Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Marx a súčasná ľavica, pri príležitosti 170. výročia vydania Manifestu.
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. Marec 2018 )

Názory na súčasný vývoj ľavicových ideológií a ľavicových politických prúdov prišli prezentovať doc. Vladimír Manda a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky dr. Ľuboš Blaha. Ich príspevky boli zamerané najmä na analýzu súčasného stavu ľavice. Podľa V. Mandu príčinou strát mnohých ľavicových politických zoskupení je najmä chýbajúci „tradičný“ triedny pohľad. Nie sú ukotvené v triede pracujúcich, veľa sa sústreďujú na širšie vrstvy spoločnosti. To zapríčinilo postupnú stratu rozdielov medzi ľavicou a pravicou, ide len o to, kto viac kladie dôraz na sociálne témy. Podľa neho sa nedá v jednej politickej strane robiť politika so snahou uspokojiť potreby pracujúcich a zároveň aj požiadavky podnikateľov, resp. majiteľov firiem. V. Manda vyjadril aj názor, že dnes síce existuje veľa neomarxistických prístupov, ale podľa neho často opúšťajú metodológiu a základné princípy, na ktorých Marx pôvodne postavil svoju teóriu.

Zákon o sociálnej ekonomike: východiská a perspektívy
( Gunduličova 12, Bratislava, 13. Február 2018 )

Ekonóm Michal Polák, ktorý pôsobí ako poradca ministra financií SR prijal pozvanie Inštitútu ASA, aby informoval a diskutoval o novom zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Uvedený zákon je z dielne ministerstva práce a jeho zámerom je vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku. Zákon je veľkým prínosom práve tým, že ustanovuje sektor sociálnej ekonomiky, definuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, vymedzuje možnosti poskytovania podpory pre sociálne podniky a správu sektora sociálnej ekonomiky. Sociálne podniky predstavujú 10 % všetkých podnikov v Európskej únii a pracuje v nich viac ako 14 miliónov osôb. Doteraz rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku bránila najmä nekompletná a roztrieštená legislatíva.

Február 1948 – o čom to je a o čom to bolo.
( Gunduličova 12, Bratislava, 6. Február 2018 )

Počas februára tohto roka si na Slovensku a v Českej republike pripomíname 70. výročie tzv. „Víťazného februára,“ kedy komunistická strana po vypuknutí vládnej krízy prebrala moc vo vtedajšom Československu. Dňa 25. februára 1948 sa na Václavskom námestí v Prahe konala manifestácia, na ktorej oznámil Klement Gottwald, že prezident Edvard Beneš prijal demisiu nekomunistických ministrov a schválil návrh novej vlády pod vedením Klementa Gottwalda. Uvedené udalosti boli v nasledujúcich rokoch oslavované ako „Víťazný február.“ Na Slovensku aj v Čechách si uvedené historické udalosti, ktoré utvárali 40 rokov spoločensko-hospodársky život oboch krajín pripomenieme viacerými podujatiami a spoločenskou diskusiou na mnohých fórach. Na Inštitúte ASA si uvedené historické udalosti pripomenuli v diskusii Mgr. Michal Macháček, PhD. a RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. M. Macháček sa ako historik zaoberá predovšetkým česko-slovenskými vzťahmi a komunistickým hnutím v 20. storočí.

Česká politika po prezidentských voľbách 2018
( Gunduličova 12, Bratislava, 31. Január 2018 )

V dňoch 26. a 27. januára sa v Českej republike konala historicky druhá priama voľba prezidenta, v ktorej druhýkrát zvíťazil Miloš Zeman. Pozvanie Inštitútu ASA diskutovať o výsledkoch volieb prijal Lukáš Jelínek, ktorý pôsobí v Masarykovej demokratickej akadémii a Jaroslav Daniška z konzervatívneho denníka Postoj. L. Jelínek poukázal na skutočnosť, že víťazstvo Zemana sa nedá jednoducho vysvetliť len spojenectvom a vzájomnou predvolebnou podporou zo stany A. Babiša. Upozornil na rozdelenie českej politiky, ktorá reflektuje významný konflikt v českej spoločnosti, ktorý znamená sociálny, resp. socio-ekonomický konflikt a kultúrny, resp. konflikt identity. Veľakrát sa to prekladá ako konflikt Praha verzus zvyšok republiky a ide o pocit regiónov, že sú prehliadané, čo šikovne dokázal využiť Zeman. Uvedený identitárny konflikt Zemán dokázal pretaviť do konfliktu východ – západ. Zeman, ako skúsený politik, vie pracovať s emóciami a využiť aj témy, ktoré v danom momente podľa prieskumov netvorili u obyvateľstva prím. Napr. išlo o témy migrácie a dane z cirkevných reštitúcií.

