Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Vízia Európy vo svetle zajtrajška
( Bratislava, 15. Október 2007 )

Vláda Slovenskej republiky za účasti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a v spolupráci s inštitútom ASA pripravili medzinárodnú konferenciu “Vízia Európy vo svete zajtrajška”. Podujatie, ktoré sa konalo 15.októbra 2007 v priestoroch hotela Bôrik, malo jasný cieľ. Vláda Slovenskej republiky aj takýmto spôsobom vytvorila priestor pre komunikáciu o tak významných zmenách v našom geopolitickom priestore. Konferencia, ktorej sa zúčastnili zahraniční hostia a slovenské autority, bola tiež súčasťou snahy vlády Slovenskej republiky podporiť aktívnu výmenu informácií o problematike medzivládnej konferencie a inštitucionálnych zmien v Európe.

Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete - Nové výzvy a prístupy
( Bratislava, 20. September 2007 )

V kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa dňa 20. septembra 2007 konal workshop „Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete - Nové výzvy a prístupy“. Podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo na expertnej úrovni prediskutovať a načrtnúť hlavné smerovanie a možnosti presadzovania strategických záujmov Slovenskej republiky v rámci systému medzinárodných vzťahov, pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA). Pretože zahraničná politika Slovenskej republiky stojí pred novými výzvami, ktoré so sebou prináša dynamický vývin sveta, účastníci zaujímavého podujatia sa zhodli na tom, že expertná diskusia o dlhodobej stratégii zahraničnej politiky Slovenskej republiky v meniacom sa medzinárodnom prostredí bude v podobnom formáte kontinuálne pokračovať.

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030
( Bratislava, 20. September 2007 )

V priestoroch hotela Danube v Bratislave sa dňa 24. septembra 2007 konal seminár k „Východiskám stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky“, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy). Uvedeným podujatím bola zahájená verejná diskusia k pripravovanému dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030“, ktorého východiská uviedol minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Podujatia sa zúčastnili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predstavitelia profesionálnych energetických združení, zástupcovia podnikateľských subjektov operujúcich v energetickom segmente hospodárstva, zástupcovia orgánov štátnej správy, regiónov a mimovládnych organizácií.

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska
( Bratislava, 4. September 2007 )

Dňa 4. septembra 2007 sa na pôde inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) uskutočnil interný seminár „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska“, ktorým bola zahájená odborná diskusia k dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030“, ktorý spracovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiku. Na internom seminári, ktorého sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, vybraní ministri vlády Slovenskej republiky, štátni tajomníci ministerstiev a členovia Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky, dokument oficiálne predstavil a uviedol Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Verejná diskusia k predkladanému dokumentu bude pokračovať konferenciou, ktorú pripravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v druhej polovici septembra 2007.

Problematika starobných dôchodkov
( Bratislava, 3. Júl 2007 )

Na pôde inštitútu ASA sa 3. júla 2007 konalo konzultačné zasadnutie JDS k riešeniu problému starobných dôchodkov Cieľom je prezentovať stanovisko, názor a návrh JDS k riešeniu situácie v oblasti sociálneho poistenia a starobných dôchodkov. Návrhy a pripomienky JDS predkladané v priebehu rokov 2004, 2005 a 2006 k zákonu č. 461/2003 Z.z. a jeho novelám neboli vo väčšine prípadov zo strany MPSVR SR akceptované. Keby tieto pripomienky JDS boli akceptované mohlo sa predísť súčasným nedostatkom dôchodkového systému, resp. bolo možné veľkú časť nedostatkov zákona už odstrániť. Súčasné prepočítavanie dôchodkov podľa novely zákona...

Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti
( Bratislava, 24. Máj 2007 )

Ekonomický ústav SAV a výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút ASA /analýzy, stratégie, alternatívy/, usporiadali vo štvrtok 24. mája 2007 v Bratislave - v sídle ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v čase 10,00 – 13,30 hod.pracovný odborný seminár k problematike vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Seminár otvoril riaditeľ ASA p. Dr. Faič s uvedením jeho významného pracovného charakteru pre ďalší postup prác súvisiacich s vypracovaním vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. V prvom bloku uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. okruh problematiky utvárania znalostnej ekonomiky a spoločnosti.

Odborná diskusia k sociálno-ekonomickým súvislostiam hrubého domáceho produktu
( Brstislava, 9. Február 2007 )

Ekonomický ústav SAV spolu s inštitútom ASA zorganizoval v rámci projektu Vízia a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti odborný teoreticko-metodologický seminár o vypovedacej hodnote HDP. Na tomto podujatí boli popri riaditeľovi EÚ SAV prof. Milanovi Šikulovi hlavnými vystupujúcimi pozvaní hostia z Českej republiky. Prof. Šikula uviedol prítomných do problematiky HDP a prístupov k vymedzeniu cieľového smerovania spoločnosti. Zameral sa aj na to, akú vypovedaciu hodnotu má HDP. Profesor Vojtěch Spěváček poukazoval popri HDP aj na iné alternatívne ukazovatele ekonomickej výkonnosti a blahobytu (napríklad rozdeľovanie vytvoreného dôchodku medzi národnou ekonomikou a svetom). Otázkami ekonomického rastu a reálnou konvergenciou sa zaoberala pani Ing. Růžena Vintrová, DrSc. Vo svojej prednáške sa nevyhla ani pomenovaniu niektorých skutočností, ktoré ukazovateľ HDP neodhaduje.

Konzultačné zasadnutie odbornej sekcie školstva
( Bratislava, 15. Január 2007 )

Na pôde inštitútu ASA sa 15. januára 2007 konalo konzultačné zasadnutie odbornej sekcie školstva politickej strany SMER - SD pod vedením podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Bibiány Obrimčákovej. Predmetom rokovania bola koncepcia kariérneho rastu učiteľov, koncepcia predškolskej výchovy, príprava legislatívy v oblasti školstva a niektoré ďalšie otázky. Veľká časť diskusie patrila tiež problematike štátnej školskej politiky a výkon prenesenej funkcie štátu na orgány samosprávy. Tieto otázky priblížil prítomným starosta Petržalky a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Milan Ftáčnik. Odborná sekcia školstva strany SMER má v pláne, aby sa podobné konzultačné stretnutia stali pravidelnosťou, pretože budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach je jednou s hlavných priorít súčasnej vlády SR.