Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuality

Nová hodvábna cesta, jej šance a prekážky
( Gunduličova 12, Bratislava, 17. Január 2018 )

Pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA prijal Leopold Moravčík, ktorý sa zúčastnil v Číne za Klub Nového slova seminára o Novej hodvábnej ceste. O svojej ceste do Číny informoval L. Moravčík v článku Spoznávanie Novej hodvábnej cesty na stránkach www.noveslovo.sk. L. Moravčík počas besedy priblížil iniciatívu Číny, ktorá už 4 roky rozvíja myšlienku prepojenia Číny so sieťou pozemných trás a námorných liniek pre rozvoj medzinárodného obchodu. Slovenska sa uvedený projekt dotýka v podobe od roku 2015 fungujúceho formátu šestnástich krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktoré prijali agendu spolupráce v rámci iniciatívy Pásma a cesty. Čína rozbehla v súvislosti s projektom Belt and Road – Pásmo a Cesta veľa podujatí rôzneho druhu.

Gustáv Husák očami Moskvy
( hotel Devín, Bratislava, 7. December 2017 )

Klub Nového slova, Inštitút ASA, v spolupráci s Nakladateľstvom Vyšehrad a Ústavom politických vied SAV v priestoroch kaviarne hotela Devín usporiadali besedu a predstavenie knihy Mgr. Michala Macháčka Ph.D. s názvom Gustáv Husák. Okrem autora hovorili o knihe aj jeho hostia Viliam Plevza, Róbert Letz a tiež riaditeľ vydavateľstva Vyšehrad Ing. Pravomil Novák. Kniha, ktorá vyšla v tomto roku, je viac ako 500 stranový, prvý ucelený životopis posledného komunistického československého prezidenta. Autor ju zostavil na základe výskumu doteraz neznámych prameňov z českých, slovenských a ruských archívov, ale aj z materiálov, ktoré mu poskytla rodina G. Husáka. Jeden z recenzentov knihy, prof. R. Kvaček o knihe napísal: „Vznikla práca vskutku kvalitná, heuristicky spracovaním jedinečná, faktograficky dôkladná a štylisticky premyslená.

Môže škola spojiť rozdelenú spoločnosť?
( Gunduličova 12, Bratislava, 22. November 2017 )

Sociologička Zuzana Kusá prijala pozvanie na diskusiu o témach, ktorým sa venuje vo svojej monografii s názvom: „Škola nie je pre všetkých.“ Monografiu vydal Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v roku 2016. Z. Kusá v nej zhrnula poznatky získané počas výskumu vzdelávacieho systému na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na vzdelávanie v základných školách, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti s iným materinským jazykom, ako je vyučovací jazyk. Prezentuje etnografické pozorovanie v triedach a rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími osobami. Autorka sa snažila poukázať na dlhodobo nedoriešenú premenu našich základných škôl na inkluzívne inštitúcie. Cieľom monografie je prispieť k objasneniu príčin, pre ktoré je Slovensko krajinou s najsilnejším vplyvom socioekonomického postavenia rodičov na školský úspech detí a len málo škôl je inkluzívnou inštitúciou vítajúcou a podporujúcou každé dieťa.

Koniec sovietskej éry
( Gunduličova 12, Bratislava, 7. November 2017 )

V rámci spomienok na udalosti októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku, ktorá sa odohrala pred 100 rokmi, sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila diskusia k udalostiam, ktoré ukončili éru začatú októbrovou revolúciou. Diskutovalo sa o okolnostiach vedúcich k rozpadu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). S prvým príspevkom vystúpil prof. Vasily Lipitsky, ktorý pôsobí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a v minulosti bol spolupracovníkom Michaila S. Gorbačova, generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Prof. Lipitsky venoval svoj príhovor spomienkam na udalosti, ktoré priviedli M. Gorbačova na post a začali program politicko-spoločenských a ekonomických reforiem pod názvom „Perestrojka,“ až po udalosti od zvolenia Gorbačova za 1. prezidenta ZSSR až po jeho pád a následný rozpad ZSSR.

