Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Prezentácia edície Pohľady za horizont a knihy Impérium kapitálu
( Gunduličova 12, Bratislava, 10. December 2014 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitúte ASA, spoluorganizátormi podujatia boli aj Futurologická spoločnosť na Slovensku, Ústav politických vied SAV a Klub Nového slova. Na podujatí zároveň doc. Ladislav Hohoš uviedol najnovšiu knihu tejto edície, ktorou je titul Ellen Meiksinovej Woodovej Impérium kapitálu. Prítomný bol aj prekladateľ publikácie Mário Polónyi. Kniha Impérium kapitálu sa nezameriava na históriu imperializmu. Ide skôr o definovanie podstaty kapitalistického impéria, čo by malo prispieť k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje v súčasnosti. Viac na www.noveslovo.sk – O edícii Pohľady za horizont.

Oskar Krejčí: Mezinárodní politika, prezentácia 5. vydania knihy
( Bratislava, 4. December 2014 )

V priestoroch Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha sa uskutočnila prezentácia 5. vydania knihy Mezinárodní politika. Autorom je jeden z najvýznamnejších politológov v stredoeurópskom priestore, prof. Oskar Krejčí. Kniha vyšla prvýkrát v roku 1997 a každé z nasledujúcich vydaní bolo určitým doplnením toho predchádzajúceho. Najnovšie vydanie označil autor za najprepracovanejšie, pretože zmenami prešlo viac ako 300 strán, veľa informácií bolo aktualizovaných. Autor sa snažil aj pomocou množstva empirických dát podať čitateľom aktuálny obraz vývoja medzinárodnej politky. Tradičné delenie knihy na tri hlavné časti: Globálny politický systém, Politický proces a Teórie medzinárodnej politiky prinášajú najnovšie teoretické poznakty z oblasti výskumu medzinárodnej politiky. Ako sám autor zdôraznil, kniha prináša kritickejší pohľad a zohľadnila najmä prístupy tzv. kritického realizmu a konštruktivizmu, pretože tieto nadobudli významnú úlohu v medzinárodnej politike po skončení studenej vojny

Dohoda o vzájomnom partnerstve a spolupráci
( Bratislava, 1. December 2014 )

Pri príležitosti návštevy významnej osobnosti poľskej politiky, bývalého prezidenta Poľskej republiky v rokoch 1995-2005 Alexandra Kwasniewského v Bratislave, sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu správnej rady Inštitútu ASA Vladímíra Faiča s predsedom správnej rady Nadácie Amicus Europae A. Kwasniewským. Výsledkom rokovaní bol podpis dohody o vzájomnom partnerstve a spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Nadáciou Amicus Europae. Predmetom rokovaní bolo najmä vymedzenie oblasti spolupráce. Zúčastnení partneri sa dohodli na príprave spoločných projektov a odborných podujatí, ktorých ťažiskovým zameraním bude rozvoj európskej susedskej politiky, posilňovanie dobrých vzťahov v stredo-východnej Európe a podpora dialógu pri riešení regionálnych konfliktov.

Islamský štát, Blízky východ a medzinárodná bezpečnosť
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. November 2014 )

Problematika ozbrojených konfliktov na Blízkom východe rezonuje v svetovej verejnosti a politike dlhodobo. Znepokojivými a hranice prerastajúcimi, sa však stávajú vojnové konflikty v Sýrii a Iraku v posledných rokoch. Po silnej destabilizácii Iraku, ktorá sa po viac ako desaťročí mimoriadne zhoršila, sa po vypuknutí bojov v roku 2011 začala aj vleklá destabilizácia Sýrie. Po sérii nepokojov spojených s tzv. arabskou jarou sa postupne destabilizoval celý región, postupujúc od západu na východ. Najaktuálnejším problémom je nárast vojenských a teroristických aktivít hnutia zvaného „Islamský štát,“ ktorému sme sa rozhodli na Inštitúte ASA venovať osobitnú prednášku.

Krst knihy: Lukáš Perný - Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I.
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. November 2014 )

Inštitút ASA spolu s Klubom Nového slova a Mladými sociálnymi demokratmi organizovali v priestoroch Inštitútu ASA krst knihy s názvom Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve, ktorú umožnila vydať aj za ich pomoci Katedra kulturológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde ju Lukáš Perný obhájil ako bakalársku prácu. Lukáš Perný si vo svojej monografii dal za cieľ oboznámiť slovenskú verejnosť nielen s kvalitatívnym odkazom hudobnej a umeleckej kultúry na prelome šiestej a siedmej dekády 20. storočia, ale aj s progresívnymi myšlienkami novo-ľavicových hnutí, ktoré sú dodnes v celom bývalom východnom bloku tabu. Analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Monografia je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA a záznam z podujatia si môžete pozrieť na webovej stránke Nového slova: http://www.noveslovo.sk/c/Videozaznam_z_oslavy_knihy

