Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Eseje o sociálnom občianstve – prezentácia publikácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Január 2016 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa 26. 1. 2016 uskutočnila prezentácia publikácie Eseje o sociálnom občianstve. Okrem jej editora Michaela Augustína sa na podujatí zúčastnili ďalší dvaja autori knihy - Peter Daubner a Erik Leško. Kniha prináša vôbec prvý preklad textu významného britského marxistického sociológa Toma Bottomora, v ktorom Bottomore nadväzuje na koncept vývoja ľudských práv T. H. Marshalla a aktualizuje ho v prelomových podmienkach počiatku 90. rokov. Pridanou hodnotou publikácie sú štyri eseje jedného českého a troch slovenských politológov, z ktorých každá z vlastnej teoretickej perspektívy kriticky reflektuje Bottomorovu esej. Ich autormi sú Milan Znoj, Ľuboš Blaha, Peter Daubner a Erik Leško. Kniha vytvára priestor pre diskusiu o otázkach sociálnych práv, sociálneho občianstva, sociálnej inklúzie, chudobe, sociálnej spravodlivosti a pokúša sa analyzovať otázky premien demokratického občianstva, venuje sa novým otázkam vzťahu kapitalizmu, socializmu a občianstva, problematike spoločenských tried a nových vyvstávajúcich otázok ohľadom občianstva.

Vysoké školstvo a veda: súčasný stav a vyhliadky v roku 2016
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. Január 2016 )

Prvým podujatím, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Inštitútu ASA v roku 2016 bola diskusia s prof. PhDr. Marcelou Gbúrovou, CSc., vedúcou Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a prof. PhDr. Emilom Višňovským, PhD., podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Cieľom podujatia bolo ponúknuť pohľad odborníkov na súčasný stav humanitných a spoločenských vied z hľadiska fungovania vedy a výskumu a tiež vysokého školstva na Slovensku. Prof. Gbúrová sa ako členka Akreditačnej komisie pri ministerstve školstva už šiesty rok zúčastňuje akreditačných konaní a v súvislosti s tým ponúkla zaujímavé poznatky, ktoré prinášajú akreditačné konania o stave vedy a školstva na Slovensku. Prof. Višňovský informoval o aktuálnom dianí v SAV. Priblížil projekty, ktoré má v najbližšom období rozbehnúť SAV v rámci tretieho oddelenia. Ako povedal prof. Višňovský, inšpiráciou pre navrhované zmeny bola česká akadémia vied. Slovenská akadémia vied podľa jej vzoru navrhla 9 programov. Vzniká Centrum spoločenských a psychologických vied, ktoré má produkovať predovšetkým výstupy pre prax. Hlavným zámerom je, aby boli výstupy spoločenských a humanitných vied viditeľné a použiteľné pre spoločnosť, pre konkrétnych odberateľov. Ďalšou inováciou má byť plánovaný vznik ďalšieho centra – pracovný názov – Centrum pre spoločenské výzvy a inovácie.

VÝBEROVÉ KONANIE - AKADÉMIA SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE 2016
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. December 2015 )

Inštitút ASA v spolupráci s Friedrich - Ebert Stiftung, zastúpenie v Českej a Slovenskej republike a Masarykovou demokratickou akadémiou vyhlasuje otvorené výberové konanie na účastníčky a účastníkov VI. cyklu slovensko - českého vzdelávacieho programu sociálnodemokratického hnutia Akadémia sociálnej demokracie 2016. Výberové konanie prebehne na základe životopisu s motivačným listom doručeným na adresu strapata@fes.sk do 22. januára 2016. Vo februári prebehnú s vybranými uchádzačmi a uchádzačkami ústne pohovory.

Povstalecký Donbas očami reportéra
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. December 2015 )

Pozvanie Inštitútu ASA prijal mladý študent doktorandského štúdia v odbore žurnalistika, ktorý svoj študijný odbor poňal asi z tej najlepšej možnej stránky. Dokázal spojiť zdokonaľovanie sa v štúdiu s pomocou ľuďom a angažovanosťou v mierových iniciatívach. Na Inštitút ASA sa prišiel podeliť so zážitkami z vojnou postihnutej východnej Ukrajiny. Spolu s ďalšími Slovákmi sa podujal absolvovať nebezpečnú cestu do oblastí bezprostredne susediacich s bojovými líniami znepriatelených strán. Cieľom bolo dopraviť humanitárnu pomoc. Počas cesty urobil viaceré rozhovory s ľuďmi, takpovediac zo všetkých strán barikád, a to čo videl, sa snažil zachytiť aj vo fotografiách.