Čo znamená dnes Revolúcia 1917 v Rusku.
( Gunduličova 12, Bratislava, 26. Október 2017 )

Októbrová revolúcia v roku 1917 v Rusku bola začiatkom prevratných spoločenských zmien, ktoré zmenili nielen obraz vtedajšieho Ruska, ale boli začiatkom novej éry, ktorá poznačila celosvetový vývoj. Udalosti spred 100 rokov si preto pripomíname aj dnes a zamýšľame sa nad ich dopadom na súčasný vývoj nielen v Rusku ale aj u nás. Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijali prof. Oskar Krejčí a JUDr. Ján Čarnogurský, ktorí boli v čase rozpadu Sovietskeho zväzu politickými aktérmi v Československu. JUDr. Ján Čarnogurský sa v prvej časti svojej prednášky venoval stručnému zhrnutiu udalostí, ktoré predchádzali vypuknutiu nielen októbrovej, ale aj februárovej revolúcie v Rusku v roku 1917.

Kam kráčaš Európa, kam kráčaš Slovensko ?!
( Gunduličova 12, Bratislava, 18. Október 2017 )

Vypracoval: Ing. Ján Vasilko Miesto: Bratislava Dátum: október 2017 I.) ÚVOD Ak by sme použili túto otázku v latinčine, a to aj s pôvodným kresťanským znením: Quo vadis, Domine? (Kam kráčaš, pane ?), dali by sme tomu možno aj úplne iný podtext – odchod či odstúpenia Európy od kresťanstva ... (V prenesenom či v inom význam totiž podľa kresťanskej tradície, stretol apoštol Peter na svojom úteku z Ríma Ježiša Krista a opýtal sa ho „Quo vadis, Domine?“ /„Kam kráčaš, pane?“/).

Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos: Řecká tragedie
( Gunduličova 12, Bratislava, 21. September 2017 )

Doc. Ilona Švihlíková a prof. Jan Keller prišli do Bratislavy predstaviť svoje nové publikácie, ktoré prinášajú veľmi podnetné zamyslenie nad súčasným stavom Európskej únie. Ilona Švihlíková sa z pohľadu ekonómky spolu so žurnalistom Konstatinosom Tsivosom zamerala na odhaľovanie príčin tzv. gréckej dlhovej krízy. V knihe nechýba historické, ekonomické a politické pozadie vývoja Grécka, jeho politického systému a vývoja gréckeho dlhu. Autori odmietajú stereotypný pohľad, ktorý nám roky podsúvajú médiá, že za vzniknutú situáciu môže výhradne grécka vnútorná politika. Problémy Grécka spájajú s mocenským bojom vnútri EÚ a chybnou politikou najväčších veriteľov Nemecka a Francúzska. Úloha tzv. veriteľov pri modelovaní gréckej krízy podľa autorov dokazuje veľké demokratické deficity v prístupe voči Grécku. Viacerí významní predstavitelia svojími vyhláseniami podporili názor autorov, že v celom procese riešenia gréckeho dlhu je viacero významných pochybení.

Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace
( Bratislava, 21. September 2017 )

Doc. Ilona Švihlíková a prof. Jan Keller prišli do Bratislavy predstaviť svoje nové publikácie, ktoré prinášajú veľmi podnetné zamyslenie nad súčasným stavom Európskej únie. Jan Keller sa vo svojej knihe zameral na rozpory, ktoré sú v súčasnosti príčinou najsilnejších rozporov vnútri Európskej únie. Migračnú krízu nepovažuje za prvotnú príčinu rozporov, ale za produkt dlhodobo zlej politiky únie a jej nečakaný následok. Kritizuje schizofrénnu politickú pozíciu únie v oblasti migrácie, ktorú presadzuje od roku 1995 aj v oficiálnych dokumentoch. Únia sa asi od uvedeného roku snaží do Európy pritiahnuť rádovo desiatky miliónov migrantov. Posledný oficiálny dokument venujúci sa politike migrácie je podľa autora z roku 2014. V ňom únia pokračuje v oficiálnej línii, ktorá chce do únie dostať kvalifikovanú pracovnú silu zo severnej Afriky a Blízkeho východu. Po vypuknutí migračnej krízy sa však stal opak – nekontrolovane sa do EÚ dostali veľké množstvá nekvalifikovanej pracovnej sily. Navyše