Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Ľudské práva a referendum
( Gunduličova 12, Bratislava, 3. Február 2015 )

Hosťom Klubu Nového slova, pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA bol bývalý sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Eduard Bárány, DRSc. Už dlhšiu dobu je predmetom spoločenskej diskusie referendum iniciované Alianciou za rodinu, ktoré sa má uskutočniť dňa 7. februára 2015. Neustále vyostrovanie diskusií o predmete referendových otázok bolo dôvodom pozvania odborníka na ústavné právo, ktorý zúčastneným poslucháčom objasnil viaceré sporné otázky. Ústava Slovenskej republiky vymenúva, pre mnohých na prvý pohľad jasne, aké otázky nemôžu byť predmetom referenda. Sú medzi nimi aj ľudské práva. Eduard Barány sa zameral najmä na vysvetľovanie tohto vzťahu, keď konštatoval, že búrlivé diskusie o referende zakryli podstatu vzťahu ľudských práv a referenda.

Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Január 2015 )

Inštitút ASA v spolupráci s Futurologickou spoločnosťou na Slovensku a Klubom Nového slova zorganizoval prednášku h. prof., Dr., Ing. Ivana Halušku, DrSc., ktorý sa dlhodobo odbrone venuje problematike tzv. humanistickej ekonómie. Vo svojej prednáške poukázal na súvislosti medzi aktuálnymi prognózami vývoja v celosvetovom meradle (klimatické zmeny, polulačná explózia, starnutie populácie, pitná voda a potraviny, ropný zlom, migračné vlny, atď.) a vedecko-technickým rozvojom, ktorý ponúka riešenie uvedených problémov. V tejto súvislosti spomenul napr. tzv. Big Data, transhumanizáciu, nové poznatky vo výskume využitia jadrovej energie – tzv. rýchle reaktory a pod.

Hlavné zmeny ekonomického vývoja Európskej únie a globálnej ekonomiky
( Gunduličova 12, Bratislava, 16. December 2014 )

Posledné podujatie, ktoré sa ukutočnilo v priestoroch Inštitútu ASA v roku 2014, bolo prioritne venované pohľadu ekonóma a prognostika prof. Petra Staněka na súčasné dianie v Európskej únii. Prof. Staněk sa pokúsil vo svojej prednáške vložiť procesy a prijímané opatrenia v EÚ do širších celosvetových súvislostí a ponúkol tiež prognózy ďalšieho vývoja. V prvej časti prednášky komentoval postupy a stratégie, ktoré EÚ zvolila na riešenie súčasnej situácie, ako napr. opatrenia ECB, situáciu v podnikovej sfére, najnovšie snahy únie v oblasti využiteľnosti a zároveň ekologickosti obnoviteľných zdrojov energie. Venoval sa aj problematike nezamestnantosti v únii, osobitne jednému z často skloňovaných opatrení, ktorým sú tzv. asistentské pracovné miesta.

Prezentácia edície Pohľady za horizont a knihy Impérium kapitálu
( Gunduličova 12, Bratislava, 10. December 2014 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitúte ASA, spoluorganizátormi podujatia boli aj Futurologická spoločnosť na Slovensku, Ústav politických vied SAV a Klub Nového slova. Na podujatí zároveň doc. Ladislav Hohoš uviedol najnovšiu knihu tejto edície, ktorou je titul Ellen Meiksinovej Woodovej Impérium kapitálu. Prítomný bol aj prekladateľ publikácie Mário Polónyi. Kniha Impérium kapitálu sa nezameriava na históriu imperializmu. Ide skôr o definovanie podstaty kapitalistického impéria, čo by malo prispieť k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje v súčasnosti. Viac na www.noveslovo.sk – O edícii Pohľady za horizont.