Medzinárodná konferencia: „Kapitalizmus v 21.storočí – Európa bez budúcnosti?“
( Historická budova NR SR, Bratislava , 2. December 2015 )

Európska únia - dlhé roky bola nielen pre nás z bývalého východného bloku vzorom, ideálom a cieľom, priestorom mieru, prosperity a široko zdieľaného blahobytu. Vďaka funkčnej kombinácii trhu a štátu poskytovala širokým stredným vrstvám dôstojný život a dobrú perspektívu do budúcnosti. V druhom desaťročí nového milénia sa však akoby slnko nad - už aj našou - Európou zatiahlo mrakmi a starý kontinent je opakovane skúšaný náročnými výzvami. Opäť sa rozširujú nožnice medzi silnými a slabými - občanmi a štátmi, opäť sa vracia súmrak geopolitického napätia medzi centrom a perifériou EÚ. 25 rokov po páde železnej opony sa znova rieši problém demokratického deficitu tentoraz v dominancii nevolenej moci finančných trhov a kapitálu.

Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. November 2015 )

JUDr. Branislav Fábry, PhD. prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova, aby priblížil svoje právne analýzy niektorých vybraných ustanovení pripravovanej dohody medzi USA a EÚ, ktorú verejnosť pozná pod názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je rámcová dohoda o voľnom obchode a investíciách. Začiatkom roka 2013 oznámil prezident USA zámer zahájiť rokovania o uvedenej dohode s Európskou úniou. Aj keď sa pôvodne hovorilo, že primárnym účelom TTIP je stimulovať obchod odstránením taríf mezi EÚ a USA, dnes už obe strany priznávajú, že to tak nie je, pretože tie sú v súčasnosti aj tak minimálne. Postupne bolo priznané, ze cieľom TTIP je odstrániť rôzne regulácie, ktoré pôsobia obmedzujúco pre zisky nadnárodných spoločností pôsobiacich v USA a EÚ. Je potrebné hlbšie skúmanie pripravovaných ustanovení dohody, aby sme zistili, ako môže zasiahnuť do života občanov EÚ.

Charakter budúcej vojny
( Gunduličova 12, Bratislava, 5. November 2015 )

Profesor Oskar Krejčí prijal pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišiel hovoriť o téme vojny, ktorá je aj kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine mimoriane aktuálna a ťaživá. Prof. Krejčí sa dlhodobo odborne venuje výskumu geopolitických zákonistostí v svetovej politike a tému vojnových konfliktov preto zasadil do širšieho globálneho rámca. O súčasnosti hovorí ako o tretej zmene rovnováhy v svetovom politickom systéme. Po bipolárnom usporiadaní po 2. svetovej vojne, následnom hegemonistickom usporiadaní sveta po zrútení Sovietskeho zväzu, charakterizuje dnešný stav postupné obnovovanie vojensko-strategickej rovnováhy medzi Ruskom a USA a tiež nové postavenie Číny ako jedného z hráčov v medzinárodnej politike.

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie
( Gunduličova 12, Bratislava, 15. Október 2015 )

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ing. Pavlína Ivanová, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prijali pozvanie Inštitútu Asa a Klubu Nového slova a prišli predstaviť knižnú novinku s názvom: „Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie.“ Knihu uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Ako povedal, kniha je pokračovaním série publikácií, ktoré rozpracovávajú najaktuálnejšie dianie vo svete poznačenom procesmi globalizácie už prakticky vo všetkých oblastiach. Okrem tém, ktorým sa venuje prof. Staněk dlhodobo, je kniha obohatená o návrh možného riešenia súčasnej globálnej krízy, ktorú sa stále nedarí prekonať, sme svedkami kamuflovania základných rozporov a podsúvania nikam nevedúcich riešení. Dr. Ivanová v knihe prináša zaujímavý koncept obsiahnutý v kapitole s názvom: „Humanizácia spoločensko-ekonomických zmien v 21. storočí,“ ktorý je vhodným začiatkom pre hľadanie riešení aktuálnych krízových javov nielen v ekonomike.