Nová hodvábna cesta, jej šance a prekážky
( Gunduličova 12, Bratislava, 17. Január 2018 )

Pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA prijal Leopold Moravčík, ktorý sa zúčastnil v Číne za Klub Nového slova seminára o Novej hodvábnej ceste. O svojej ceste do Číny informoval L. Moravčík v článku Spoznávanie Novej hodvábnej cesty na stránkach www.noveslovo.sk. L. Moravčík počas besedy priblížil iniciatívu Číny, ktorá už 4 roky rozvíja myšlienku prepojenia Číny so sieťou pozemných trás a námorných liniek pre rozvoj medzinárodného obchodu. Slovenska sa uvedený projekt dotýka v podobe od roku 2015 fungujúceho formátu šestnástich krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktoré prijali agendu spolupráce v rámci iniciatívy Pásma a cesty. Čína rozbehla v súvislosti s projektom Belt and Road – Pásmo a Cesta veľa podujatí rôzneho druhu.

Gustáv Husák očami Moskvy
( hotel Devín, Bratislava, 7. December 2017 )

Klub Nového slova, Inštitút ASA, v spolupráci s Nakladateľstvom Vyšehrad a Ústavom politických vied SAV v priestoroch kaviarne hotela Devín usporiadali besedu a predstavenie knihy Mgr. Michala Macháčka Ph.D. s názvom Gustáv Husák. Okrem autora hovorili o knihe aj jeho hostia Viliam Plevza, Róbert Letz a tiež riaditeľ vydavateľstva Vyšehrad Ing. Pravomil Novák. Kniha, ktorá vyšla v tomto roku, je viac ako 500 stranový, prvý ucelený životopis posledného komunistického československého prezidenta. Autor ju zostavil na základe výskumu doteraz neznámych prameňov z českých, slovenských a ruských archívov, ale aj z materiálov, ktoré mu poskytla rodina G. Husáka. Jeden z recenzentov knihy, prof. R. Kvaček o knihe napísal: „Vznikla práca vskutku kvalitná, heuristicky spracovaním jedinečná, faktograficky dôkladná a štylisticky premyslená.

Môže škola spojiť rozdelenú spoločnosť?
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. November 2017 )

Sociologička Zuzana Kusá prijala pozvanie na diskusiu o témach, ktorým sa venuje vo svojej monografii s názvom: „Škola nie je pre všetkých.“ Monografiu vydal Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v roku 2016. Z. Kusá v nej zhrnula poznatky získané počas výskumu vzdelávacieho systému na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na vzdelávanie v základných školách, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti s iným materinským jazykom, ako je vyučovací jazyk. Prezentuje etnografické pozorovanie v triedach a rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími osobami. Autorka sa snažila poukázať na dlhodobo nedoriešenú premenu našich základných škôl na inkluzívne inštitúcie. Cieľom monografie je prispieť k objasneniu príčin, pre ktoré je Slovensko krajinou s najsilnejším vplyvom socioekonomického postavenia rodičov na školský úspech detí a len málo škôl je inkluzívnou inštitúciou vítajúcou a podporujúcou každé dieťa.

Koniec sovietskej éry
( Gunduličova 12, Bratislava, 7. November 2017 )

V rámci spomienok na udalosti októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku, ktorá sa odohrala pred 100 rokmi, sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila diskusia k udalostiam, ktoré ukončili éru začatú októbrovou revolúciou. Diskutovalo sa o okolnostiach vedúcich k rozpadu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). S prvým príspevkom vystúpil prof. Vasily Lipitsky, ktorý pôsobí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a v minulosti bol spolupracovníkom Michaila S. Gorbačova, generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Prof. Lipitsky venoval svoj príhovor spomienkam na udalosti, ktoré priviedli M. Gorbačova na post a začali program politicko-spoločenských a ekonomických reforiem pod názvom „Perestrojka,“ až po udalosti od zvolenia Gorbačova za 1. prezidenta ZSSR až po jeho pád a následný rozpad ZSSR.