Prvá svetová vojna a vznik Československa
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. Október 2014 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa opäť po roku zišli odborníci z oblasti histórie z Ústavu politických vied SAV, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, aby si spolu s pozvanými hosťami pripomenuli sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny. Zároveň si účastníci diskusie pripomenuli aj 96. výročie vzniku spoločného československého štátu, ktorý vznikol na troskách rakúsko-uhorskej monarchie. Deň konania stretnutia nebol vybraný náhodne. 30. október má pre slovenskú históriu mimoriadny význam. V tento deň, v roku 1918, bola zvolená Slovenská národná rada a na zhromaždení v Turčianskom Sv. Martine bola prijatá Deklarácia slovenského národa, ktorá vošla do povedomia i histórie pod známejším názvom Martinská deklarácia. Ako píšu historici M. Hronský a M. Pekník v knihe Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska: ...“hovorila už o požiadavkách slovenského národa v mene novozvolenej Slovenskej národnej rady. Vo svojich troch bodoch žiadala pre slovenský národ, ktorý je „čiastka rečovo i kultúrno-historicky jednotného československého národa\\\\\\\", neobmedzené právo na sebaurčenie až po úplnú nezávislosť. Žiadala okamžité uzavretie mieru a vyjadrila presvedčenie, že slovenský národ, napriek veľkému útlaku, dospel na taký stupeň kultúrneho rozvoja, že je schopný adekvátne prispieť k všeobecnému pokroku ľudstva. Hneď v úvode popierala akúkoľvek ďalšiu právomoc uhorskej vlády a starého maďarského byrokratického aparátu na Slovensku. Zároveň zdôraznila neodcudziteľnú a výlučnú právomoc Slovenskej národnej rady, „že v mene československého národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska je jedine ona oprávnená hovoriť a konať. \\\\\\\" Pri príležitosti 90. yýročia Deklarácie slovenského národa vyšla vo vydavateľstve Veda SAV tiež kniha historika Mariána Hronského pod názvom: „Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu,“ ktorá je k dispozícii aj v knižnici Inštitútu ASA.

Odkaz Slovenského národného povstania pre súčasnosť
( Gunduličova 12, Bratislava, 2. Október 2014 )

Slovensko si v tomto roku štvordňovými oslavami v Banskej Bystrici (28. – 31. augusta) pripomenulo 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania ako súčasti európskej protifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. S cieľom pripomenúť si odkaz SNP, Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Klubom Nového slova, pripravili diskusiu s historikmi Stanislavom Mičevom, ktorý je riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici a s Miroslavom Pekníkom, riaditeľom Ústavu politických vied SAV. M. Pekník vo svojom príspevku mapoval obdobie po roku 1989 a rôzne pohľady na SNP objavujúce sa nielen v odbornej verejnosti, ale aj v slovenskom politickom spektre. Poslucháčom ukázal, že „po novembri 1989 slovenská spoločnosť zviedla o Povstanie a jeho odkaz svoj vnútorný boj.“ S. Mičev sa z pozície riaditeľa Múzea SNP, ako hlavného organizátora tohtoročných osláv, zameral najmä na prípravy a priebeh osláv, ich odkaz a zaujímavé poznatky z dlhoročnej práce venovanej posilňovaniu historického vedomia o tejto etape slovenských dejín. Obaja rečníci sa zhodli v názore, že je potrebné skúmať Povstanie, naďalej verejnosť korektne oboznamovať s výsledkami výskumu, aby aj v budúcnosti slovenská spoločnosť vnímala Povstanie ako jeden z významných míľnikov svojej histórie, s jeho obrovským významom pre Slovensko smerom do zahraničia.

Dohoda TTIP: šance a riziká. Môže pripravovaná Dohoda o obchode a investíciách s USA ohroziť Európu?
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. September 2014 )

Pod názvom Dohoda TTIP: šance a riziká s podtitulom Môže pripravovaná Dohoda o obchode a investíciách s USA ohroziť Európu? sa v priestoroch Inštitútu ASA konala slovensko-česká konferencia, na ktorej organizácii sa podieľali Klub Nového slova, Futurologická spoločnosť na Slovensku, Res publica, sdružení pro informace a České sdružení přátel Le Monde diplomatique. Záštitu nad konferenciou prevzal Ľuboš Blaha, poslanec Národnej rady SR a predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti. Cieľom konferencie bolo priniesť pohľady nezávislých odborníkov, nezainteresovaných na príprave zmluvy medzi USA a EÚ, ktorí môžu oponovať oficiálne proklamovaným výhodám dohody. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva financií, ktorí prejavili záujem o účasť a vyjadrili sa k téme v rámci diskusie, videozáznam ktorej si môžete pozrieť na stránke www.noveslovo.sk