Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Aktuálne problémy budovania diaľnic
( Gunduličova 12, Bratislava, 14. Jún 2017 )

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR a splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Ing. Viktor Stromček prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova a prišliel diskutovať o aktuálnych problémoch, ktoré sa na Slovensku objavili v súvislosti s budovaním cestnej infraštruktúry. Finančné prostriedky z fondov Európskej únie na výstavbu diaľnic, ktorými Slovensko disponovalo v rokoch 2007-2013 alebo 2014-2020, sú minuté alebo zazmluvnené. Ako povedal V. Stromček, uvedenú skutočnosť môžeme považovať za úspech, pretože vláda splnila, čo sľúbila. V súčasnosti sme však narazili na problém, kedy musíme hľadať iné zdroje na výstavbu ciest, pretože financie z EÚ už nie je možné použiť. Ak hovoríme, že pri budovaní cestnej infraštruktúry máme dve roviny výstavby – technickú a politickú, tak práve problém obmedzených zdrojov je politickou rovinou výstavby, kedy politici musia rozhodnúť z čoho sa bude financovať výstavba ciest.

K rizikám vzniku vojny v súčasnosti
( Gunduličova 12, Bratislava, 1. Jún 2017 )

Príspevok, ktorý predniesol prof. Oskar Krejčí 1. júna v Bratislave, bol plný pesimizmu súvisiaceho s požiadavkou navyšovania vojenských výdavkov európskych členov NATO. Oskar Krejčí podporil svoje vyjadrenia výskumami a analýzami dvoch popredných svetových inštitúcií, ktoré sa venujú nielen skúmaniu výdavkov na zbrojenie. Prvým z nich je Stockholmský inštitút pre výskum mieru (SIPRI) a druhým je RAND Corporation v Kalifornii. Požiadavky na zvýšenie výdavkov NATO zazneli totiž počas pracovných ciest amerického prezidenta D. Trumpa na Blízky východ a do Európy. Prof. Krejčí povedal, že hlavným cieľom uvedených návštev Trumpa bola podpora predaja amerických zbraní. Trump konkrétne požadoval, aby výdavky NATO porástli na 57 % svetových vojenských výdavkov. Ak si spomíname na rok 2014 a závery samitu vo Walese, tak vieme, že by 20 % výdavkov NATO malo smerovať do nákupu a výskumu nových zbraní.

Ekonomická demokracia verzus ekonomický puč
( Gunduličova 12, Bratislava, 30. Máj 2017 )

Na pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, v spolupráci s Klubom Nového slova a Inštitútom ASA sa prišiel doc. Marek Hrubec do Bratislavy podeliť o poznatky o fungovaní ekonomickej demokracie a participatívnej správy v Brazílii. Doc. Marek Hrubec pôsobí ako riaditeľ Centra globálních studií pri Filozofickom ústave Akadémie věd ČR a tiež ako hosťujúci profesor na univerzite v Porto Allegre v Brazílii. Predmetom záujmu doc. Hrubeca sú štáty Južnej Ameriky najmä pre ich vývoj po páde viacerých pravicových vojenských diktatúr v 80. rokoch 20. storočia, čoho následkom sa tu začali presadzovať ľavicové hnutia, ktoré chceli realizovať progresívne sociálne reformy, demokratizáciu a silnejšiu participáciu občanov na verejnom živote. Najviac sa uvedená progresívna ľavicová vlna prejavila počas predchádzajúcich pätnástich rokov, kedy sa v mnohých štátoch Južnej Ameriky dostali k moci ľavicoví prezidenti a vlády.

K aktuálnej programovej práci Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ)
( Gunduličova 12, Bratislava, 24. Máj 2017 )

Pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami v Rakúsku prijala pozvanie Inštitútu ASA pani Maria Maltschnig, riaditeľka Renner inštitútu vo Viedni, ktorý je „politickou akadémiou“ rakúskej sociálnej demokracie. M. Maltschnig je zároveň členkou programovej komisie, ktorá pracuje na tvorbe nového základného programu Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ). M. Maltschnig prišla informovať o aktuálnej programovej práci v rámci SPÖ a tiež diskutovať o postojoch rakúskych sociálnych demokratov k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Programovú prácu v strane rozdelila na dve časti. SPÖ má v súčasnosti v platnosti program z roku 1998. Ide o tzv. „Základný program,“ je tvorený na dlhšie časové obodobie, ktoré prekonáva jednotlivé volebné obdobia.

