Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Programová konferencia organizovaná inštútom ASA a stranou SMER-SD
( Bratislava, 9. Apríl 2006 )

Programová konferencia uzavrela niekoľkomesačnú odbornú činnosť v tematickom celku: Slovensko - moderný sociálny štát v rámci ktorého sa uskutočnilo na pôde inštitútu ASA 5 odborných diskusných podujatí.

Spoločnosť prosperity a sociálny štát
( Bratislava, 20. Marec 2006 )

Inštitút ASA v spolupráci so stranou SMER-sociálna demokracia zorganizoval ďalšie z odborných podujatí a diskusií k otázke fungovania sociálneho štátu. Pozornosť sa v rámci seminára sústredila predovšetkým na udržateľnosť ekonomického rastu a problematiku verejných financií. Odborná verejnosť sa venovala otázkam použitia ekonomických nástrojov štátu k vytváraniu solidárnej spoločnosti a taktiež problematike investovania verejných zdrojov do celej terciálnej sféry. Seminár s názvom "Spoločnosť prosperity a sociálny štát" vytvoril priestor pre vecnú diskusiu k otázke rozvoja spoločnosti z hľadiska sociálno-demokratickej politiky, k otázke investovania zdrojov do sociálneho systému či podpory budovania vedomostnej spoločnosti.

Sociálny štát - podpora vzdelávania, vedy a výskumu
( Bratislava, 13. Marec 2006 )

Cieľom odborného seminára bolo zadefinovať sociálno-demokratickú alternatívu v oblasti podpory a rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu v podmienkach Slovenskej republiky.

Systém zdravotníctva v modernom sociálnom štáte
( Bratislava, 20. Február 2006 )

V rámci tematického celku "Slovensko - moderný sociálny štát" sa 20. 2. 2006 za účasti 70 pozvaných odborníkov zo sektoru zdravotníctva uskutočnil odborný seminár "Systém zdravotníctva v modernom sociálnom štáte" organizovaný inštitútom ASA v spolupráci so stranou SMER - sociálna demokracia.

Odborný seminár Sociálny systém v modeli sociálneho štátu
( Bratislava, 20. Február 2006 )

Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre širšiu verejnú diskusiu k zásadným otázkam fungovania dnešného dôchodkového systému a o možnostiach zabezpečenia princípov solidarity v podmienkach sociálneho štátu. Diskutujúci účastníci potvrdili, že významným problémom dneška je zabezpečenie udržateľnosti sociálneho systému, jeho modernizácia s dôrazom na realizáciu Lisabonskej stratégie a napĺňanie odporúčaní Európskej komisie (medzigeneračná solidarita, rovnosť šancí, boj proti chudobe a pod.)

Závery a odporúčania zo seminára (Dnešok a budúcnosť slovenskej kultúry)
( Bratislava, 21. Január 2006 )

1. Kultúra nie je majetok štátu, kultúra je najrýdzejším vyjadrením potrieb občana a spoločnosti. Štát bez kultúry nemá zmysel. Preto je nevyhnutné nanovo sformulovať národnú kultúrnu politiku, opierajúc sa o rešpektovanú a osvedčenú zásadu, že kultúra nemôže byť dominantným spôsobom podriadená trhu. 2. Jednou z priorít štátu musí byť rozvoj národnej kultúry a podpora národnostnej tradičnej a miestnej kultúry. To znamená: NIE - štátnej kultúre, ÁNO - štátom podporovanej národnej kultúre a z verejných zdrojov dotovanej národnostnej, tradičnej a miestnej kultúre. 3. Pripraviť a schváliť také zákony, ktoré budú vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a umenia, osobitne zákona o financovaní kultúry, resp. verejných služieb v oblasti kultúry na úrovni štátu, regiónov, miest a obcí. Rovnako naliehavý je aj problém daňového zvýhodnenia sponzoringu, zníženia nepriamych daní (DPH) v oblastí kultúrnych služieb, vrátane vydávania kníh a učebníc.

Diskusné fórum k problematike bankových poplatkov
( Bratislava, 22. August 2005 )

Dňa 22.8.2005 sa v priestoroch inštitútu ASA uskutočnilo diskusné fórum zamerané na súčasný stav a vývoj bankových poplatkov a úrokových sadzieb. Úvodné vystúpenia predniesli poslanec NR SR Igor Šulaj a Jaroslav Belás z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka... K problematike dominantného postavenia bánk na trhu sa vyjadril viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Barto.

Diskusné fórum venované problematike dôchodkovej reformy na Slovensku
( Bratislava, 29. Jún 2005 )

Dňa 26.9.2005 sa v priestoroch inštitútu ASA uskutočnilo diskusné fórum zamerané na dôchodkovú reformu na Slovensku. Úvodné vystúpenia predniesli generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán Marek Lendacký, pán Peter Gajdoš, člen rady riaditeľov Sociálnej poisťovne, pán Vojtech Tkáč, poslanec NR SR, a pani Mária Svoreňová, expertka KOZ SR.