Oskar Krejčí: Mezinárodní politika, prezentácia 5. vydania knihy
( Bratislava, 4. December 2014 )

V priestoroch Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha sa uskutočnila prezentácia 5. vydania knihy Mezinárodní politika. Autorom je jeden z najvýznamnejších politológov v stredoeurópskom priestore, prof. Oskar Krejčí. Kniha vyšla prvýkrát v roku 1997 a každé z nasledujúcich vydaní bolo určitým doplnením toho predchádzajúceho. Najnovšie vydanie označil autor za najprepracovanejšie, pretože zmenami prešlo viac ako 300 strán, veľa informácií bolo aktualizovaných. Autor sa snažil aj pomocou množstva empirických dát podať čitateľom aktuálny obraz vývoja medzinárodnej politky. Tradičné delenie knihy na tri hlavné časti: Globálny politický systém, Politický proces a Teórie medzinárodnej politiky prinášajú najnovšie teoretické poznakty z oblasti výskumu medzinárodnej politiky. Ako sám autor zdôraznil, kniha prináša kritickejší pohľad a zohľadnila najmä prístupy tzv. kritického realizmu a konštruktivizmu, pretože tieto nadobudli významnú úlohu v medzinárodnej politike po skončení studenej vojny

Dohoda o vzájomnom partnerstve a spolupráci
( Bratislava, 1. December 2014 )

Pri príležitosti návštevy významnej osobnosti poľskej politiky, bývalého prezidenta Poľskej republiky v rokoch 1995-2005 Alexandra Kwasniewského v Bratislave, sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu správnej rady Inštitútu ASA Vladímíra Faiča s predsedom správnej rady Nadácie Amicus Europae A. Kwasniewským. Výsledkom rokovaní bol podpis dohody o vzájomnom partnerstve a spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Nadáciou Amicus Europae. Predmetom rokovaní bolo najmä vymedzenie oblasti spolupráce. Zúčastnení partneri sa dohodli na príprave spoločných projektov a odborných podujatí, ktorých ťažiskovým zameraním bude rozvoj európskej susedskej politiky, posilňovanie dobrých vzťahov v stredo-východnej Európe a podpora dialógu pri riešení regionálnych konfliktov.

Islamský štát, Blízky východ a medzinárodná bezpečnosť
( Gunduličova 12, Bratislava, 25. November 2014 )

Problematika ozbrojených konfliktov na Blízkom východe rezonuje v svetovej verejnosti a politike dlhodobo. Znepokojivými a hranice prerastajúcimi, sa však stávajú vojnové konflikty v Sýrii a Iraku v posledných rokoch. Po silnej destabilizácii Iraku, ktorá sa po viac ako desaťročí mimoriadne zhoršila, sa po vypuknutí bojov v roku 2011 začala aj vleklá destabilizácia Sýrie. Po sérii nepokojov spojených s tzv. arabskou jarou sa postupne destabilizoval celý región, postupujúc od západu na východ. Najaktuálnejším problémom je nárast vojenských a teroristických aktivít hnutia zvaného „Islamský štát,“ ktorému sme sa rozhodli na Inštitúte ASA venovať osobitnú prednášku.

Krst knihy: Lukáš Perný - Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I.
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. November 2014 )

Inštitút ASA spolu s Klubom Nového slova a Mladými sociálnymi demokratmi organizovali v priestoroch Inštitútu ASA krst knihy s názvom Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve, ktorú umožnila vydať aj za ich pomoci Katedra kulturológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde ju Lukáš Perný obhájil ako bakalársku prácu. Lukáš Perný si vo svojej monografii dal za cieľ oboznámiť slovenskú verejnosť nielen s kvalitatívnym odkazom hudobnej a umeleckej kultúry na prelome šiestej a siedmej dekády 20. storočia, ale aj s progresívnymi myšlienkami novo-ľavicových hnutí, ktoré sú dodnes v celom bývalom východnom bloku tabu. Analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Monografia je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA a záznam z podujatia si môžete pozrieť na webovej stránke Nového slova: http://www.noveslovo.sk/c/Videozaznam_z_oslavy_knihy