Príbeh čínskeho Tibetu
( Malé kongresové centrum SAV, 18. Máj 2017 )

Klub Nového slova, Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a Inštitút ASA zorganizovali v priestoroch Malého kongresového centra SAV v Bratislave odborný seminár, ktorý mal priblížiť súčasnú spoločensko-kultúrnu klímu v Tibete. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti príchodu tibetskej kultúrnej delegácie na Slovensko, ktorej súčasťou boli profesor Zheng Dui, tibetológ a hosťujúci profesor na Tibetskej univerzite, Ding Yong, kulturológ a Tudengzhaba, živý budha chrámu Jiangcqolin. Slovenský pohľad reprezentoval Branislav Fábry, teoretik štátu a práva a podujatie moderoval Martin Muránsky, výkonný riaditeľ Inštitútu ASA. Profesor Dui oboznámil poslucháčov s bohatým kultúrnym dedičstvom Tibetu a s prínosom tibetskej kultúry nielen pre Čínu, ale aj pre svet.

Učiace sa Slovensko - kam smeruje naše školstvo?
( Gunduličova 12, Bratislava, 11. Máj 2017 )

Na pozvanie Klubu Nového slova, Inštitútu ASA a v spolupráci s Ústavom politických vied SAVa Futurologickou spoločnosťou Slovenska prišla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová oboznámiť poslucháčov s obsahom pripravovaného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý je známy aj pod názvom „Učiace sa Slovensko.“ Ministerstvo školstva ho verejnosti predstavilo v polovici marca tohto roka a národný program má byť východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Následne bol materiál daný na pripomienkovanie odbornej aj širokej verejnosti. Na základe pripomienok bol materiál prepracovávaný. Ministerstvo školstva chcelo uvedeným prístupom vytvoriť dokument, ktorý bude nadčasový, apolitický a ktorý bude zohľadňovať potreby občanov Slovenskej republiky.

Tomáš Černák, Martin Mocko: Husák v odboji a SNP 1938 – 1944
( Gunduličova 12, Bratislava, 4. Máj 2017 )

V priestoroch Inštitútu ASA sa uskutočnila prezentácia knihy s názvom: „Husák v odboji a SNP 1938 – 1944.“ Kniha je dielom dvojice mladých historikov. Tomáš Černák sa zaoberá dejinami KSS, jej vedúcimi predstaviteľmi, osobnosťou Husáka a problematikou slovenskej ľavicovej inteligencie vôbec. Rovnako sa venuje i športovej histórii s dôrazom na dejiny futbalu. Napísal knižku Husák (mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939). Martin Mocko (1986) sa venuje komunistickej ilegalite počas druhej svetovej vojny a osobnosti Husáka. Študoval archívne fondy v Česku a na Slovensku, zúčastnil sa na viacerých odborných konferenciách. K danej problematike publikoval sériu vedeckých štúdií a článkov.

K novému programu Českej strany sociálnodemokratickej
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Apríl 2017 )

Vladimír Špidla, v súčasnosti pôsobiaci ako riaditeľ odboru poradcov a poradkýň predsedu vlády Českej republiky, Patrik Eichler, tajomník Masarykovej demokratickej akadémie a Jan Bittner, ktorý pôsobí ako ekonóm na Úrade vlády Českej republiky, prezentovali na pôde Inštitútu ASA program Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) pre nadchádzajúce voľby do poslaneckej snemovne. Masarykova demokratická akadémia, ktorá ako sociálnodemokratický think-tank poskytuje priestor pre odborné aktivity pre sociálnu demokraciu, aj tentokrát spolupracovala na tvorbe tém na expertnej úrovni pre nový program ČSSD. Postupne vznikali tzv. Oranžové a Biele knihy, ktoré slúžili ako kapitoly budúceho strednodobého programu ČSSD. ČSSD tým aj za podpory Masarykovej demokratickej akadémie zodpovedne pristúpila k tvorbe nového programu pre voľby do poslaneckej snemovne.