecnosti a fašizmu v kontexte vývoja liberálnej demokracie. Za základnú myšlienku jeho vystúpenia je možné označiť kritické slová adresované súčasnej dobe: „Chýba nám normatívna koncepcia budúcnosti.“ V duchu tohto základného motívu sa E. Leško snažil vystihnúť podobu súčasného politického systému a jeho deformácií, keď hovoril o používaní falošných historických analógií v politickom boji, o historickom revizionizme, o postdemokracii, o tom ako liberálna demokracia skĺzla pod vplyv privilegovaných elít, o nahradení tzv. „masovej demokracie demokraciou obecenstva,“ kde kartelové politické strany len predstierajú súťaž.

Zo sveta efektívnejšieho podnikania
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. Marec 2016 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 15. marca 2016 uskutočnil odborný seminár na tému „Zo sveta efektívnejšieho podnikania“ s autorom knihy „FIRMA a jej prostredie“ (1) Kamilom Mikuličom. Téma seminára bola zameraná na problematiku o správania sa podnikov, ich schopnostiach prispôsobiť sa zmenám v podnikateľskom prostredí, nadväzuje na častejšie pertraktované makrotémy v Inštitúte ASA. Cieľom bolo vtiahnuť účastníkov seminára do príbehov z podnikov, ktoré obsahujú spôsoby ich adaptácie na zmeny podmienok v podnikaní (adaptácie s vektormi: rast, stagnácia a úpadok). Išlo o to, aby sa účastníci buď stotožnili s prijatými riešeniami v podnikaní, alebo aby aktívne hľadali a nachádzali ďalšie varianty riešení. Spoločným zámerom bola potreba reagovať na spoločenské výzvy v oblasti efektívnejšieho podnikania.

Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu
( Gunduličova 12, Bratislava, 10. Marec 2016 )

Dňa 10. marca sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila prednáška Dr.h.c. prof. Ing. Milana Šikulu, Dr.Sc. na tému Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu.

Kyjev dva roky po prevrate
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. Február 2016 )

Od politického prevratu v Kyjeve prešli už dva roky. Situácia na Ukrajine sa však dodnes neposunula a neustále balansuje nad priepasťou. Doc. František Škvrnda prišiel na Inštitút ASA zosumarizovať udalosti minulého roka a ponúknuť možné scenáre vývoja na Ukrajine. Minulý rok označil v bilancii spoločensko-politického a ekonomického vývoja Ukrajiny za najhorší od jej vzniku. F. Škvrnda identifikoval v súčasnom vývoji Ukrajinskej politiky viaceré závažné udalosti: súčasná ukrajinská politická elita nerieši problémy Ukrajiny, ale skôr to vyzerá, že rieši rozdelenie vplynu medzi oligarchami. Z toho vyplýva, že sa od nástupu novej moci v Kyjeve nič nezmenilo a jeden z najväčších problémov ukrajinskej politiky pokračuje ďalej. F. Škvrnda spomenul napr. tlačovú besedu nemeckého ministerstva zahraničných vecí, kde sa hovorilo o únave z Kyjevskej moci a noviny Zeit napísali, že ukrajinská elita sa rozkladá sama.