Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska
( Bratislava, 4. September 2007 )

Dňa 4. septembra 2007 sa na pôde inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) uskutočnil interný seminár „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska“, ktorým bola zahájená odborná diskusia k dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030“, ktorý spracovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiku. Na internom seminári, ktorého sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, vybraní ministri vlády Slovenskej republiky, štátni tajomníci ministerstiev a členovia Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky, dokument oficiálne predstavil a uviedol Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Verejná diskusia k predkladanému dokumentu bude pokračovať konferenciou, ktorú pripravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v druhej polovici septembra 2007.

Problematika starobných dôchodkov
( Bratislava, 3. Júl 2007 )

Na pôde inštitútu ASA sa 3. júla 2007 konalo konzultačné zasadnutie JDS k riešeniu problému starobných dôchodkov Cieľom je prezentovať stanovisko, názor a návrh JDS k riešeniu situácie v oblasti sociálneho poistenia a starobných dôchodkov. Návrhy a pripomienky JDS predkladané v priebehu rokov 2004, 2005 a 2006 k zákonu č. 461/2003 Z.z. a jeho novelám neboli vo väčšine prípadov zo strany MPSVR SR akceptované. Keby tieto pripomienky JDS boli akceptované mohlo sa predísť súčasným nedostatkom dôchodkového systému, resp. bolo možné veľkú časť nedostatkov zákona už odstrániť. Súčasné prepočítavanie dôchodkov podľa novely zákona...

Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti
( Bratislava, 24. Máj 2007 )

Ekonomický ústav SAV a výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút ASA /analýzy, stratégie, alternatívy/, usporiadali vo štvrtok 24. mája 2007 v Bratislave - v sídle ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v čase 10,00 – 13,30 hod.pracovný odborný seminár k problematike vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Seminár otvoril riaditeľ ASA p. Dr. Faič s uvedením jeho významného pracovného charakteru pre ďalší postup prác súvisiacich s vypracovaním vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. V prvom bloku uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. okruh problematiky utvárania znalostnej ekonomiky a spoločnosti.

Odborná diskusia k sociálno-ekonomickým súvislostiam hrubého domáceho produktu
( Brstislava, 9. Február 2007 )

Ekonomický ústav SAV spolu s inštitútom ASA zorganizoval v rámci projektu Vízia a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti odborný teoreticko-metodologický seminár o vypovedacej hodnote HDP. Na tomto podujatí boli popri riaditeľovi EÚ SAV prof. Milanovi Šikulovi hlavnými vystupujúcimi pozvaní hostia z Českej republiky. Prof. Šikula uviedol prítomných do problematiky HDP a prístupov k vymedzeniu cieľového smerovania spoločnosti. Zameral sa aj na to, akú vypovedaciu hodnotu má HDP. Profesor Vojtěch Spěváček poukazoval popri HDP aj na iné alternatívne ukazovatele ekonomickej výkonnosti a blahobytu (napríklad rozdeľovanie vytvoreného dôchodku medzi národnou ekonomikou a svetom). Otázkami ekonomického rastu a reálnou konvergenciou sa zaoberala pani Ing. Růžena Vintrová, DrSc. Vo svojej prednáške sa nevyhla ani pomenovaniu niektorých skutočností, ktoré ukazovateľ HDP neodhaduje.

Konzultačné zasadnutie odbornej sekcie školstva
( Bratislava, 15. Január 2007 )

Na pôde inštitútu ASA sa 15. januára 2007 konalo konzultačné zasadnutie odbornej sekcie školstva politickej strany SMER - SD pod vedením podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Bibiány Obrimčákovej. Predmetom rokovania bola koncepcia kariérneho rastu učiteľov, koncepcia predškolskej výchovy, príprava legislatívy v oblasti školstva a niektoré ďalšie otázky. Veľká časť diskusie patrila tiež problematike štátnej školskej politiky a výkon prenesenej funkcie štátu na orgány samosprávy. Tieto otázky priblížil prítomným starosta Petržalky a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Milan Ftáčnik. Odborná sekcia školstva strany SMER má v pláne, aby sa podobné konzultačné stretnutia stali pravidelnosťou, pretože budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach je jednou s hlavných priorít súčasnej vlády SR.

Odborný seminár Euro pred bránami Slovenska
( Bratislava, 18. December 2006 )

Inštitút ASA v spolupráci s Ministerstvom financií SR dnes v Bratislave zorganizovali pod názvom „Euro pred bránami Slovenska“ odborný seminár ako širokospektrálnu výmenu názorov predstaviteľov vlády, centrálnej banky a ekonómov na zavedenie spoločnej európskej meny.

Zdravotníctvo v programových dokumentoch a vládnej politike
( Bratislava, 24. November 2006 )

Na pôde Inštitútu ASA sa dnes realizoval odborný seminár "Zdravotníctvo v programových dokumentoch a vládnej politike". Na seminári sa zúčastnili predseda NR SR P. Paška, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR D. Klačko, predseda Zboru poradcov premiéra SR V.Faič, viacerí poslanci Národnej rady SR ako aj odborníci a experti zastupujúci lekársky stav.

Spomienková konferencia k nedožitým 85. narodeninám Alexandra Dubčeka
( Bratislava, 24. November 2006 )

Inštitút ASA zorganizoval pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica spomienkovú konferenciu k nedožitým 85. narodeninám Alexandra Dubčeka. Konferenciu otvoril svojim príhovorom p.Boris Zala programový riaditeľ Inštitútu ASA.