Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Čo znamená dnes Revolúcia 1917 v Rusku.
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Október 2017 )

Októbrová revolúcia v roku 1917 v Rusku bola začiatkom prevratných spoločenských zmien, ktoré zmenili nielen obraz vtedajšieho Ruska, ale boli začiatkom novej éry, ktorá poznačila celosvetový vývoj. Udalosti spred 100 rokov si preto pripomíname aj dnes a zamýšľame sa nad ich dopadom na súčasný vývoj nielen v Rusku ale aj u nás. Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijali prof. Oskar Krejčí a JUDr. Ján Čarnogurský, ktorí boli v čase rozpadu Sovietskeho zväzu politickými aktérmi v Československu. JUDr. Ján Čarnogurský sa v prvej časti svojej prednášky venoval stručnému zhrnutiu udalostí, ktoré predchádzali vypuknutiu nielen októbrovej, ale aj februárovej revolúcie v Rusku v roku 1917.

Kam kráčaš Európa, kam kráčaš Slovensko ?!
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Október 2017 )

Vypracoval: Ing. Ján Vasilko Miesto: Bratislava Dátum: október 2017 I.) ÚVOD Ak by sme použili túto otázku v latinčine, a to aj s pôvodným kresťanským znením: Quo vadis, Domine? (Kam kráčaš, pane ?), dali by sme tomu možno aj úplne iný podtext – odchod či odstúpenia Európy od kresťanstva ... (V prenesenom či v inom význam totiž podľa kresťanskej tradície, stretol apoštol Peter na svojom úteku z Ríma Ježiša Krista a opýtal sa ho „Quo vadis, Domine?“ /„Kam kráčaš, pane?“/).

Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos: Řecká tragedie
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. September 2017 )

Doc. Ilona Švihlíková a prof. Jan Keller prišli do Bratislavy predstaviť svoje nové publikácie, ktoré prinášajú veľmi podnetné zamyslenie nad súčasným stavom Európskej únie. Ilona Švihlíková sa z pohľadu ekonómky spolu so žurnalistom Konstatinosom Tsivosom zamerala na odhaľovanie príčin tzv. gréckej dlhovej krízy. V knihe nechýba historické, ekonomické a politické pozadie vývoja Grécka, jeho politického systému a vývoja gréckeho dlhu. Autori odmietajú stereotypný pohľad, ktorý nám roky podsúvajú médiá, že za vzniknutú situáciu môže výhradne grécka vnútorná politika. Problémy Grécka spájajú s mocenským bojom vnútri EÚ a chybnou politikou najväčších veriteľov Nemecka a Francúzska. Úloha tzv. veriteľov pri modelovaní gréckej krízy podľa autorov dokazuje veľké demokratické deficity v prístupe voči Grécku. Viacerí významní predstavitelia svojími vyhláseniami podporili názor autorov, že v celom procese riešenia gréckeho dlhu je viacero významných pochybení.

Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace
( Bratislava, 21. September 2017 )

Doc. Ilona Švihlíková a prof. Jan Keller prišli do Bratislavy predstaviť svoje nové publikácie, ktoré prinášajú veľmi podnetné zamyslenie nad súčasným stavom Európskej únie. Jan Keller sa vo svojej knihe zameral na rozpory, ktoré sú v súčasnosti príčinou najsilnejších rozporov vnútri Európskej únie. Migračnú krízu nepovažuje za prvotnú príčinu rozporov, ale za produkt dlhodobo zlej politiky únie a jej nečakaný následok. Kritizuje schizofrénnu politickú pozíciu únie v oblasti migrácie, ktorú presadzuje od roku 1995 aj v oficiálnych dokumentoch. Únia sa asi od uvedeného roku snaží do Európy pritiahnuť rádovo desiatky miliónov migrantov. Posledný oficiálny dokument venujúci sa politike migrácie je podľa autora z roku 2014. V ňom únia pokračuje v oficiálnej línii, ktorá chce do únie dostať kvalifikovanú pracovnú silu zo severnej Afriky a Blízkeho východu. Po vypuknutí migračnej krízy sa však stal opak – nekontrolovane sa do EÚ dostali veľké množstvá nekvalifikovanej pracovnej sily. Navyše

