Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Sociálne bývanie na Slovensku a vo Viedni (Rakúsko)
( Gunduličova 12, Bratislava, 6. Október 2016 )

Inštitút ASA v spolupráci s rakúskym Renner Inštitútom zorganizovali v priestoroch Inštitútu ASA pracovné rokovanie za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s predsedom Rady mesta Viedeň pre bývanie, bytovú výstavbu a obnovu mesta, zástupkyňou Vienna Insurance Group, rakúskym veľvyslancom na Slovensku a zástupcami Renner Inštitútu. Témou rokovania bola súčasnosť a budúcnosť dotovaného nájomného bývania a jeho legislatívne ukotvenie. Pracovné rokovanie malo za cieľ priblížiť rakúsky model dotovaného nájomného bývania v podobe, v akej funguje v spolkovej krajine Viedeň. Model financovania nájomných bytov v Rakúsku je osobitý, pretože Viedeň je jednou z deviatich spolkových krajín.

„Čo (ne)viete o TTIP?“
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. August 2016 )

Aj počas letných prázdnin na v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila diskusia, ktorej cieľom bolo priniesť poslucháčom viac informácií o pripravovanej obchodnej zmluve medzi USA a Európskou úniou, ktorá je známa pod názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Pozvanie Klubu Nového slova, Futurologickej spoločnosti na Slovensku a Inštitútu ASA prijal Michal Frič, ktorý pôsobil ako politický poradca GUE/NGL v EP v rokoch 2010 až 2015 a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. M. Frič vo svojom vystúpení zdôraznil, že TTIP je len výsledkom súčasného stavu globalizácie svetovej ekonomiky a snahou presadiť lepšie podmienky pre obchodníkov a investorov. Zdôraznil však vážne podozrenia, že sa dohoda vychýli príliš v prospech investorov a znevýhodní štáty v rámci obchodných vzťahov.

Minské dohody a výzvy pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. Jún 2016 )

Platnosť dohôd Minsk II končí a pri tejto príležitosti prijal JUDr. Branislav Fábry, PhD. pozvanie Inštitútu ASA a hodnotil rôzne aspekty situácie na Ukrajine a stav napĺňania uvedených dohôd, ktoré boli uzavreté v bieloruskom Minsku dňa 12. feburára 2015 medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka pod záštitou OBSE. B. Fábry predstavil aj historický prehľad politických udalostí, ktoré významnou mierou prispeli k ústavnej kríze, ktorá na Ukrajine trvá dodnes, pričom práve ich riešenie a obnovenie ústavnosti v krajine by boli najlepším základom pre urovnanie situácie. Ústavné zmeny z roku 1996 totiž prispeli k postupnej destabilizácii krajiny. Už v roku 1995 bola zrušená autonómia Krymu, a potom nastala ústavná kríza.

O financializácii svetovej ekonomiky a jej hlavných aktéroch
( Gunduličova 12, Bratislava, 28. Jún 2016 )

Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Podeliť o bohaté vedomosti zo sveta veľkých peňazí, ktoré získal počas pôsobenia v globálnych finančných inštitúciách, sa prišiel finančný analytik Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Svoju prednášku uviedol exkurzom do histórie najpodstatnejších udalostí, ktoré priviedli globálny finančný systém až do jeho súčasnej podoby. Postupne priblížil formovanie tzv. štyroch fáz financializácie svetovej ekonomiky a jej dopady na reálnu ekonomiku. Prvú fázu charakterizuje dominancia finančných trhov, druhú fázu dominancia finančných inštitúcií, tretiu fázu dominancia finančných elít a štvrtú fázu, nazvanú aj ako dominanciu finančného motívu, charakterizuje prevaha segmentu špekulatívnej ekonomiky, ktorá sa rozvíja popri reálnej ekonomike a nespadá pod žiadne mechanizmy regulácie a kontroly.

„Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom.“
( Gunduličova 12, Bratislava, 23. Jún 2016 )

Dňa 23. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA konal krst knižnej novinky prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Ing. Pavlíny Ivanovej, PhD. s názvom Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom. Vedecká monografia P. Staněka, a P. Ivanovej, obsahuje veľa nových informácií,analýz, myšlienok a paradigiem. Prof. Staněk považuje za hlavný prínos knihy snahu o metodologickú a obsahovú inováciu v prístupe k skúmaniu ekonomického vývoja. Autori v knihe upozorňujú, že štvrtá priemyselná revolúcia nie je víziou vzdialenej budúcnosti, ale skutočnosťou, ktorá je už tu a je potretné sa jej prispôsobiť.

Stretnutie s veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky Ho Dac Minh Nguyet
( Gunduličova 12, Bratislava, 9. Jún 2016 )

Dňa 9. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila beseda s pani Ho Dac Minh Nguyet, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku. Podujatie spoluorganizoval Klub Nového slova, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Ústav politických vied.

Jak sme se stali kolonií, Inštitút ASA
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. Máj 2016 )

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. prijala pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišla do Bratislavy prezentovať svoju novú monografiu, ktorá má názov Jak sme se stali kolonií. Podujatie moderoval predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku doc. Phdr. Ladislav Hohoš, CSc. Ilona Švihlíková patrí v súčasnosti k najaktívnejším českým ekonómom. Do jej odborného záujmu patrí najmä medzinárodná ekonomika, globalizácia, energetika a politická ekonómia. Nová monigrafia, Jak sme se stali kolonií, analyzuje celé obdobie od roku 1989 až do súčasnosti a zároveň ponúka aj svoj pohľad na budúci vývoj.

Fašizmus v sklenenej klietke liberálnej demokracie
( Gunduličova 12, Bratislava, 31. Marec 2016 )

V posledných rokoch sa po voľbách vo viacerých európskych štátoch dostali do parlamentov krajne pravicové politické strany. Klub Nového slova sa v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA podujal rozbehnúť diskusiu na tému vzostupu krajnej pravice v Európe. S hlavným referátom vystúpil Mgr. Erik Leško, PhD. a koreferát predniesol Mgr. Michael Augustín. Erik Leško sa vo svojom referáte zameral na samotný fenomén vzostupu krajnej pravice vo všeobecnosti a fašizmu v kontexte vývoja liberálnej demokracie. Za základnú myšlienku jeho vystúpenia je možné označiť kritické slová adresované súčasnej dobe: „Chýba nám normatívna koncepcia budúcnosti.“ V duchu tohto základného motívu sa E. Leško snažil vystihnúť podobu súčasného politického systému a jeho deformácií, keď hovoril o používaní falošných historických analógií v politickom boji, o historickom revizionizme, o postdemokracii, o tom ako liberálna demokracia skĺzla pod vplyv privilegovaných elít, o nahradení tzv. „masovej demokracie demokraciou obecenstva,“ kde kartelové politické strany len predstierajú súťaž.