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (I. a II. časť)
( Gunduličova 12, Bratislava, 12. September 2017 )

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vydal vo vydavateľstve Veda dvojzväzkovú publikáciu s názvom Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. V rámci obidvoch zväzkov publikácie vyšli príspevky 34 autorov zo Slovenska aj Českej republiky. Na pozvanie Klubu Nového slova, Futurologickej spoločnosti na Slovensku a Inštitútu ASA prišiel zostavovateľ a vedúci autorského kolektívu Miroslav Pekník spolu s autormi príspevkov - Marcelou Gbúrovou, Ivanom Laluhom, Vladimírom Srbom a Petrom Dinušom predstaviť knižné dielo. Publikácia Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 je výsledkom niekoľkoročnej práce autorského kolektívu. Podnetom pre jej vznik bola vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie v Československu na tému Slovensko a odkaz novembra 1989, ktorá sa konala 13. novembra 2009 v Bratislave. V nadväznosti na ňu sa 13. – 14. decembra 2012 uskutočnila vedecká konferencia Pohľady na politický vývoj Slovenska po vzniku samostatného štátu v roku 1993.

Oficiálna prezentácia časopisu Dav Dva
( Gunduličova 12, Bratislava, 29. Jún 2017 )

Občianske združenie DAV DVA zorganizovalo v priestoroch Inštitútu ASA dňa 29. 6. 2017 verejnú prezentáciu nového kultúrno-politického magazínu DAV DVA. Názov, ktorí si členovia občianskeho združenia vybrali, má voľne nadviazať na myšlienky a ideály ľavicovej skupiny fungujúcej v rokoch 1922 až 1937 na území Slovenska. Ako sami na prezentácii povedali, svojím časopisom nechcú vytvárať rôznymi ideológiami limitovaný priestor. Odmietajú elitárstvo, sektárstvo a vyčleňovanie. Nebudú presadzovať dogmatické predstavy, ale ponúkajú autentický ľavicový priestor v zmysle návratu ku koreňom ľavicového myslenia. Majú totiž názor, že na Slovensku absentuje práve tento druh ľavicového myslenia, pretože sa v mediálnom priestore dlhodobo presadili skôr myšlienky tzv. tretej cesty a stredo-ľavé prúdy v politickom spektre. Členovia redakčného kolektívu hovorili o ceste, ktorá viedla k začatiu vydávania časopisu aj o jeho obsahovom zameraní. Ako veľký prínos vyzdvihli, že sa okolo neho podarilo členom redakcie zhromaždiť skupinu ľavicových intelektuálov pôsobiacich v rôznych častiach spoločenského života.

Európska únia, globálny kapitalizmus a jeho alternatívy
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. Jún 2017 )

Dňa 22. júna 2017 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila panelová diskusia na tému „Európska únia, globálny kapitalizmus a jeho alternatívy,“ ktorá bola spojená s prezentáciou knihy Petra Daubnera s názvom: „Metastázy globálneho kapitalizmu.“ V panelovej diskusii predstavili svoje názory na tému vzťahov globalizácie a EÚ a alternatív ku globalizácii Ľuboš BLAHA, Eduard CHMELÁR aTomáš PROFANT. K uvedeným trom ľavicovým intelektuálom sa v knihe P. Daubnera pridali svojími názormi aj Susan George, Rogney G. Peffer, Jan Keller, Marek Hrubec a Michael Augustín. Ako povedal L. Blaha, kniha je výnimočná tým, že nie je provinčná a otvára témy slovenskej aj zahraničnej ľavicovej scény. Téma globalizácie dnes silno rozdeľuje svetovú aj slovenskú intelektuálnu diskusiu. L. Blaha tiež povedal, že názory na globalizáciu je možné považovať za novú konfliktnú líniu. Knihu vydala Matica slovenská v roku 2017.

Regionálny rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja
( Gunduličova 12, Bratislava, 20. Jún 2017 )

Dňa 20. júna 2017 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila beseda s doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. k problematike fungovania Bratislavského samosprávneho kraja. Doc. M. Ftáčnik na nej diskutoval o súčasných problémoch v regionálnej samospráve na Slovensku a predniesol svoje návrhy na zlepšenie fungovania Bratislavského samosprávneho kraja.